ໂດຍສຳລັບການຕັ້ງແລະ ລົງທະບຽນການນຳໃຊ້ Mobile banking . Internet banking E-Wallet ພຽງແຕ່ລູກຄ້າດາວໂລຣດແອັບຂອງພວກເຮົາບໍາວ່າຈະເປັນ App Store ຫຼື Google play

ພຽງແຕ່ລູກຄ້າເຂົ້າມາສາຂາໃກ້ບ້ານທ່ານແລະດາວໂລຣດແອັບ HI APP ຂອງພວກເຮົາ ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນ App Store ຫຼື Google play ແລ້ວລູກຄ້າພຽງແຕ່ເປີດບັນຊີ ແລະກອບແບບຟອມສະໜັກ HI APP ເທົ່າເຮົາກໍ່ມີພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບເພີ່ມຈະຄ່ອຍແນະນຳລູກຄ້າໃນການສະໜັກເຈົ້າ ຫຼື ລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າເບີ່ງຄຳແນະນຳການສະໜັກໄດ້ທີ່ເພຣດຂອງທະນາຄານຈອງພວກເຮົາທີ່ https://www.phongsavanhbank.com

ພຽງແຕ່ລູກຄ້າເຂົ້າມາສາຂາໃກ້ບ້ານທ່ານແລະດາວໂລຣດແອັບ HI APP ຂອງພວກເຮົາ ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນ App Store ຫຼື Google play ແລ້ວລູກຄ້າກົດເຂົ້າຄຳວ່າເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ກົດບ່ອນລົງທະບຽນ ອ່ານເງື່ອນໄຂແລ້ວຕິກຍ້ອມຮັບການອ່ານຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂແລ້ວກົດສຶບຕໍ່ ແລະ ລູກຄ້າດຳເີນການຕາມຂັ້ນຕອນ ພຽງເທົ່ານີ້ລູກຄ້າກໍ່ສາມາດເປີດນຳໃຊ້ກະເປົ່າເງິນຂອງພວກເຮົາໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າມາທີ່ທະນາຄານ ຫຼື ລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າເບີ່ງຄຳແນະນຳການສະໜັກໄດ້ທີ່ເພຣດຂອງທະນາຄານຈອງພວກເຮົາທີ່ https://www.phongsavanhbank.com

ໂດຍສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການສະໜັກເປັນHI Business. HI Onlineຂອງພວກເຮົາ ທາງເຮົາຈະຂໍເບີຕິດຕໍ່ ແລະ ຊື່ຂອງລູກຄ້າເພື່ອທີເຮົາຈະໃຫ້ພະນັກງານທີມເພີ່ມຮັບຜິດຊອບຕິດຕໍ່ຫາທ່ານເພື່ອລົມລາຍລະອຽດພາຍໃນ 5 ນາທີເຈົ້າຫຼືໂທ 1188

ໂດຍສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການສະໜັກເປັນຕົວແທນຂອງພວກເຮົາ ທາງເຮົາຈະຂໍເບີຕິດຕໍ່ແລະ ຊື່ຂອງລູກຄ້າເພື່ອທີເຮົາຈະໃຫ້ພະນັກງານທີມເພີ່ມຮັບຜິດຊອບຕິດຕໍ່ຫາທ່ານເພື່ອລົມລາຍລະອຽດພາຍໃນ 5 ນາທີເຈົ້າຫຼືໂທ 1188

ໂດຍສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການສະໜັກເປັນຕົວແທນຂອງພວກເຮົາ ທາງເຮົາຈະຂໍເບີຕິດຕໍ່ແລະ ຊື່ຂອງລູກຄ້າເພື່ອທີເຮົາຈະໃຫ້ພະນັກງານທີມເພີ່ມຮັບຜິດຊອບຕິດຕໍ່ຫາທ່ານເພື່ອລົມລາຍລະອຽດພາຍໃນ 5 ນາທີເຈົ້າ ຫຼືໂທ 1188

ສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ ສຳລັບຜະລິດຕະພັນຂອງ Mobile banking . E-Wallet ໄດ້ແຕ່ວ່າຈະມີບັນຫາໃນເວລາລູກຄ້າຂໍ E- Statement ເພາະເຮົາຈະສົ່ງເອກະສານການເຄືອນໄຫວຂອງລູກຄ້າເຂົ້າອີເມວເຈົ້າ

ສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ ແຕ່ວ່າຈະມີບັນຫາໃນເວລາລູກຄ້າຂໍ E- Statement ເພາະເຮົາຈະສົ່ງເອກະສານການເຄືອນໄຫວຂອງລູກຄ້າເຂົ້າອີເມວເຈົ້າ ໃນເວລາລູກຄ້າຂໍລາຍການເູຄື່ອນໄຫວຈະຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າມາທີ່ທະນາຄານ ແຕ່ວ່າ ສຳລັບແອັບຂອງພວກເຮົາສາມາດເບິ່ງທຸລະກຳຍ້ອຫຼັງພານໃນເດືອນໄດ້ 200 ລາຍການ

ລູກຄ້າບໍ່ມີອີເມວກໍ່ສາມດສະໜັກໄດ້ພຽງແຕ່ລູກຄ້າມີ່ເບີໂທລະສັບທີ່ນຳໃຊ້ລົງທະບຽນສຳເລັດແລ້ວ

ບໍ່ສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ເນື່ອງຈາກວ່າຜະລິດຕະພັນກັ່ງກ່າວເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຈະຕ້ອງມີຊ່ອງທາງການຕິດຕໍ່ນອກການເບີໂທ ແລະຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ອີເມວໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນອີກຊ່ອງທາງ ເພາະຍັງຕ້ອງມີເອກະສານທີ່ຕ້ອງມີການປະສານກັນໃນແຕ່ລະເດືອນ ເຈົ້າ

ຈຳເປັນຕ້ອງມີອີເມວເຈົ້າເນື່ອງຈາກວ່າງການຕິດຕໍ່ພົວພັນນອກຈາກເບີຖທລະສັບແລ້ວ ຍັງຕ້ອງມີຊ່ອງທາງອີເມວໃນການຕິດຕໍ່ກັບຕົວແທນຈອງທະນາຄານ ເພາະຍັງຕ້ອງມີເອກະສານການສະຫຼຸບໃນແຕ່ລະເດືອນແລະ ການສົ່ງລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວບັນຊືທີ່ຕົວແທນຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມເຈົ້າ

ສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ ແຕ່ວ່າຈະມີບັນຫາໃນເວລາລູກຄ້າຂໍ E- Statement ເພາະເຮົາຈະສົ່ງເອກະສານການເຄືອນໄຫວຂອງລູກຄ້າເຂົ້າອີເມວເຈົ້າ ໃນເວລາລູກຄ້າຂໍລາຍການເູຄື່ອນໄຫວຈະຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າມາທີ່ທະນາຄານ ແຕ່ວ່າ ສຳລັບແອັບຂອງພວກເຮົາສາມາດເບິ່ງທຸລະກຳຍ້ອຫຼັງພານໃນເດືອນໄດ້ 200 ລາຍການ

ບໍ່ສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ເຈົ້າ ລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ເອກະສານປະເພດອື່ນໄດ້ເຈົ້າເຊັ່ນ ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ເອກະສານອື່ນທີ່ລູກຄ້າບໍ່ໄດ້ແຈ້ງ ເພາະເອກະສານຂອງລູກຄ້າຈະບໍ່ໝົດອາຍຸພ້ອມກັນ

ໂດຍໄດ້ລູກຄ້າ ພຽງລູກຄ້າເຂົ້າລະບົບແລ້ວກົດເຂົ້າໜ້າຂອງການຕັ້ງຄ່າເລື່ອຍປ່ຽນລະຫັດ ແລະລູກຄ້າຢັ້ງຢືນລະຫັດເກົ່າແລະ ກົດລະຫັດໃໝ່ ແລະ ຢຶນຢັນລະຫັດໃໝ່ອີກຄັ້ງກໍ່ຖືວ່າສຳເລັດ

ລະຫັດຄວາມປອດໄພແມ່ນລະຫັດທີ່ລູກຄ້າສ້າງຂຶ້ນເອງຫຼັງຈາກມີການລົງທະບຽນສຳເລັດເພື່ອຢືນຢັ້ນຄວາມເປັນຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າຜ່ານໂຕເລກ ຫຼືໂຕອັກສອນທີ່ລູກຄ້າກຳນົດເອງ ແລະ ລູກຄ້າຄວນໃສ່ຢ່າງໜ່ອຍ 8 ໂຕເລກ ທີ່ຄວນຈະມີໂຕອັກສອນໂຕເລກ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ລະຫັດນັ້ນຕ້ອງບໍ່ງ່າຍເກີນໄປຈົນໃຫ້ຄົນອື່ນເດົາໄດ້ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງລູກຄ້າ ເຈົ້າ

