Untitled Document
ໜ້າຫລັກ | ກ່ຽວກັບ ທພສວ | ຜັງເວັບ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ| Login
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
Contact Us

ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ໄດ້ຂະຫຍາຍສາຂາ ແລະ ນ່ວຍບໍລິການເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກສະບາຍແກ່ລູກຄ້າຜູ້ມີອຸປາລະຄຸນທຸກທ່ານ ຕາມສະຖານທີສໍາຄັນຕ່າງໆເຊັ່ນ:


 

  • ສາຂາ

    • 1. ສາຂາສາມແສນໄທ

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ບ້ານອານຸ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

      ໂທລະສັບ: (+856- 21) 212666

    • 2. ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ບ້ານ ທ່າເມືອງ, ເມືອງໄກສອນ ພົມວີຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

      ໂທລະສັບ: (+856-41) 300 111, 300 666

    • 3. ສາຂາຈໍາປາສັກ

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ບ້ານ ຮ່ອງຂະຍອມ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ

      ໂທລະສັບ: (+856-31) 260 317-0

    • 4. ສາຂາບໍ່ແກ້ວ

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍເໜືອ, ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ

      ໂທລະສັບ: (+856-84) 21 2223-5

  • ໜວ່ຍບໍລິການໃຫຍ່(14ໝ່ວຍບໍລິການ)

    • 1. ໜ່ວຍບໍລິການ ຂຸນຕາ

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ບ້ານ ຂຸນຕາທົ່ງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

      ໂທລະສັບ: (+856- 21) 215974, 520060

    • 2. ໜ່ວຍບໍລິການ ສາລະວັນ

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ບ້ານ ນາເຫຼັກ, ເມືອງ ສາລະວັນ, ແຂວງ ສາລະວັນ

      ໂທລະສັບ: (+856-34) 212055, (+856-34) 212077

    • 3. ໜ່ວຍບໍລິການ ໄຊຍະບູລີ

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ບ້ານ ສີເມືອງ, ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

      ໂທລະສັບ: (+856- 74) 212208-9

    • 4. ໜ່ວຍບໍລິການ ຫົງສາ

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ບ້ານ ໂພນສະອາດ, ເມືອງ ຫົງສາ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

      ໂທລະສັບ: (+856- 74) 860089, (+856- 74) 860099

    • 5. ໜ່ວຍບໍລິການ ຊຽງຂວາງ

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງ, ເມືອງ ແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

      ໂທລະສັບ: (+856- 61) 213588, (+856- 61) 213689

    • 6. ໜ່ວຍບໍລິການ ເຊກອງ

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ບ້ານ ວັດຫຼວງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ

      ໂທລະສັບ: (+856- 38) 211889, (+856- 38) 211899

    • 7. ໜ່ວຍບໍລິການ ອັດຕະປື

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ບ້ານ ຫຼັກ3, ເມືອງ ສາມັກຄິໄຊ, ແຂວງ ອັດຕະປື

      ໂທລະສັບ: (+856- 36) 210199, (+856- 36) 210111

    • 8. ໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼວງພະບາງ

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ບ້ານ ວຽງໄຊ, ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

      ໂທລະສັບ: (+856- 71) 213358

    • 9. ໜ່ວຍບໍລິການ ບໍລິຄຳໄຊ

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ບ້ານ ສີມົງຄຸນ, ເມືອງ ປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

      ໂທລະສັບ: (+856- 54) 213444

    • 10. ໜ່ວຍບໍລິການ ກົກໂພ

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ບ້ານ ວັດໄຕໃຫຍ່ທົ່ງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

      ໂທລະສັບ: (+856- 21) 516006-7

    • 11. ໜ່ວຍບໍລິການ ໜອງດ້ວງ

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ຕັ້ງຢູ່ໂຮງແຮມ ພົງສະຫວັນ, ບ້ານ ໜອງດ້ວງທົ່ງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

      ໂທລະສັບ: (+856- 21) 258091-2

    • 12. ໜ່ວຍບໍລິການ ໂນນສະຫວ່າງ

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

      ໂທລະສັບ: (+856- 21) 463175

    • 13. ໜ່ວຍບໍລິການ ຊຽງຍືນ

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ບ້ານ ຊຽງຍືນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

      ໂທລະສັບ: (+856- 21) 255966

    • 14. ໜ່ວຍບໍລິການ ສາລາຄຳ

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ບ້ານ ສາລາຄຳ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

      ໂທລະສັບ: (+856- 21) 811046

  • ໝ່ວຍບໍລິການນ້ອຍ(16ໝ່ວຍບໍລິການ)

    • 1. ໜ່ວຍບໍລິການ ຂົວມິດຕະພາບ

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ບ້ານ ໂພນສີໄຕ້, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

      ໂທລະສັບ: (+856- 21) 812203

    • 2. ໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼັກ52

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ຕັ້ງຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກ 52, ບ້ານ ຫຼັກ 52, ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ

