Untitled Document
ໜ້າຫລັກ | ກ່ຽວກັບ ທພສວ | ຜັງເວັບ | ສຳນັກງານໃຫຍ່
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
Interest Rates
ໜ້າຫລັກ ບົດ​ລາຍ​ງານຖານະການເງີນ

ຫົວຂໍ້ລາຍງານ
ປີ
ຮູບ​ແບບ​ໄຟ​ລ໌
Language
English
Lao
  ບົດ​ລາຍ​ງານ​ປະຈຳ​ປີ
2013
-
  ຖານະທາງການເງີນ ປະຈຳໄຕມາດ3
2014
-
  ລາຍງານຖານະທາງການເງີນ ປະຈຳ​ປີ
2014
  ລາຍງານຖານະທາງການເງີນ ງວດ1
2015
-
  ລາຍງານຖານະທາງການເງີນ ງວດ2
2015
-
  ລາຍງານຖານະທາງການເງີນ ງວດ3
2015
-
  ລາຍງານຖານະທາງການເງີນ ງວດ4
2015
-
  ລາຍງານຖານະທາງການເງີນ ປະຈຳ​ປີ
2015
  ລາຍງານຖານະທາງການເງີນ ງວດ1
2016
-
  ລາຍງານຖານະທາງການເງີນ ງວດ2
2016
-
  ລາຍງານຖານະທາງການເງີນ ງວດ3
2016
-
  ລາຍງານຖານະທາງການເງີນ ງວດ4
2016
-
  ລາຍງານຖານະທາງການເງີນ ປະຈຳ​ປີ
2016
  ລາຍງານຖານະທາງການເງີນ ງວດ1
2017
  ລາຍງານຖານະທາງການເງີນ ງວດ2
2017
  ລາຍງານຖານະທາງການເງີນ ງວດ3
2017
  ລາຍງານຖານະທາງການເງີນ ງວດ4
2017
  ລາຍງານຖານະທາງການເງີນ ປະຈຳ​ປີ
2017
  ລາຍງານຖານະທາງການເງີນ ງວດ1
2018