Untitled Document
ໜ້າຫລັກ | ກ່ຽວກັບ ທພສວ | ຜັງເວັບ | ສຳນັກງານໃຫຍ່
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
Interest Rates

ຕາຕະລາງອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ ຂອງ ທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ ຈຳກັດ1. ອັດຕາດອກເບ້ຍສຳລັບສິນເຊື່ອເງີນກູ້ຄົງທີ່.


ສະກຸນເງີນ
ປີ
1ປີລົງມາ
1
2
3
4
5
ກີບ
11.00%
12.00%
12.50%
13.00%
13.50%
14.00%
ໂດລາ
8.00%
8.50%
9.00%
9.50%
10.00%
10.50%
ບາດ
8.00%
8.50%
9.00%
9.50%
10.00%
10.50%


2. ອັດຕາດອກເບ້ຍສຳລັບສິນເຊື່ອເງີນກູ້ໝູນວຽນ.


ສະກຸນເງີນ
ປີ
1ປີລົງມາ
1
2
3
ກີບ
11.00%
12.00%
12.50%
13.00%
ໂດລາ
8.00%
8.50%
9.00%
9.50%
ບາດ
8.00%
8.50%
9.00%
9.50%

3. ອັດຕາດອກເບ້ຍສຳລັບເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ (OD).


ສະກຸນເງີນ
ປີ
ກີບ
14.00%
ໂດລາ
9.00%
ບາດ
9.00%

ເລີ່ມນຳໃຊ້ໃນວັນທີ 01/10/2015 ເປັນຕົ້ນໄປ.