Untitled Document
ໜ້າຫລັກ | ກ່ຽວກັບ ທພສວ | ຜັງເວັບ | ສຳນັກງານໃຫຍ່
ທະນາຄານພົງສະຫວັນມຸ້ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ມຸ່ງໜັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກ່ວາ....

1. ພາບບັນຍາກາດການລົງຢ້ຽມຢາມສາຂາພາກໃຕ້.


ພາບບັນຍາກາດ ການລົງຢ້ຽມຢາມ ສາຂາພາກໃຕ້ ໃນຄັ້ງວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2018 – 03 ມິຖຸນາ 2018 ໃນການເຜີຍແຜ່ແນວປ່ຽນແປງໃໝ່ ເພື່ອຫັນສູ່ການກ້າວເຂົ້າສູ່ສາກົນ ຂອງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຈຳກັດ1/3