Untitled Document
ໜ້າຫລັກ | ກ່ຽວກັບ ທພສວ | ຜັງເວັບ | ສຳນັກງານໃຫຍ່
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
Interest Rates

ໜັງສືຄ້ຳປະກັນ (Bank guarantee)1) ເປົ້າໝາຍຂອງການໃຫ້ຄ້ຳປະກັນ:


 
 • ການອອກໜັງສືສະໜັບສະໜູນສິນເຊື່ອ.
 • ການອອກໜັງສືຄໍ້າປະກັນການປະມູນ.
 • ການອອກໜັງສືຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ.
 • ການອອກໜັງສືຄໍ້າປະກັນການເບີກຈ່າຍເງິນລ່ວງໜ້າ.
 • ການອອກໜັງສືຄໍ້າປະກັນຜົນງານ(ຄໍ້າປະກັນຄຸນະພາບ).
 • ການອອກໜັງສືຄໍ້າປະກັນການຊື້-ຂາຍ


 • 2) ຜູ້ມີສິດຂໍ:

   
 • ທຸກຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ


 • 3) ວົງເງິນໃຫ້ຄ້ຳປະກັນ:


  ບໍ່ຈຳກັດວົງເງິນ ຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸລະກິດ


  4) ສະກຸນເງິນໃຫ້ຄ້ຳປະກັນ:


  ເງິນກີບ, ບາດ ແລະ ໂດລາ


  5) ຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ:


   
 • ບັນຊີເງິນຝາກຂອງທະນາຄານ ຫຼື ຂອງທະນາຄານອື່ນ
 • ໃບຕາດິນຖາວອນທີ່ເປັນຂອບທອງ

 • 6) ເອກະສານປະກອບ:


   
 • ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ອອກ​ໜັງສື​ຄ້ຳປະກັນ
 • ​ແບບ​ຟອມໜັງສື​ຄ້ຳປະກັນ (ຖ້າ​ມີ)
 • ສຳເນົາໃບ​ອະນຸຍາດ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ
 • ສຳເນົາໃບ​ທະບຽນ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ
 • ສຳເນົາໃບ​ທະບຽນ​ອາ​ກອນ
 • ເອກະສານສະຫຼຸບທາງດ້ານຖານະການເງິນ, ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຂອງບໍລິສັດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກຍ້ອນຫຼັງ 3 ປີ
 • ສຳ​​ເນົາ​ບັດປະຈຳຕົວ
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
 • ສຳເນົາປື້ມສຳມະໂນຄົວ
 • ເອກະສານອື່ນໆ ຕາມທະນາຄານຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ.

 • 7) ຄ່າທຳນຽມ:


   
 • 2.5%/ເດືອນ ສໍາລັບຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ
 • 1.5% ເດືອນ ສໍາລັບເງິນຝາກຄໍ້າປະກັນ
 • ຂັ້ນຕໍ່າ 15 ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ທຽບເທົ່າຕໍ່ 1 ສະບັບ.

 • 8) ໄລຍະເວລາ:

   
 • ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງການຄ້ຳປະກັນ