Untitled Document
ໜ້າຫລັກ | ກ່ຽວກັບ ທພສວ | ຜັງເວັບ | ສຳນັກງານໃຫຍ່
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
Contact Us

ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ໄດ້ຂະຫຍາຍສາຂາ ແລະ ນ່ວຍບໍລິການເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກສະບາຍແກ່ລູກຄ້າຜູ້ມີອຸປາລະຄຸນທຸກທ່ານ ຕາມສະຖານທີສໍາຄັນຕ່າງໆເຊັ່ນ:


 

 • ສາຂາ

  • 1. ສາຂາສາມແສນໄທ

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ບ້ານອານຸ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 212666

  • 2. ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ບ້ານ ທ່າເມືອງ, ເມືອງໄກສອນ ພົມວີຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

   ໂທລະສັບ: (+856-41) 300 111, 300 666

  • 3. ສາຂາຈໍາປາສັກ

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ບ້ານ ຮ່ອງຂະຍອມ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ

   ໂທລະສັບ: (+856-31) 260 317-0

  • 4. ສາຂາບໍ່ແກ້ວ

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍເໜືອ, ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ

   ໂທລະສັບ: (+856-84) 21 2223-5

 • ໜວ່ຍບໍລິການໃຫຍ່(14ໝ່ວຍບໍລິການ)

  • 1. ໜ່ວຍບໍລິການ ຂຸນຕາ

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ບ້ານ ຂຸນຕາທົ່ງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 215974, 520060

  • 2. ໜ່ວຍບໍລິການ ສາລະວັນ

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ບ້ານ ນາເຫຼັກ, ເມືອງ ສາລະວັນ, ແຂວງ ສາລະວັນ

   ໂທລະສັບ: (+856-34) 212055, (+856-34) 212077

  • 3. ໜ່ວຍບໍລິການ ໄຊຍະບູລີ

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ບ້ານ ສີເມືອງ, ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

   ໂທລະສັບ: (+856- 74) 212208-9

  • 4. ໜ່ວຍບໍລິການ ຫົງສາ

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ບ້ານ ໂພນສະອາດ, ເມືອງ ຫົງສາ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

   ໂທລະສັບ: (+856- 74) 860089, (+856- 74) 860099

  • 5. ໜ່ວຍບໍລິການ ຊຽງຂວາງ

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງ, ເມືອງ ແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

   ໂທລະສັບ: (+856- 61) 213588, (+856- 61) 213689

  • 6. ໜ່ວຍບໍລິການ ເຊກອງ

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ບ້ານ ວັດຫຼວງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ

   ໂທລະສັບ: (+856- 38) 211889, (+856- 38) 211899

  • 7. ໜ່ວຍບໍລິການ ອັດຕະປື

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ບ້ານ ຫຼັກ3, ເມືອງ ສາມັກຄິໄຊ, ແຂວງ ອັດຕະປື

   ໂທລະສັບ: (+856- 36) 210199, (+856- 36) 210111

  • 8. ໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼວງພະບາງ

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ບ້ານ ວຽງໄຊ, ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

   ໂທລະສັບ: (+856- 71) 213358

  • 9. ໜ່ວຍບໍລິການ ບໍລິຄຳໄຊ

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ບ້ານ ສີມົງຄຸນ, ເມືອງ ປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

   ໂທລະສັບ: (+856- 54) 213444

  • 10. ໜ່ວຍບໍລິການ ກົກໂພ

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ບ້ານ ວັດໄຕໃຫຍ່ທົ່ງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 516006-7

  • 11. ໜ່ວຍບໍລິການ ໜອງດ້ວງ

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ຕັ້ງຢູ່ໂຮງແຮມ ພົງສະຫວັນ, ບ້ານ ໜອງດ້ວງທົ່ງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 258091-2

  • 12. ໜ່ວຍບໍລິການ ໂນນສະຫວ່າງ

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 463175

  • 13. ໜ່ວຍບໍລິການ ຊຽງຍືນ

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ບ້ານ ຊຽງຍືນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 255966

  • 14. ໜ່ວຍບໍລິການ ສາລາຄຳ

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ບ້ານ ສາລາຄຳ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 811046

 • ໝ່ວຍບໍລິການນ້ອຍ(16ໝ່ວຍບໍລິການ)

