Share this page

ເງິນກູ້ສຳລັບລູກຄ້າທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່

ຄຸນລັກສະນະຂອງສິນເຊື່ອ

ເປັນການໃຫ້ບໍລິການສິນເຊື່ອຕໍ່ລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສປປ ລາວ, ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນເງິນກູ້ທັງເປັນເງິນທຶນໝູນວຽນເພີ່ມສະພາບຄ່ອງໃນທຸລະກິດໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະກາງ ຫຼື ເປັນເງິນກູ້ຄົງທີ່ລົງທຶນໃນຊັບສິນຄົງທີ່ໄລຍະຍາວເປັນຕົ້ນ.

ອັດຕາດອກເບ້ຍ
 • ສະກຸນເງິນກີບ: ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 10.25% / ປີ ຫຼື 0.85% / ເດືອນ
 • ສະກຸນເງິນໂດລາ: ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 10.00% / ປີ ຫຼື 0.83% / ເດືອນ
 • ສະກຸນເງິນບາດ: ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 10.00% / ປີ ຫຼື 0.83% / ເດືອນ

ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບອັດຕາດອກເບ້ຍຂຶ້ນກັບແຕ່ລະສະກຸນເງິນ ໂດຍອັດຕາດອກເບ້ຍເລີ່ມຕົ້ນບວກ (+) ຄ່າຄວາມສ່ຽງຂຶ້ນກັບການຈັດເກດຂອງລູກຄ້າແຕ່ລະກໍລະນີ: AAA, AA, A

ເອກະສານປະກອບ
 1. ໃບຄໍາຮ້ອງຂໍສິນເຊື່ອ (ແບບຟອມຂອງທະນາຄານ)
 2. ເອກະສານຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ / ຜູ້ກູ້ຮ່ວມ / ຜູ້ຄໍ້າປະກັນ
  - ສໍາເນົາສໍາມະໂນຄົວ (ສໍາເນົາ)
  - ບັດປະຈໍາຕົວ (ສໍາເນົາ)
  - ປຶ້ມຜ່ານແດນ, Passport (ສໍາເນົາ)
 3. ເອກະສານການດໍາເນີນທຸລະກິດ
  - ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ (ສຳເນົາ)
  - ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ (ສຳເນົາ)
  - ໃບທະບຽນອາກອນ (ສໍາເນົາ)
 4. ເອກະສານດ້ານການບໍລິຫານພາຍໃນ
  - ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
  - ລະບຽບພາຍໃນຂອງບໍລິສັດ
  - ຂໍຕົກລົງຮັບຮູ້ຈາກຂາຮຸ້ນ
  - ໃບຢັ້ງຢືນການຮ່ວມທຶນ ຫຼື ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ກໍລະນີມີການຮ່ວມທຶນ
 5. ເອກະສານດ້ານການເງິນ
  - ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ (Balance Sheet)
  - ໃບສະຫຼຸບງົບກໍາໄລ-ຂາດທຶນ (Profit & Loss)
  - ງົບກະແສເງິນສົດ Cash Flow
  - ໃບສະຫຼຸບຜົນໄດ້ຮັບທ້າຍປີ
  - Statement ການເຄື່ອນໄຫວເງິນຝາກທຸກທະນາຄານທີ່ເຄື່ອນໄຫວ 2-3 ປີຍ້ອນຫຼັງເຖີງປະຈຸບັນ
  - ບົດວິພາກເສດຖະກິດ (ກໍລະນີໂຄງການໃໝ່ ຫຼື ເປັນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ).
 6. ຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ
  - ປຶ້ມບັນຊີເງິນຝາກ
  - ສຳເນົາໃບຕາດິນ
  - ໃບມອບກຳມະສິດນໍາໃຊ້ໃບຕາດິນຂອງບຸກຄົນອື່ນມາເປັນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ
  - ພັນທະບັດລັດຖະບານ
  - ອື່ນໆ...
 7. ເອກະສານອື່ນໆຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງທະນາຄານຕົວຈີງ ຂຶ້ນກັບແຕ່ລະກໍລະນີ.
ຄ່າທຳນຽມບໍລິການຫຼັງຈາກ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດເງິນກູ້
 • ຄ່າທໍານຽມອະນຸມັດ: 1% ຂອງວົງເງິນທີ່ອະນຸມັດ.
 • ຄ່າທຳນຽມປະເມີນຫຼັກຊັບ: 0.25% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດ.
info@phongsavanhbank.com
(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018