Share ໜ້ານີ້

ສິນເຊື່ອທຸລະກິດຕິດປີກ ຮູ້ຜົນພາຍໃນ 3 ມື້

1. ຮູ້ຜົນພາຍໃນ 3 ວັນ
2. ຍົກເວັ້ນຈ່າຍເງິນຕົ້ນທຶນ 3 ເດືອນ
3. ອະນຸມັດວົງເງິນສູງສຸດ 3,000,000,000 ກີບ
4. ຟຣີ 3 ຕໍ່:
 • ຟຣີບັດ ATM 1 ບັດ
 • ຟຣີບັດວີຊ່າເດບິດ
 • ຟຣີບັດເຄຣດິດ
5. ມອບສິດທິພິເສດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ເຂົ້າມາສະໝັກສິນເຊື່ອ SMEs ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາໂປຣໂມຊັ່ນ
 • ອະນຸມັດວົງເງິນສູງສຸດ 3,000,000,000 ກີບ
 • ຍົກເວັ້ນຈ່າຍເງິນຕົ້ນທຶນ 3 ເດືອນ
 • ຟຣີ 3 ຕໍ່: ຄ່າທໍານຽມໃນການອອກບັດ (ຟຣີບັດ ATM 1 ບັດ, ຟຣີບັດວີຊ່າເດບິດ, ຟຣີບັດເຄຣດິດ )
6. ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ
 • ສະກຸນກີບ ແລະ ບາດ: ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ 8% ບວກຄ່າຄວາມສ່ຽງແຕ່ 0-4%
 • ສະກຸນໂດລາ: ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ 7.5% ບວກຄ່າຄວາມສ່ຽງແຕ່ 0-4%
 • ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດ 1%
7. ຄ່າທໍານຽມປະເມີນຫຼັກຊັບ
 • ກໍລະນີມີດິນ 1 ຕອນ: 0.25% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດ ຕໍ່າສຸດ 1 ລ້ານກີບ-ສູງສຸດ 5 ລ້ານກີບ
 • ກໍລະນີດິນເກີນ 1 ຕອນ: ເກັບຄ່າປະເມີນເພີ່ມ 500,000 ກີບຕໍ່ຕອນ
8. ເອກະສານປະກອບ
 • ໃບສະເໜີຂໍກູ້ຢືມ
 • ເອກະສານດ້ານນິຕິກໍາ: ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ໃບທະບຽນອາກອນ
 • ເອກະສານກ່ຽວກັບຜູ້ກູ້ຢືມ: ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວຂອງຜູ້ກູ້ ແລະ ຜູ້ຄໍ້າປະກັນ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ແລະ ປຶ້ມສໍາມະໂນຄົວຂອງຜູ້ກູ້ ແລະ ຜູ້ຄໍ້າປະກັນ
 • ເອກະສານດ້ານການເງິນ: ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ, ໃບສະຫຼຸບກໍາໄລຂາດທຶນ,ການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກຂອງປີຜ່ານມາເຖິງປັດຈຸບັນ, ບົດວິພາກເສດຖະກິດ (ກໍລະນີໂຄງການໃໝ່ ຫຼື ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ), ໃບບິນຊື້/ຂາຍຂອງທຸລະກິດຫຼື ເອກະສານຫຼັກຖານຢືນຢັ້ນແຫຼ່ງລາຍຮັບ
 • ເອກະສານດ້ານທຸລະກິດ: ສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ (ສັນຍາຊື້ຂາຍ ອື່ນໆ)
 • ເອກະສານຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ: ສໍາເນົາໃບຕາດິນ ແລະ ໃບມອບກໍາມະສິດ
 • ເອກະສານອື່ນໆ ອີງຕາມທະນາຄານຮຽກຮ້ອງ.
ເລີ່ມໂປໂມຊັ່ນຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ຈົນເຖິງ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2019.
info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)711511
ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ: 1,190,323
Copyright Phongsavanh Bank 2018