Share ໜ້ານີ້
Phongsavanh Flexi ຜ່ອນຊໍາລະຜ່ານບັດເຄຣດິດ ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ 0% ໃນໄລຍະເວລາ 03 ເດືອນ.
ລາຍລະອຽດໂປໂມຊັ່ນ

ລູກຄ້າຜູ້ຖືບັດເຄຣດິດທຸກປະເພດ (Visa, MasterCard, JCB, UnionPay) ສາມາດນໍາຍອດໜີ້ບັດເຄຣດິດມາຜ່ອນຊໍາລະໄດ້ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ 0% ໃນໄລຍະເວລາ 03 ເດືອນ.

ໄລຍະເວລາ

ນັບແຕ່ວັນທີ 01 ກໍລະກົດ 2022 ເຖິງ 30 ພະຈິກ 2022.

ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ
ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ:
  1. ສໍາລັບລູກຄ້າຜູ້ຖືບັດເຄຣດິດທຸກປະເພດ (Visa, MasterCard, JCB, UnionPay);
  2. ສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຊໍາລະຍອດໜີ້ບັດເຄຣດິດທັງໝົດເຕັມຈໍານວນ.
  3. ສໍາລັບຍອດໜີ້ບັດເຄຣດິດ ທີ່ນໍາໃຊ້ບັດຊໍາລະສິນຄ້າ-ບໍລິການ ຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ POS, Online, ອື່ນໆ...(ຍອດໜີ້ຖອນເງິນສົດບໍ່ສາມາດຮ່ວມໂຄງການໄດ້);
  4. ສໍາລັບຍອດໜີ້ສະສົມ ແລະ ຍອດໜີ້ປັດຈຸບັນ ສາມາດນໍາມາຜ່ອນຊໍາລະໄດ້.
ອັດຕາຄ່າທໍານຽມໃນການຜ່ອນຊໍາລະໜີ້ບັດເຄຣດິດ (ອັດຕາດອກເບ້ຍ 0%, ໄລຍະເວລາ 03 ເດືອນ).
  1. ຄ່າທໍານຽມເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຜ່ອນຊໍາລະ 2% ຂອງຍອດໜີ້ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຜ່ອນຊໍາລະ;
  2. ຄ່າທໍານຽມຍົກເລີກການຜ່ອນຊໍາລະກ່ອນກໍານົດ 3% ຂອງຍອດໜີ້ຍັງເຫຼືອ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຜ່ອນຊໍາລະ.
  3. ຄ່າທໍານຽມເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຜ່ອນຊໍາລະ ຈະເກັບພ້ອມໃບແຈ້ງຍອດການນໍາໃຊ້ບັດເຄຣດິດໃນຮອບບິນທໍາອິດ.
ຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່

Call Center 1188 / WhatsApp: 020 2222 2851

info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018