Share ໜ້ານີ້

ໂປໂມຊັ່ນ Joyful festival

ລາຍລະອຽດໂປໂມຊັ່ນ

ຮັບສິດຈັບສະຫຼາກຂອງລາງວັນເນື່ອງໃນເທດສະການກຸດຈີນ ລຸ້ນຮັບຂອງລາງວັນຫຼາກຫຼາຍ

ລາງວັນທີ ລາງວັນ
1ເງິນລາງວັນ 1,000,000 ກີບ
2ເງິນລາງວັນ 100,000 ກີບ
3ເງິນລາງວັນ 10,000 ກີບ
4ຄັນຮົ່ມ ພົງສະຫວັນ
5ປື້ມບັນທຶກ ພົງສະຫວັນ
ໄລຍະເວລາ

ໄລຍະເວລາ: ນັບແຕ່ 21 ມັງກອນ 2022 ຈົນເຖິງ ວັນທີ 12 ມີນາ 2022

ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ
  • ພຽງແຕ່ທ່ານມາໃຊ້ບໍລິການກັບທະນາຄານພົງສະຫວັນທົ່ວປະເທດ ກໍມີສິດລຸ້ນຮັບລາງວັນໄປເລີຍ
  • ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີ່ທະນາຄານກຳນົດໄວ້
ຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່

ທະນາຄານພົງສະຫວັນທຸກສາຂາທົ່ວປະເທດ ຫຼື ໂທ 1188

info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018