Share ໜ້ານີ້
ສ້າງໂອກາດເພີ່ມຍອດຂາຍ ແລະ ສ້າງຜົນກໍາໄລໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການຮັບຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນຮັບຊຳລະເງິນຜ່ານ QR Code
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດຮັບຈາກການເປັນສະມາຊິກ:
  • ຟຣີຄ່າສະໝັກ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ
  • ໃຫ້ທ່ານສາມາດຈັດການບໍລິຫານການເງິນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ
  • ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຂົ້າທະນາຄານເພື່ອຝາກ ຫຼື ຖອນເງິນ
  • ບໍ່ຕ້ອງຍຸ້ງຍາກໃນການຖອນເງິນສົດ ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
  • ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າສະດວກສະບາຍ ດ້ວຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຖືເງິນສົດ
  • ສ້າງໂອກາດເພີ່ມຍອດຂາຍ ແລະ ສ້າງຜົນກໍາໄລໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ
  • ມີຄວາມປອດໄພສູງກວ່າການຮັບເງິນສົດ ແລະ ປາສະຈາກການຕິດເຊື້ອໂລກຕ່າງໆ
  • ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍເງິນລະຫວ່າງບັນຊີ ແລະ ກວດສອບຍອດເງິນງ່າຍໆພຽງປາຍນິ້ວ
  • ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນການຂາຍຈາກທະນາຄານຜ່ານຊ່ອງທາງການໂຄສະນາຂອງທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ ຈຳກັດ
ກະລຸນາຂຽນແບບຟອມດ້ານລຸ່ມ ເພື່ອທີ່ພະນັກງານຂອງເຮົາຈະໄດ້ຕິດຕໍ່ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມແກ່ທ່ານ
ຊື່ຮ້ານຄ້າ ປະເພດຮ້ານຄ້າ ສະຖານທີ່ຕັ້ງ
ຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ
info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018