Untitled Document
ໜ້າຫລັກ | ກ່ຽວກັບ ທພສວ | ຜັງເວັບ | ສຳນັກງານໃຫຍ່
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
Interest Rates

ກ່ຽວກັບ ທພສວ

   

ດາວໂຫລດ

ແຈ້ງການ

- ເງື່ອນໄຂເປີດບັນຊີ

- ລາຍຊື່ຜູໄດ້ຮັບລາງວັນ ເງີນຝາກກໍານົດແບບພິເສດ

- ລາຍຊື່ຜູໂຊກດີເງີນຝາກຄົບຮອບ 5ປີ ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຄັ້ງທີ່1


ແຜ່ນຜັບ

- ບັນຊີຝາກປະຢັດ

- ບັນຊີສ່ວນຕົວ

- ບັນຊີກະແສລາຍວັນ

- ບັນຊີຄຸ້ມຄອງເງິນສົດ

- ບັນຊີຊັ້ນ1

- ບັດພົງສະຫວັນ

- ບໍລິການເງິນກູ້

- ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ

- ຄູ່ມືການໃຊ້ບັດ ເອທີເອັມ

- ເວດສເຕີນ ຢູນຽນ

- ສິນເຊື່ອເງິນດ່ວນ

- ແຜນຜັບ ບັດເຄຣດິດ


ກ່ຽວກັບ ທະນາຄານພົງສະຫວັນ

- ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

- ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

- ວິໃສທັດແລະພາລະກິດ

- ຄວາມສໍາເລັດ

- ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງທະນາຄານ ແລະສາຂາ

- ຮ່ວມງານນໍາພວກເຮົາ

- ຂ່າວສານແລະກິດຈະກໍາໄຫວຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ

- ທະນາຄານ ຕົວແທນ

 

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

   
   
   
   
   

ບໍລິການເງິນຝາກ

- ຝາກປະຢັດ

- ບັນຊີ ສ່ວນຕົວ

- ບັນຊີກະແສລາຍວັນ

- ບັນຊີຄຸ້ມຄອງເງິນສົດ

- ບັນຊີຊັ້ນ1

- ຝາກມີກໍານົດ

- ຝາກມີກໍານົດດອກເບ້ຍລາຍເດືອນ

 
       

ບໍລິການເງີນກູ້

- ເງິນກູ້ລາຍຍ່ອຍ

- ເງິນກູ້ບຸກຄົນ

- ເງິນກູ້ SME Pro

- ເງິນກູ້ລາຍໃຫຍ່

- ອັດຕາດອກເບ້ຍ ເງິນກູ້


   

ບໍລິການເງີນໂອນ

- ໂອນພາຍໃນ

- ໂອນຕ່າງປະເທດ


   

ບັດພົງສະຫວັນ

- ບັດເງີນ

- ບັດຄໍາ


   

ບໍລິການອື່ນໆ

- ແລກປ່ຽນເງິນຕາ

- ເຊັກເງິນສົດ

- ໃບແຈ້ງການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ

- ໃບຢັ້ງຢືນຍອດເງິນໃນບັນຊີ

- ເຊັກສົ່ງຮຽກເກັບຈາກທະນາຄານອື່ນ

- ບໍລິການຈ່າຍເງິນຕາມຄໍາສັ່ງຈາຍ