Untitled Document
ໜ້າຫລັກ | ກ່ຽວກັບ ທພສວ | ຜັງເວັບ | ສຳນັກງານໃຫຍ່
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
Interest Rates

ຄຸນລັກສະນະ:


  ບັດເອທີເອັມຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນເໝາະສົມສຳລັບທ່ານທີ່ບໍ່ສະດວກໃນການເຂົ້າມາຖອນເງິນສົດໃນທະນາຄານພົງສະຫວັນ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງການຖືເງິນສົດຈຳນວນຫຼາຍ ແມ່ນທ່ານສາມາດເລືອກໃຊ້ບໍລິການບັດເອທີເອັມ ເພື່ອຖອນເງິນສົດຈາກຕູ້ເອທີເອັມ ແທນການນຳເອົາປຶ້ມບັນຊີມາຖອນເງິນໃນທະນາຄານພົງສະຫວັນ ແລະ ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ບັດເອທີເອັມ ເພື່ອຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕາມຮ້ານຄ້າ ທີ່ເປັນສະມາຊິກເຄື່ອງຮູດບັດຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຍັງສາມາດນຳໃຊ້ບໍລິການເສີມອື່ນໆ ຈາກບັດເອທີເອັມຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ ເຊັ່ນ: ການໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີຂອງທ່ານ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ອື່ນ, ການກວດຍອດເງິນໃນບັນຊີປັດຈຸບັນ ແລະ ກວດເບິ່ງລາຍການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງຫຼ້າສຸດ 5 ລາຍການທີ່ຜ່ານມາ. ບັດເອທີເອັມຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ ມີ 2 ປະເພດ ຄື:ບັດເງິນ


  ເປັນບັດສໍາລັບລູກຄ້າທົ່ວໄປ ທີ່ເປີດປັນຊີຝາກປະຢັດ ຫຼື ບັນຊີສ່ວນຕົວກັບທະນາຄານພົງສະຫວັນ ເຊິ່ງສາມາດຖອນເງິນສົດ ແລະ ໂອນເງິນຈາກຕູ້ເອທີເອັມໄດ້ເຖິງ 10,000,000.00 ກີບຕໍ່ມື້ ແລະ ດຳເນີນລາຍການ (transaction) ສູງສຸດ 30 ຄັ້ງຕໍ່ມື້. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ກັບເຄື່ອງຮູດບັດຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ ເພື່ອຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ໄດ້ເຖິງ 50,000,000 ກີບ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າທໍານຽມໃນການນໍາໃຊ້.ບັດຄຳ


  ເປັນບັດສໍາລັບລູກຄ້າຊັ້ນໜຶ່ງ ທີ່ເປີດບັນຊີຊັ້ນໜຶ່ງ, ບັນຊີຝາກປະຢັດ ຫຼື ບັນຊີສ່ວນຕົວກັບທະນາຄານພົງສະຫວັນ ເຊິ່ງສາມາດຖອນເງິນສົດ ແລະ ໂອນເງິນຈາກຕູ້ເອທີເອັມໄດ້ເຖິງ 20,000,000 ກີບຕໍ່ມື້ ແລະ ດຳເນີນລາຍການ (transaction) ສູງສຸດ 30 ຄັ້ງຕໍ່ມື້. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ກັບເຄື່ອງຮູດບັດຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ ເພື່ອຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ໄດ້ເຖິງ 100,000,000 ກີບ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າທໍານຽມໃນການນໍາໃຊ້.


ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກບັດເອທີເອັມຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ ດັ່ງນີ້:


 
  • ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຫຼາຍບັນຊີໃນບັດເອທີເອັມດຽວກັນໄດ້
  • ສາມາດໃຊ້ບໍລິການຕູ້ເອທີເອັມທະນາຄານພົງສະຫວັນໄດ້ທຸກຈຸດທົ່ວປະເທດຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ຕາມສະຖານທີ່ຕັ້ງຕູ້ເອທີເອັມຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ
  • ຂັ້ນຕອນການຖອນເງິນສົດສະດວກສະບາຍ ແລະ ວ່ອງໄວ
  • ສາມາດໂອນເງິນໄດ້ຢ່າງສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ຜູ້ຮັບເງິນຢູ່ປາຍທາງໄດ້ຮັບເງິນທັນທີ
  • ສາມາດຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕາມຮ້ານຄ້າທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນທີ່ມີສ່ວນຫຼຸດ
  • ປະຫຍັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
  • ພິເສດ: ທ່ານສາມາດກົດຖອນເງິນຢູ່ຕູ້ເອທີເອັມຂອງທະນາຄານກຸງເທບທົ່ວປະເທດໄທ ເຊິ່ງມີຫຼາຍກວ່າ 7,700 ໜ່ວຍໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ.