Untitled Document
ໜ້າຫລັກ | ກ່ຽວກັບ ທພສວ | ຜັງເວັບ | ສຳນັກງານໃຫຍ່
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ

Interest Rates

ໜ້າຫຼັກ ການບໍລິການ ບັນຊີເງິນຝາກ ບັນຊີຝາກປະຢັດໂຄງສ້າງຂອງບັນຊີເງິນຝາກປະຫຍັດ1) ຄຸນລັກສະນະຂອງບັນຊີ


  ບັນຊີເງິນຝາກປະຫຍັດຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ ເປັນບັນຊີທ້ອນເງິນປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ຊ່ວຍທ່ານໃນການທ້ອນເງິນ ເພື່ອຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ເງິນຂອງທ່ານໃນອະນາຄົດ ເຊິ່ງມັນບໍ່ພຽງເປັນການຮັກສາເງິນຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍທ່ານທ້ອນເງິນແຕ່ລະມື້ນໍາອີກ. ສະນັ້ນທ່ານບໍ່ຕ້ອງກັງວົນທີ່ຈະຕ້ອງແບກເງິນໄປນໍາທົ່ວທີບອີກຕໍ່ໄປ(ໂດຍຢ້ານວ່າຈະອົດໃຈບໍ່ໄດ້) ຫຼື ສ່ຽງທີ່ຈະປະໄວ້ຢູ່ເຮືອນ. ທ່ານພຽງແຕ່ເປີດບັນຊີທ້ອນເງິນກັບທະນາຄານ ກໍ່ໝົດບັນຫາ.

2) ຜົນປະໂຫຍດຂອງບັນຊີ


 
 • ທ່ານຈະໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍຈາກເງິນຂອງທ່ານໃນແຕ່ລະມື້, ສະສົມໃວ້ໃນບັນຊີ ຍິ່ງຝາກຫຼາຍເທົ່າໃດ ກໍ່ໄດ້ດອກເບ້ຍຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ
 • ທ່ານສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງເງິນທີ່ທ່ານທ້ອນເພີ່ມຂື້ນໃນແຕ່ລະມື້, ໂດຍການກວດສອບເບິ່ງຍອດເງິນ ຫຼື ຮັບໃບແຈ້ງຍອດເງິນຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຜ່ານຕູ້ ATM ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
 • ທ່ານສາມາດກໍາຈັດຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວກັບການທີ່ຕ້ອງຮັກສາເງິນສົດຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຄວາມຢາກທີ່ຈະໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ
 • ທ່ານສາມາດຝາກ ຫຼື ຖອນເງິນໄດ້ແຕ່ລະມື້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ໂດຍຜ່ານຕູ້ ATM 24 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ປ່ອງບໍລິການຂອງທະນາຄານຕາມເວລາທີ່ໃຫ້ບໍລິການ
 • ທ່ານສາມາດໂອນເງິນລະຫວ່າງບັນຊີຂອງທ່ານ ຫຼື ບັນຊີບຸກຄົນອື່ນໃນທະນາຄານພົງສະຫວັນຜ່ານຕູ້ ATM ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
 • ທ່ານສາມາດທ້ອນເງິນສໍາລັບອະນາຄົດຂອງທ່ານເອງໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່.

 • 3) ປະເພດສະກຸນເງິນຝາກ


  ສະກຸນເງິນກີບ, ບາດໄທ ແລະ ໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາ.


  4) ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ການຮັບດອກເບ້ຍ


  ປະເພດບັນຊີເງິນຝາກ
  ດອກເບ້ຍຕໍ່ປີ
  ກີບ
  ບາດ
  ໂດລາ
  ບັນຊີເງິນຝາກປະຫຍັດ
  1.89%
  1.50%
  1.50%

  (ປັບປຸງໃນວັນທີ 01/03/2018)


  5) ຈຳນວນເງິນຝາກເບື້ອງຕົ້ນ


  100,000 ກີບ ຫຼື 500 ບາດ ຫຼື 20 ໂດລາ ສະຫະລັດ


  6) ເງື່ອນໄຂໃນການເປີດບັນຊີ


   
 • ຖ້າເປັນທ່ານເປັນພົນລະເມືອງລາວ: ຈະຕ້ອງມີບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ປື້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ ຫຼື ບັດພະນັກງານບຳນານ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວທະຫານ ຫຼື ບັດຕຳຫຼວດ ຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ໄດ້.
 • ຖ້າທ່ານເປັນຄົນລາວທີ່ບໍ່ຕັ້ງພູມລຳເນົາຢູ່ລາວ ຫຼື ຄົນຕ່າງປະເທດ: ຈະຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ ແລະ ເອກະສານຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ ຫຼື ມີລາຍເຊັນຮ່ວມຈາກບຸກຄົນທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ລາວ.
 • ຖ້າທ່ານເປັນຄົນຕ່າງດ້າວ: ຈະຕ້ອງມີບັດຕ່າງດ້າວຖາວອນ, ໜັງສືເດີນທາງ, ບັດແຮງງານ(ອອກໂດຍກະຊວງແຮງງານ), ບັດພະນັກງານສະຖານທູດ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ (ອອກໂດຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດ).

 • 7) ວິທີການເປີດບັນຊີ


   
 • ທ່ານຕ້ອງໄດ້ກະກຽມເອກະສານຢັ້ງຢືນຕາມສະຖານະຂອງທ່ານຂ້າງເທິງນັ້ນໃຫ້ມີສາກ່ອນ
 • ຕໍ່ມາ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ ແລະ ນັບເງິນຢ່າງໜ້ອຍ 100,000 ກີບ ຫຼື 500 ບາດ ຫຼື 20 ໂດລາສະຫະລັດ ໃວ້ໃນກະເປົາຂອງທ່ານ.
 • ຈາກນັ້ນ, ທ່ານເຂົ້າໄປຫາພະນັກງານຂອງທະນາຄານປະຈຳໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼື ສູນບໍລິການ ຫຼື ສາຂາໃດໜຶ່ງ ທີ່ທ່ານມີຄວາມສະດວກສະບາຍ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ
 • ສຸດທ້າຍ, ພະນັກງານບໍລິການຂອງພວກເຮົາຈະເປັນຜູ້ດຳເນີນການຕ່າງໆໃຫ້ທ່ານທັງໝົດ ມີພຽງແຕ່ທ່ານລໍຖ້າເຊັນ ແລະ ຮັບປຶ້ມເງິນຝາກໄດ້ທັນທີ.

 • *ໝາຍເຫດ: ຖ້າຕ້ອງການຮັບບັດ ATM ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງເງິນຂອງທ່ານໄດ້ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ອາທິດ ຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມອອກບັດ 30,000 ກີບ