Untitled Document
ໜ້າຫລັກ | ກ່ຽວກັບ ທພສວ | ຜັງເວັບ | ສຳນັກງານໃຫຍ່
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ

Interest Rates

ໜ້າຫຼັກ ລູກຄ້າບຸກຄົນ ບັນຊີເງິນຝາກ ບັນຊີຝາກປະຢັດການໂອນເງິນພາຍໃນປະເທດ:


1) ໂອນເງິນຜ່ານເຄື່ອງ ATM


- ຄຸນລັກສະນະ:


  ເປັນການໂອນເງິນດ້ວຍວິທີການໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີດ້ວຍກັນລະຫວ່າງບັນຊີກັບບັນຊີໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງການໂອນເງິນວິທີນີ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍສໍາລັບຜູ້ທີ່ຖືບັດພົງສະຫວັນ ດ້ວຍການບໍລິການໂອນເງິນຜ່ານຕູ້ ATM ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.

- ສະດວກ:


 
 • ຜູ້ຮັບໄດ້ຮັບເງິນທັນທີ
 • ສາມາດໂອນໄດ້ສູງສຸດ 90,000,000 ກີບ/ມື້ ສໍາລັບບັດເງິນ ແລະ 99,000,000 ກີບສໍາລັບບັດຄໍາ ບໍ່ຈໍາກັດ ຈໍານວນຄັ້ງ
 • ຜູ້ໂອນໄດ້ຮັບສະລິບເກັບໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ
 • ເປີດບໍລິການ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ/ມື້ 7ມື້/ອາທິດ.

 • - ເງື່ອນໄຂໃນການໂອນເງິນ:


  ຜູ້ສົ່ງ ແລະ ຜູ້ຮັບຕ້ອງມີເລກບັນຊີ ແລະ ບັດເອທີເອັມຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຈຳກັດ.


  - ຂັ້ນຕອນ:


   
 • ນຳບັດເອທີເອັມຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ ເຂົ້າໄປໃນຕູ້ເອທີເອັມຂອງທະນາຄານ
 • ກົດລະຫັດລັບຂອງທ່ານ 4 ຕົວເລກ
 • ເລືອກພາສາລາວ ຫຼື ອັງກິດ
 • ເລືອກປະເພດການບໍລິການເປັນການໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີ
 • ເລືອກບັນຊີທີ່ທ່ານຕ້ອງການໂອນເງິນອອກ
 • ໃສ່ຈຳນວນເງິນທີ່ທ່ານຕ້ອງການໂອນ
 • ໃສ່ເລກບັນຊີຂອງຜູ້ຮັບທີ່ທ່ານຈະໂອນເງິນໄປໃຫ້
 • ລໍຖ້າລະບົບປະຕິບັດການຈົນສຳເລັດ ແລະ ຮັບສະລິບການໂອນເງິນ.

 • - ຄ່າທຳນຽມ:


  ເນື້ອ​ໃນ
  ໂອນ​ຜ່ານ
  ສະກຸນ​ເງິນ
  ຄ່າ​ທຳນຽມ
  ຄ່າຊົດເຊີຍການໃຫ້ບໍລິການຝາກ-ຖອນເງິນກັບສາຂາຕ່າງແຂວງ

  ທະນາຄານ

  ພົົງສະຫວັນ
  ກີບ
  ບາດ
  ​ໂດ​ລາ

  * 0.02%/1 ຄັ້ງ​,ຕໍ່າ​ສຸດ 10,000 ກີບ, ສູງ​ສຸດ 1,000,000 ກີບ.

  * 0.02%/1 ຄັ້ງ​,ຕໍ່າ​ສຸດ 40 ບາດ, ສູງ​ສຸດ 4,000 ບາດ.

  * 0.02%/1 ຄັ້ງ​,ຕໍ່າ​ສຸດ 1 ​ໂດ​ລາ, ສູງ​ສຸດ 100 ​ໂດ​ລາ.

  *ໝາຍເຫດ: ການໂອນເງິນຢູ່ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ ແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມໃດໆ.


  - ໝາຍເຫດ:

   
 • ການໂອນເງິນປະເພດນີ້ສາມາດໂອນໄດ້ທັງບັນຊີປະເພດສະກຸນເງິນດຽວກັນ ຫຼື ຕ່າງສະກຸນເງິນ ເຊິ່ງຈະນຳໃຊ້ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນມື້ນັ້ນ ເປັນຕົວກຳນົດອັດຕາແລກປ່ຽນ.
 • ຄ່າທຳນຽມຈະຖືກຄິດໄລ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດຈາກລະບົບ ຕາມອັດຕາຂ້າງເທິງນັ້ນ.