  • 1. ໜ່ວຍບໍລິການ ຂົວມິດຕະພາບ

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ບ້ານ ໂພນສີໄຕ້, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 812203

  • 2. ໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼັກ52

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ຕັ້ງຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກ 52, ບ້ານ ຫຼັກ 52, ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 23) 331005, 331009

  • 3. ໜ່ວຍບໍລິການ ຕະຫຼາດເຊົ້າ

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ຕັ້ງຢູ່ຕະຫຼາດເຊົ້າ ຊອບປິ້ງມໍ, ບ້ານ ຫັດສະດີໃຕ້, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 285087

  • 4. ໜ່ວຍບໍລິການ ລາວບາວ

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ຕັ້ງຢູ່ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ, ບ້ານ ແດນສະຫວັນ, ເມືອງ ເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນາເຂດ

   ໂທລະສັບ: (+856- 30) 9352559

  • 5. ໜ່ວຍບໍລິການ ວັງເຕົ່າ:

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ບ້ານວັງເຕົ່າ, ເມືອງ ໂພນທອງ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ(ກົງກັນຂ້າມກັບ ຫ້ອງການ ດ່ານວັງເຕົ່າ)

   ໂທລະສັບ: (+856- 31) 214 989

  • 6. ໜ່ວຍບໍລິການ ສະໜາມບິນວັດໄຕ:

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ຕັ້ງຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ, ບ້ານ ວັດໄຕ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 520 191

  • 7. ໜ່ວຍບໍລິການ ທ່າງ່ອນ

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ຕັ້ງຢູ່ຕະຫຼາດທ່າງ່ອນ ບ້ານ ທ່າງ່ອນ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 752292, 752293

  • 8. ໜ່ວຍບໍລິການ ດົງໂດກ1

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ຕັ້ງຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ບ້ນດົງໂດກ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 771434

  • 9. ໜ່ວຍບໍລິການ ດົງໂດກ 2

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ຕັ້ງຢູ່ຕໍ່ໜ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

   ບ້ານ ດົງໂດກ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 770314

  • 10. ໜ່ວຍບໍລິການ ດອນກອຍ

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ຕັ້ງຢູ່ຕໍ່ໜ້າໂຮງຫມໍເສດຖາ,ບ້ານ ດອນກອຍ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 330589

  • 11. ໜ່ວຍບໍລິການ ໂສກປ່າຫລວງ

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ຕັ້ງຢູ່ຕໍ່ໜ້າ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ (ໂສກປ່າຫລວງ),ບ້ານ ໂສກປ່າຫຼວງ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 315766

  • 12. ໝ່ວຍບໍລິການ ຊໍການຊ່າງ

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ບ້ານ ຕາລານ, ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

   ໂທລະສັບ: (+856-74) 219038

  • 13. ໝ່ວຍບໍລິການ ສະໜາມບິນສາກົນຫຼວງພະບາງ

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ບ້ານ ຫາດຫ່ຽນ, ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

   ໂທລະສັບ: (+856- 71) 213358

  • 14. ໜ່ວຍບໍລິການ ໂພນທັນ ພລັສ

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ບ້ານໂພນທັນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 419366

  • 15. ໜ່ວຍບໍລິການ ຂົວຫຼວງ ພລັສ

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ບ້ານ ຂົວຫຼວງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 253144

  • 16. ໜ່ວຍບໍລິການ ພະຂາວ ພລັສ

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ບ້ານ ພະຂາວ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ໂທລະສັບ: (+856- 21) 713255

 • ສູນບໍລິການ

  • ສູນບໍລິການ ໄຊທານີ

   ທີ່ຕັ້ງ:

   ຖະໜົນໄກສອນ ພົມວິຫານ, ບ້ານ ພະຂາວ, ເມືອງ ໄຊທານີີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

   ໂທລະສັບ: (+856-21) 711511, 711533

 • ຫ້ອງການຕົວແທນຢູ່ຕ່າງປະເທດ

  • ປະເທດໄທ

   Phongsavanh Bank Limited

   120 moo 3, Government Complex, Building A, Floor 1, Room AM1-009,

   Changwattana Rd, Tung Song Hong, Lak Si, Bangkok, Thailand 10210


   Tel. 02 1437851


Call Center: 1188