Share this page

ສິນເຊື່ອສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດ ຂະໜາດກາງ-ຂະໜາດນ້ອຍ (SME)

    ການບໍລິການສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຢ່າງມືອາຊີບ (SME ) ປະກອບມີ ກຸ່ມທຸລະກິດ 9 ປະເພດ ທີ່ສົ່ງເສີມພິເສດ ດັ່ງນີ້:
 • ດ້ານກະສິກຳ ເຊັ່ນ: ການສົ່ງເສີມການປູກຜັກ, ປູກເຫັດ ລວມໄປເຖິງການປູກພືດປອດສານພິດຕ່າງໆ ຫຼື ກະສິກຳອິນຊີ
 • ດ້ານທຸລະກິດການປຸງແຕ່ງອາຫານ
 • ດ້ານທຸລະກິດການກໍ່ສ້າງ
 • ດ້ານທຸລະກິດການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ, ຂາຍຍົກ, ຮ້ານດອກໄມ້, ສ້ອມແປງລົດໃຫຍ່ ແລະ ລົດຈັກ
 • ດ້ານທຸລະກິດການບໍລິການໂຮງແຮມ, ບ້ານພັກ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານຊັກລີດ
 • ດ້ານທຸລະກິດການຂົນສົ່ງ: ຂົນສົ່ງທາງອາກາດ, ທາງບົກ ແລະ ທາງເຮືອ
 • ດ້ານທຸລະກິດການສຶກສາ, ຄຼິນນິກ (Clinic), ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານຕ່າງໆ
 • ດ້ານທຸລະກິດດ້ານຫັດຖະກຳ ການຈັກສານ, ການຕຳຜ້າທໍໄໝ, ການຫຍິບແຊ່ວ, ການແກະສະລັກ, ການປັ້ນຫຼໍ່.
 • ດ້ານທຸລະກິດກ່ຽວກັບການ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ນຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອແບບໝູນວຽນ ຫຼື ລີໄຊໂຄລ (Recycle).
 • ເປັນບຸກຄົນທໍາມະດາ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
 • ມີຖິ່ນຖານຖາວອນຢູ່ໃນ ສປປ. ລາວ
 • ບໍ່ມີໜີ້ສິນຄຸມເຄືອ ທັງໃນ ແລະ ນອກລະບົບ
 • ບໍ່ເປັນບຸກຄົນລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ກຳລັງຖືກຮ້ອງຟ້ອງຈາກສານ
 • ເປັນຄົນຈິງໃຈ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານທຸລະກິດ
 • ທຶນຄົງທີ່
 • ທຶນໝູນວຽນ
     ແຕ່ 100 ລ້ານ - 4 ຕື້ກີບ ຫລື ທຽບເທົ່າສະກຸນອື່ນ.

    ເງິນກີບ, ບາດ ແລະ ໂດລາ.

    ສະກຸນເງິນກີບ: ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 10.25% ຕໍ່ປີ ຫຼື 0.85%ຕໍ່ເດືອນ

    ສະກຸນເງິນໂດລາ: ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 10.00% ຕໍ່ປີ ຫຼື 0.83%ຕໍ່ເດືອນ

    ສະກຸນເງິນບາດ: ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 10.00% ຕໍ່ປີ ຫຼື 0.83%ຕໍ່ເດືອນ

    1 ປີ (ສຳລັບທຶນໝູນວຽນ)

    1-5 ປີ (ສຳລັບທຶນຄົງທີ່)

ສຳລັບທຶນຄົງທີ່
 • ດອກເບ້ຍຊຳລະທຸກໆເດືອນ
 • ຕົ້ນທຶນຊຳລະເປັນລາຍເດືອນ ຫຼື ເປັນງວດຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມສາມາດຊຳລະໜີ້ຕົວຈິງຂອງຜູ້ກູ້
ສຳລັບທຶນໝູນວຽນ
 • ດອກເບ້ຍຊຳລະທຸກໆເດືອນ
 • ຕົ້ນທຶນຊຳລະງວດສຸດທ້າຍ ຫຼື ຕາມຈຸດປະສົງທີ່ຈະຊຳລະຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ ຫຼື ຕາມການຮຽກຮ້ອງຄືນຈາກທະນາຄານ
 • ບັນຊີເງິນຝາກຂອງທະນາຄານ ຫຼື ຂອງສະຖາບັນການເງິນອື່ນ
 • ໃບຕາດິນຖາວອນທີ່ອອກຂອບທອງ
 • ໜັງສືຄ້ຳປະກັນເງິນກູ້ຂອງທະນາຄານ
(1) ເອກະສານຂໍເງິນກູ້ສຳລັບບຸກຄົນທຳມະດາ
 • ປະກອບຟອມສະເໜີຂໍສິນເຊື່ອຕາມແບບຟອມຂອງທະນາຄານ
 • ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
 • ປື້ມສຳມະໂນຄົວຂອງຜູ້ກູ້ ແລະ ຜູ້ກູ້ຮ່ວມ
 • ລາຍລະອຽດແຫຼ່ງລາຍຮັບຊຳລະໜີ້
 • ສຳເນົາໃບຕາດິນ
 • ເອກະສານອື່ນໆຕາມທີ່ທາງທະນາຄານຕ້ອງການ
(2) ເອກະສານຂໍເງິນກູ້ສຳລັບນິຕິບຸກຄົນ
 • ສຳເນົາໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ
 • ສຳເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
 • ສຳເນົາໃບທະບຽນອາກອນ
- ເອກະສານກ່ຽວກັບຜູ້ກູ້ຢືມ:
 • ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
 • ປື້ມສຳມະໂນຄົວຂອງຜູ້ກູ້ ແລະ ຜູ້ກູ້ຮ່ວມ
- ເອກະສານທາງດ້ານການບໍລິຫານ:
 • ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງບໍລິສັດ
 • ລະບຽບພາຍໃນຂອງບໍລິສັດ
 • ສຳເນົາລາຍຊື່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ຕົກລົງໃຫ້ ຂໍກູ້ຢືມກັບທະນາຄານ
- ເອກະສານດ້ານການເງິນ:
 • ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ
 • ໃບສະຫຼຸບກຳໄລຂາດທຶນ
 • ການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກນຳທະນາຄານ ຍ້ອນຫຼັງ 3 ປີ
- ເອກະສານດ້ານທຸລະກິດ:
 • ສຳເນົາສັນຍາ ແລະຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ (ສັນຍາຊື້ຂາຍ, ສັນຍາຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ແລະ ອື່ນໆ)
 • ສຳເນົາເອກະສານທີ່ພົວພັນໃນທຸລະກິດ(ໃບກວດວຽກ, ໃບສັ່ງຊື້, ໃບສັ່ງຈ່າຍ ແລະອື່ນໆ)
- ເອກະສານຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ:
 • ບັນຊີເງິນຝາກ
 • ສຳເນົາໃບຕາດິນ
 • ໃບມອບກຳມະສິດ
 • ເອກະສານອື່ນໆ ຕາມທະນາຄານຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ.

    ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄຳຕອບພາຍໃນ 5-7 ວັນ ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ປະກອບເອກະສານໃຫ້ທະນາຄານຄົບຖ້ວນ.

    1% ຂອງວົງເງິນທີ່ອະນຸມັດທັງໝົດ (ເກັບພຽງຄັ້ງດຽວ)

    0.25% ຄ່າທຳນຽມປະເມີນຫຼັກຊັບ

info@phongsavanhbank.com
(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018