Share ໜ້ານີ້

ສະໝັກວຽກ

ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາບຸກຄະລະກອນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຄຸນສົມບັດຕາມເງືອນໄຂ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ລຳດັບ ຕຳແໜ່ງ ຈຳນວນ ສະຖານທີເຮັດວຽກ ເງືອນໄຂ ວັນທີປິດຮັບ
1 ພະນັກງານ Digital Project ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລາຍລະອຽດ 15/09/2018
2 ຫົວໜ້າທະນາຍຄວາມ 1ຕຳແໜ່ງ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລາຍລະອຽດ 15/12/2018
3 ຫົວໜ້າກົດໝາຍ 1ຕຳແໜ່ງ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລາຍລະອຽດ 15/12/2018

ຜູ້ທີສົນໃຈສາມາດຍືນໃບສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ທີ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ບ້ານພະຂາວ ເມືອງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ໝ່ວຍບໍລິການໄກ້ບ້ານທ່ານ

ຫຼື ສົ່ງອີເມວມາທີ: recruitment@phongsavanhbank.com

ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີ່ ໂທ: (+856-21) 711511 – 533, Call center : 1188

Download ຟອມສະໝັກວຽກ

info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)711511
ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ: 1,118,438
Copyright Phongsavanh Bank 2018