Untitled Document
ໜ້າຫລັກ | ກ່ຽວກັບ ທພສວ | ຜັງເວັບ | ສຳນັກງານໃຫຍ່
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
Interest Rates

ໂຄງສ້າງຂອງບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາ:1) ຄຸນລັກສະນະຂອງບັນຊີ


ຫນຶ່ງໃນຜະລິດຕະພັນທີ່ ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ມອບໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແມ່ນບັນຊີຝາກມີກໍານົດ ເຊິ່ງເປັນການ ລົງທຶນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫນ້ອຍ ແຕ່ມີອັດຕາດອກເບັ້ຍສູງ ແລະ ຍັງເປັນການວາງແຜນຄວາມຕ້ອງການ ດ້ານເງິນທີ່ດີໃນອະນາຄົດ, ດ້ວຍອັດຕາລາຍໄດ້ທີ່ແນ່ນອນໃນ ຊ່ວງໄລຍະກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານເລືອກ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການລາຍຮັບປະຈໍາ ຈາກການລົງທຶນຂອງທ່ານ ແລະ ທ່ານຍັງບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ຈະໃຊ້ເງິນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ບັນຊີຝາກມີກໍານົດ ຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ ແມ່ນບັນຊີທີ່ທ່ານຕ້ອງການ..2) ຜົນປະໂຫຍດຂອງບັນຊີ


 
 • ເລືອກໄລຍະກຳນົດເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
 • ເພີດເພີນກັບເອົາລາຍຮັບທີ່ແນ່ນອນ ຈາກການລົງທຶນຂອງທ່ານ
 • ຕໍ່ກຳນົດໄລຍະ ຂອງບັນຊີຝາກມີກຳນົດ ໄດ້ຢ່າງອັດຕະໂນມັດ.
 • ຖອນເງິນສ່ວນຫນຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດຈາກສາຂາຂອງ ທະນາຄານພົງສະຫວັນ.


 • 3) ປະເພດສະກຸນເງິນຝາກ


   

  ສະກຸນ​ເງິນ​ກີບ, ບາດ​ໄທ ​ແລະ ​​​ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະລັດ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ.  4) ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ການຮັບດອກເບ້ຍ


  ປະເພດ
  ດອກເບ້ຍຕໍ່ປີ
  ກີບ
  ບາດ
  ໂດລາ
  3  ເດືອນ
  3.16%
  2.50%
  2.50%
  6  ເດືອນ
  3.95%
  3.50%
  3.50%
  12 ເດືອນ
  5.59%
  5.50%
  5.75%
  18 ເດືອນ
  6.68%
  6.00%
  6.25%
  24 ເດືອນ
  6.71%
  6.50%
  6.50%
  36 ເດືອນ
  6.77%
  7.00%
  7.25%

  (ປັບປຸງໃນວັນທີ 01/05/2018)

  5) ຈຳນວນເງິນຝາກເບື້ອງຕົ້ນ


   

  1,000,000 ກີບ ຫຼື 4,000 ບາດ ຫຼື 100 ໂດລາສະຫະລັດ.  6) ເງື່ອນໄຂໃນການເປີດບັນຊີ


   
 • ຖ້າເປັນທ່ານເປັນພົນລະເມືອງລາວ: ຈະຕ້ອງມີບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ປື້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ ຫຼື ບັດພະນັກງານບຳນານ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວທະຫານ ຫຼື ບັດຕຳຫຼວດ ຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ໄດ້.
 • ຖ້າທ່ານເປັນຄົນລາວທີ່ບໍ່ຕັ້ງພູມລຳເນົາຢູ່ລາວ ຫຼື ຄົນຕ່າງປະເທດ: ຈະຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ ແລະ ເອກະສານຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ ຫຼື ມີລາຍເຊັນຮ່ວມຈາກບຸກຄົນທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ລາວ.
 • ຖ້າທ່ານເປັນຄົນຕ່າງດ້າວ: ຈະຕ້ອງມີບັດຕ່າງດ້າວຖາວອນ ຫຼື ໜັງສືເດີນທາງ, ບັດແຮງງານ(ອອກໂດຍກະຊວງແຮງງານ), ບັດພະນັກງານສະຖານທູດ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ (ອອກໂດຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດ).
 • ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເປີດໃນນາມທຸລະກິດ ຈະຕ້ອງມີເອກະສານເພີ່ມເຕີມຄື:
 •  
 • ສໍາເນົາໃບທະບຽນທຸລະກິດ
 • ສຳເນົາອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ
 • ສຳເນົາໃບທະບຽນອາກອນ
 • ບົດບັນທຶກ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດບັງຄັບກ່ຽວກັບທະນາຄານ
 • ມະຕິຂອງຄະນະອຳນວຍການບໍລິສັດ ທີ່ ກ.) ອະນຸມັດໃຫ້ເປີດບັນຊີ, ຂ.) ກຳນົດຊື່ຂອງຜູ້ຮ່ວມລົງນາມແຕ່ລະຄົນໃນບັນຊີດັ່ງກ່າວ.


 • 7) ວິທີການເປີດບັນຊີ


   
 • ທ່ານຕ້ອງໄດ້ກະກຽມເອກະສານຢັ້ງຢືນຕາມສະຖານະຂອງທ່ານຂ້າງເທິງນັ້ນໃຫ້ມີສາກ່ອນ ຕໍ່ມາ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ແລະ ນັບເງິນຢ່າງໜ້ອຍ 1,000,000 ກີບ ຫຼື 4,000 ບາດ ຫຼື 100 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນກະເປົາຂອງທ່ານ.   
 • ຈາກນັ້ນ, ທ່ານເຂົ້າໄປຫາພະນັກງານຂອງທະນາຄານປະຈຳໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼື ສູນບໍລິການ ຫຼື ສາຂາໃດໜຶ່ງ ທີ່ທ່ານມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ງ່າຍທີ່ສຸດ.
 • ສຸດທ້າຍ, ພະນັກງານບໍລິການຂອງພວກເຮົາຈະເປັນຜູ້ດຳເນີນການຕ່າງໆໃຫ້ທ່ານທັງໝົດ ມີພຽງແຕ່ທ່ານລໍຖ້າເຊັນ ແລະ ຮັບໃບຢັ້ງຢືນການຝາກເງິນ.

 • *ພິເສດ: ບັນຊີປະເພດນີ້ສາມາດເປີດຮ່ວມກັນຫຼາຍຄົນໄດ້ ພຽງແຕ່ນຳເອົາເອກະສານຢັ້ງຢືນຕາມສະຖານະຂອງຜູ້ທີ່ຈະເປີດບັນຊີຮ່ວມນຳກັນ.