Share this page

ສິນເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ


 • ເພື່ອຊື້ຍານພາຫະນະ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ
 • ເພື່ອຊື້ດິນປຸກສ້າງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ
 • ເພື່ອປັບປຸງສ້ອມແປງ ຫຼື ຕໍ່ເຕີມທີ່ຢູ່ອາໄສ
 • ເພື່ອການສຶກສາຕໍ່ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆທາງການເງິນໃນຄອບຄົວ.
 • ການຜະລິດ ແລະ ການປູກຝັງລ້ຽງສັດ ເພື່ອເສດຖະກິດຄອບຄົວ.
 • ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
 • ພະນັກງານອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຫຼື ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ
 • ພະນັກງານບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດ
 • ພະນັກງານບໍລິສັດເອກະຊົນ
 • ຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ປະຈຳແຕ່ລະເດືອນທີ່ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້

     ເງິນກີບ, ບາດ ແລະ ໂດລາ.

     ບໍ່ຈຳກັດ ຂື້ນກັບແຫຼ່ງລາຍຮັບ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຊຳລະໜີ້, ພ້ອມກັບມູນຄ່າຂອງຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ .

    ສະກຸນເງິນກີບ: ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 10.25% ຕໍ່ປີ ຫຼື 0.85% ຕໍ່ເດືອນ.

    ສະກຸນເງິນບາດ: ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 10.00% ຕໍ່ປີ ຫຼື 0.83% ຕໍ່ເດືອນ.

    ສະກຸນເງິນໂດລາ: ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 10.00% ຕໍ່ປີ ຫຼື 0.83% ຕໍ່ເດືອນ.

    ເລີ່ມແຕ່ 1-5 ປີ (ໄລຍະເວລາຈະສັ້ນ ຫຼື ຍາວ ແມ່ນຂື້ນກັບເປົ້າໝາຍການນຳໃຊ້ເງິນກູ້ ແລະ ແຫຼ່ງລາຍຮັບຊຳລະໜີ້ເປັນຫຼັກ)

    ດອກເບ້ຍຊຳລະທຸກໆທ້າຍເດືອນຂອງແຕ່ລະເດືອນ.

    ຕົ້ນທຶນຊຳລະເປັນລາຍເດືອນ ຫຼື ເປັນງວດຕາມຄວາມສາມາດຊຳລະໜີ້ຕົວຈິງຂອງຜູ້ກູ້ .

    ບັນຊີເງິນຝາກຂອງທະນາຄານ ຫຼື ຂອງສະຖາບັນການເງິນອື່ນ.

    ໃບຕາດິນຖາວອນທີ່ເປັນຂອບທອງຢູ່ເຂດຕົວເມືອງ.

 • ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ
 • ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
 • ໃບຢັ້ງຢືນເງິນເດືອນ ຫຼື ລາຍຮັບ
 • ສັນຍາຈ້າງງານ
 • ໃບມອບສິດຕັດເງິນເດືອນເພື່ອຊຳລະເງິນກູ້
 • ສຳເນົາໃບຕາດິນຖາວອນທີ່ເປັນຂອງຕົນເອງ
 • ເອກະສານອື່ນໆຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທະນາຄານ.

    ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄຳຕອບພາຍໃນ 3-5 ວັນ ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ປະກອບເອກະສານໃຫ້ທະນາຄານຄົບຖ້ວນແລ້ວ.

    1% ຂອງວົງເງິນທີ່ອະນຸມັດທັງໝົດ (ເກັບພຽງຄັ້ງດຽວ).

    1% 0.25% ຄ່າປະເມີນຫຼັກຊັບ.

info@phongsavanhbank.com
(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018