Untitled Document
ໜ້າຫລັກ | ກ່ຽວກັບ ທພສວ | ຜັງເວັບ | ສຳນັກງານໃຫຍ່
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
Interest Rates

ໜ້າຫຼັກ ບ່ອນຕິດຕໍ່ພົວພັນ ສຳນັກງານໃຫຍ່
ທີ່ຢູ່ສຳນັກງານໃຫຍ່


ຫນ່ວຍ 01, ຖະໜົນໄກສອນ, ບ້ານພະຂາວ, ເມືອງ ໄຊທານີ,ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
P.O Box: 3099
Call Center: 1188
Tel: +856-21 218 912/219 221

Tel: +856-21 716 025 (ຝ່າຍບໍລິຫານທຶນ ແລະ ບໍລິການຕ່າງປະເທດ)

Tel: +856-21 711 666/711 668 (ATM & Card Center)

Fax: +856-21 711558
E-mail: info@phongsavanhbank.com
Website: www.phongsavanhbank.com