Untitled Document
ໜ້າຫລັກ | ກ່ຽວກັບ ທພສວ | ຜັງເວັບ | ສຳນັກງານໃຫຍ່
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
Interest Rates
ໜ້າຫຼັກ ການບໍລຶການ ບໍລິການເງີນຝາກ ບັນຊີຊັ້ນໜຶ່ງ

ໂຄງສ້າງຂອງບັນຊີຊັ້ນໜຶ່ງ:1) ຄຸນລັກສະນະຂອງບັນຊີ


 

ບັນຊີຊັ້ນໜຶ່ງຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ ແມ່ນບັນຊີກະແສລາຍວັນທີ່ມີດອກເບ້ຍ ທີ່ຈະຮັກສາເງິນຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ແມ່ນບັນຊີຊັ້ນຍອດສຳລັບ ລູກຄ້າທີ່ເປັນບຸກຄົນທີ່ມີຄ່າສຸດທິສູງ ເຊິ່ງບາງເທື່ອອາດຈະຫຍຸ້ງຍາກກັບວຽກງານຫຼາຍເກີນໄປ ຈົນບໍ່ມີເວລາທີ່ຈະໄປຄຸ້ມຄອງວຽກງານການເງິນປະຈຳວັນ ຂອງຕົນໄດ້.

ຜູ້ທີ່ຖືບັນຊີຊັ້ນໜຶ່ງຍັງມີສິດເຂົ້າໄປນັ່ງໃນຫ້ອງຮັບແຂກພິເສດຊັ້ນໜຶ່ງ ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າສາມາດນັ່ງພັກຜ່ອນຢ່າງສະບາຍ, ອ່ານປຶ້ມ, ເພີດເພີນກັບການ ນັ່ງດື່ມກາເຟ ຫຼື ນ້ຳສົ້ມ ລໍຖ້າການເຮັດທຸລະກຳ ໃນຂະນະທີ່ມີພະນັກງານທະນາຄານທີ່ຜ່ານການເຝິກອົບຮົມຂັ້ນສູງມາແລ້ວ ເພື່ອຈັດການ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆໃຫ້ທ່ານ.2) ຜົນປະໂຫຍດຂອງບັນຊີ


 
 • ທ່ານສາມາດພັກຜ່ອນສະບາຍໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາກຳລັງດຳເນີນການ ເພື່ອໃຫ້ເງິນຂອງທ່ານເຮັດວຽດໜັກຍິ່ງຂຶ້ນ
 • ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າລຽນແຖວອີກຕໍ່ໄປ ເພາະວ່າບັນຊີຊັ້ນໜຶ່ງແມ່ນການດຳເນີນການ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການແບບສ່ວນຕົວໃນຫ້ອງຮັບແຂກພິເສດຊັ້ນໜຶ່ງທີ່ສະດວກສະບາຍ
 • ທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້ທຶນຕ່າງໆຂອງທ່ານໃຫ້ຜົນຕອບແທນສູງສຸດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຍຶດຕິດກັບໄລຍະເວລາຂອງການຝາກປະຈຳ ຫຼື ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ
 • ທ່ານຈະໄດ້ຮັບອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ມີບຸລິມະສິດຈາກເງິນຝາກປະຈຳຂອງທ່ານ
 • ທ່ານສາມາດຖອນເງິນຂອງທ່ານໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນກາງເວັນ ຫຼື ກາງຄືນ ໂດຍຜ່ານຕູ້ ATM ຂອງພວກເຮົາ
 • ທ່ານສາມາດຊຳລະເງິນໂດຍໃຊ້ແຊັກ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມ.