 • 2) ບໍລິການໂອນເງິນຜ່ານສາຂາກັບສາຂາ ຂອງທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ ຈຳກັດ


  - ຄຸນລັກສະນະ:


    ເປັນການໂອນເງິນດ້ວຍວີທີການໂອນເງິນເຂົ້າບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ ແລະ ໂອນເງິນເຂົ້າເລກບັນຊີຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ ດ້ວຍກັນ ເຊິ່ງການໂອນເງິນປະເພດນີ້ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ປອດໄພ ກັບການບໍລິການໂອນເງິນຜ່ານສາຂາຂອງທະນາຄານຜ່ານລະບົບອອນລາຍ.

  - ສະດວກ:


   
 • ຜູ້ຮັບໄດ້ຮັບເງິນທັນທີ
 • ບໍ່ຈໍາກັດວົງເງິນໃນການໂອນ
 • ຜູ້ໂອນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີບັນຊີກັບທະນາຄານກໍ່ໄດ້.

 • - ເງື່ອນໄຂໃນການໂອນເງິນ:


   
 • ຜູ້ໂອນ: ຕ້ອງມີບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ
 • ຜູ້ຮັບ: ຕ້ອງມີບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ປື້ມບັນຊີເງິນຝາກຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຈຳກັດ.

 • - ຂັ້ນຕອນ:


   
 • ກະກຽມເອກະສານຢັ້ງຢືນສະຖານະຂອງທ່ານຕາມຂ້າງເທິງນັ້ນສາກ່ອນ
 • ທ່ານສາມາດໂອນດ້ວຍເງິນສົດ ຫຼື ຕັດຈາກບັນຊີຂອງທ່ານ
 • ທ່ານສາມາດທໍາທຸລະກໍາໄດ້ຕາມປ່ອງບໍລິການຕ່າງໆຂອງທະນາຄານ.


 • 3) ໂອນເງິນລະຫວ່າງທະນາຄານ  - ຄຸນລັກສະນະ:


    ບັນດາລູກຄ້າທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໂອນໄປຫາຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ມີບັນຊີຢູ່ທະນາຄານອື່ນ, ທະນາຄານມີຄວາມຍິນດີບໍລິການທ່ານ ດ້ວຍລະບົບການໂອນເງິນຜ່ານສູນຊຳລະສະສາງແຫ່ງຊາດ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ເຊິ່ງມີທັງໂອນຜ່ານລະບົບ NPS ຫຼື ແຊັກ, ຊຶ່ງຈະໃຊ້ເວລາບໍ່ເກີນ 1 ວັນລັດຖະການ. ທ່ານສາມາດໂອນເງິນໄປຍັງຜູ້ທີ່ມີບັນຊີຢູ່ ທະນາຄານອື່ນໄດ້ ຜ່ານທາງສາຂາຂອງ ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ທົ່ວປະເທດ ອັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສະດວກຫຼາຍຢ່າງ.

  - ສະດວກ:


   
 • ຜູ້ຮັບສາມາດຮັບເງິນໄດ້ພາຍໃນເວລາບໍ່ເກີນ 24 ຊົ່ວໂມງ
 • ບໍ່ຈໍາກັດວົງເງິນ ແລະ ຈໍານວນຄັ້ງໃນການໂອນຕໍ່ວັນ

 • - ເງື່ອນໄຂໃນການໂອນເງິນ:


   
 • ຜູ້ໂອນ: ຕ້ອງມີບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ
 • ຜູ້ຮັບ: ຕ້ອງມີບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ປື້ມບັນຊີເງິນຝາກຂອງທະນາຄານປາຍທາງ

 • - ຂັ້ນຕອນ:


   
 • ກະກຽມເອກະສານຢັ້ງຢືນສະຖານະຂອງທ່ານຕາມຂ້າງເທິງນັ້ນສາກ່ອນ
 • ທ່ານສາມາດໂອນດ້ວຍເງິນສົດ ຫຼື ຕັດຈາກບັນຊີຂອງທ່ານ
 • ທ່ານສາມາດທໍາທຸລະກໍາໄດ້ຕາມປ່ອງບໍລິການຕ່າງໆຂອງທະນາຄານ.