      ໂທລະສັບ: (+856- 23) 331005, 331009

    • 3. ໜ່ວຍບໍລິການ ຕະຫຼາດເຊົ້າ

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ຕັ້ງຢູ່ຕະຫຼາດເຊົ້າ ຊອບປິ້ງມໍ, ບ້ານ ຫັດສະດີໃຕ້, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

      ໂທລະສັບ: (+856- 21) 285087

    • 4. ໜ່ວຍບໍລິການ ລາວບາວ

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ຕັ້ງຢູ່ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ, ບ້ານ ແດນສະຫວັນ, ເມືອງ ເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນາເຂດ

      ໂທລະສັບ: (+856- 30) 9352559

    • 5. ໜ່ວຍບໍລິການ ວັງເຕົ່າ:

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ບ້ານວັງເຕົ່າ, ເມືອງ ໂພນທອງ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ(ກົງກັນຂ້າມກັບ ຫ້ອງການ ດ່ານວັງເຕົ່າ)

      ໂທລະສັບ: (+856- 31) 214 989

    • 6. ໜ່ວຍບໍລິການ ສະໜາມບິນວັດໄຕ:

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ຕັ້ງຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ, ບ້ານ ວັດໄຕ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

      ໂທລະສັບ: (+856- 21) 520 191

    • 7. ໜ່ວຍບໍລິການ ທ່າງ່ອນ

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ຕັ້ງຢູ່ຕະຫຼາດທ່າງ່ອນ ບ້ານ ທ່າງ່ອນ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

      ໂທລະສັບ: (+856- 21) 752292, 752293

    • 8. ໜ່ວຍບໍລິການ ດົງໂດກ1

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ຕັ້ງຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ບ້ນດົງໂດກ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

      ໂທລະສັບ: (+856- 21) 771434

    • 9. ໜ່ວຍບໍລິການ ດົງໂດກ 2

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ຕັ້ງຢູ່ຕໍ່ໜ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

      ບ້ານ ດົງໂດກ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

      ໂທລະສັບ: (+856- 21) 770314

    • 10. ໜ່ວຍບໍລິການ ດອນກອຍ

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ຕັ້ງຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂຮງຫມໍເສດຖາ,ບ້ານ ດອນກອຍ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

      ໂທລະສັບ: (+856- 21) 330589

    • 11. ໜ່ວຍບໍລິການ ໂສກປ່າຫລວງ

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ຕັ້ງຢູ່ຕໍ່ໜ້າ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ (ໂສກປ່າຫລວງ),ບ້ານ ໂສກປ່າຫຼວງ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

      ໂທລະສັບ: (+856- 21) 315766

    • 12. ໝ່ວຍບໍລິການ ຊໍການຊ່າງ

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ບ້ານ ຕາລານ, ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

      ໂທລະສັບ: (+856-74) 219038

    • 13. ໝ່ວຍບໍລິການ ສະໜາມບິນສາກົນຫຼວງພະບາງ

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ບ້ານ ຫາດຫ່ຽນ, ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

      ໂທລະສັບ: (+856- 71) 213358

    • 14. ໜ່ວຍບໍລິການ ໂພນທັນ ພລັສ

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ບ້ານໂພນທັນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

      ໂທລະສັບ: (+856- 21) 419366

    • 15. ໜ່ວຍບໍລິການ ຂົວຫຼວງ ພລັສ

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ບ້ານ ຂົວຫຼວງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

      ໂທລະສັບ: (+856- 21) 253144

    • 16. ໜ່ວຍບໍລິການ ພະຂາວ ພລັສ

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ບ້ານ ພະຂາວ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

      ໂທລະສັບ: (+856- 21) 713255

  • ສູນບໍລິການ

    • ສູນບໍລິການ ໄຊທານີ

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ຖະໜົນໄກສອນ ພົມວິຫານ, ບ້ານ ພະຂາວ, ເມືອງ ໄຊທານີີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

      ໂທລະສັບ: (+856-21) 711511, 711533

  • ຫ້ອງການຕົວແທນຢູ່ຕ່າງປະເທດ

    • ປະເທດໄທ

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ອາຄານຣາດຊະການບຸຣີດີເລກລິດ, ໝູ່3, ຊັ້ນ01 ສູນຣາດຊະການພະເລີມພະກຽດ 80 ພັນສາຖະໜົນແຈ້ງວັດທະນາ, ເຂດຫຼັກສີ່, ເມືອງທຸງສອງຫ້ອງ, ສີກຸງເທບ.

      ໂທລະສັບ: 087 4373988, 02 1473 7851

       

    • ປະເທດຫວຽດນາມ

      ທີ່ຕັ້ງ:

      ຖະໜົນPhan Chu, ເມືອງHoan kiem, Hanoi, vietnam

      ໂທລະສັບ: 0084 98915 2150


Call Center: 1188