 • 3) ປະເພດສະກຸນເງິນຝາກ


   

  ສະກຸນ​ເງິນ​ກີບ, ບາດ​ໄທ ​ແລະ ​​​ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະລັດ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ.  4) ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ການຮັບດອກເບ້ຍ


  ປະເພດບັນຊີເງິນຝາກ
  ດອກເບ້ຍຕໍ່ປີ
  ກີບ
  ບາດ
  ໂດລາ
  ບັນຊີເງິນຝາກຊັ້ນໜຶ່ງ
  1.89%
  2.0%
  2.0%

  (ປັບປຸງໃນວັນທີ 01/04/2018)


  *ດອກເບ້ຍຈະຖືກສົ່ງເຂົ້າເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານທຸກໆເຄິ່ງປີ ຄື ທ້າຍເດືອນ 06 ແລະ 12 ຂອງທຸກໆປີ.  5) ຈຳນວນເງິນຝາກເບື້ອງຕົ້ນ


   

  100,000,000 ກີບ ຫຼື 400,000 ບາດ ຫຼື 10,000 ໂດລາສະຫະລັດ  6) ເງື່ອນໄຂໃນການເປີດບັນຊີ


   
 • ຖ້າເປັນທ່ານເປັນພົນລະເມືອງລາວ: ຈະຕ້ອງມີບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ປື້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ ຫຼື ບັດພະນັກງານບຳນານ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວທະຫານ ຫຼື ບັດຕຳຫຼວດ ຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ໄດ້.
 • ຖ້າທ່ານເປັນຄົນລາວທີ່ບໍ່ຕັ້ງພູມລຳເນົາຢູ່ລາວ ຫຼື ຄົນຕ່າງປະເທດ: ຈະຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ ແລະ ເອກະສານຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ ຫຼື ມີລາຍເຊັນຮ່ວມຈາກບຸກຄົນທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ລາວ.
 • ຖ້າທ່ານເປັນຄົນຕ່າງດ້າວ: ຈະຕ້ອງມີບັດຕ່າງດ້າວຖາວອນ ຫຼື ໜັງສືເດີນທາງ, ບັດແຮງງານ(ອອກໂດຍກະຊວງແຮງງານ), ບັດພະນັກງານສະຖານທູດ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ (ອອກໂດຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດ).
 • ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເປີດໃນນາມທຸລະກິດ ຈະຕ້ອງມີເອກະສານເພີ່ມເຕີມຄື:
 •  
 • ສໍາເນົາໃບທະບຽນທຸລະກິດ
 • ສຳເນົາອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ
 • ສຳເນົາໃບທະບຽນອາກອນ
 • ບົດບັນທຶກ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດບັງຄັບກ່ຽວກັບທະນາຄານ
 • ມະຕິຂອງຄະນະອຳນວຍການບໍລິສັດ ທີ່ ກ.) ອະນຸມັດໃຫ້ເປີດບັນຊີ, ຂ.) ກຳນົດຊື່ຂອງຜູ້ຮ່ວມລົງນາມແຕ່ລະຄົນໃນບັນຊີດັ່ງກ່າວ.


 • 7) ວິທີການເປີດບັນຊີ


   
 • ທ່ານຕ້ອງໄດ້ກະກຽມເອກະສານຢັ້ງຢືນຕາມສະຖານະຂອງທ່ານຂ້າງເທິງນັ້ນໃຫ້ມີສາກ່ອນ
 • ຕໍ່ມາ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ແລະ ນັບເງິນຢ່າງໜ້ອຍ 100,000,000 ກີບ ຫຼື 400,000 ບາດ ຫຼື 10,000 ໂດລາສະຫະລັດໃນກະເປົາຂອງທ່ານ.   
 • ຈາກນັ້ນ, ທ່ານເຂົ້າໄປຫາພະນັກງານຂອງທະນາຄານປະຈຳໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼື ສູນບໍລິການ ຫຼື ສາຂາໃດໜຶ່ງ ທີ່ທ່ານມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ງ່າຍທີ່ສຸດ.
 • ສຸດທ້າຍ, ພະນັກງານບໍລິການຂອງພວກເຮົາຈະເປັນຜູ້ດຳເນີນການຕ່າງໆໃຫ້ທ່ານທັງໝົດ ມີພຽງແຕ່ທ່ານລໍຖ້າເຊັນ ແລະ ຮັບປຶ້ມເງິນຝາກພ້ອມກັບບັດ ATM ໄດ້ທັນທີ.

 • *ພິເສດ: ບັນຊີປະເພດນີ້ສາມາດເປີດຮ່ວມກັນຫຼາຍຄົນໄດ້ ພຽງແຕ່ນຳເອົາເອກະສານຢັ້ງຢືນຕາມສະຖານະຂອງຜູ້ທີ່ຈະເປີດບັນຊີຮ່ວມນຳກັນ.