ໂດຍເຈົ້າພຽງແຕ່ລູກຕ້າກົດເຂົ້າທີ່ຊື່ຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ພີມຊື່ຂອງລູກຄ້າເຂົ້າໄປ ແລະຈະຂຶ້ນບ່ອນໃສ່ລະຫັດ ແລະ ຢູ່ກ່ອງຈະມີຄຳວ່າລຶມລະຫັດ ແລໜ້າຕ່າງຄຳວ່າກະລຸນາໃສ່ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເພື່ອປ່ຽນລະຫັດ ຕາມຊ່ອງແນະນຳ ເຈົ້າ

ສາມາດປ່ຽນໄດ້ເຈົ້າ ລູກຄ້າພຽງແຕ່ເຂົ້າໄປທີ່ການຕັ້ງຄ່າ ແລະເລື່ອກຄຳວ່າປ່ຽນລະຫັດໃໝ່ແລ້ວປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳ

ທາງເຮົາຈະກຳນົດການເຂົ້າລະຫັດຄວາມປອດໄພສຳລັບລູກຄ້າຕ້ອງບໍ່ຜິດພາກເກີນ 5 ຄັ້ງຖ້າເກີນລະບົບຂອງພວກເຮົາຈະລ໊ອກອັດຕາໂນມັດ ແລະ ຖ້າເກີດຂຶ້ນລູກຄ້າຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າມາສາມາດທີ່ໄກ້ບ້ານທ່ານເພື່ອຂໍອອກລະຫັດໃໝ່ແລະ ທາງເຮົາຈະເກັບຄ່າທຳນຽນໃນການຕັ້ງລະຫັດໃໝ່ ຕາມອັດຕາຄ່າທຳນຽມທີ່ກຳນົດ

ບໍ່ໄດ້ເຈົ້າສຳລັບອິນເຕີເນັດແບັງຄີງຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ພຽງ ອະປະກອນທີ່ເປັນຄອມພິວເຕີ ຫຼື ໂນດບຸກເທົ່ານັ້ນເຈົ້າ

ບໍ່ເຈົ້າເພາະທາງທະນາຄານຈະເປັນຄົນໄປຕິດຕັ້ງລະບົບໃຫ້ແກ້ລູກຄ້າ ຫຼື ອາດຈະສົ່ງລີ່ງການເຂົ້າເຖີງຂອງອິນເຕີເນັກແບັງຄີງໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ແລະ ທາງເຮົາຈະມີຄູ່ືການນຳໃຊ້ ແລະ ພະນັກງານທີ່ຮັບຜູ້ຊອບໄວ້ຄ່ອຍແນະນໍາທ່ານ

ສຳລັບການນຳໃຊ້ Mobile banking . Internet banking E-Wallet ຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມປອດໄພສູງເນື່ອງຈາກວ່າລະບົບຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຈາກບໍລິສັດທົດລອງລະບົດທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ເຮົາຍັງມີລະບົດລະຫັດຄວາມປອດໄພທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ມີການຕິດຕາມ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງເປັນໄລຍະ

ໂດຍລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າປ່ຽນແປງລະຫັດຂອງລູກຄ້າໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງໂດຍການກອບຂໍມູນສ່ວນຕົວຂອງລູກຄ້າ ຕາມການແນະໃນຂອງລະບົບ ຫຼື ລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າມາທີ່ສາຂາ ສູນບໍລິກາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການທີ່ໃກ້ບ້ານທ່ານ ການຂໍລະຫັດໃໝ່

ລູກຄ້າຕ້ອງບໍ່ກຳນົດລະຫັດທີ່ງ່ານເກີນໄປທີ່ບໍ່ສາມາດເດົາໄດ້ ແລະ ລູກຄ້າອາດຈະເຊບໄວ້ໃນມືຖືເພືອກັນລຶມເພາະມືຖືຂອງລູກຄ້າການເຂົ້າເຖີງກໍ່ຕ້ອງຜ່ານລະຫັດຜ່ານຂອງລູກຄ້າ

ສຳລັບຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການນຳໃຊ້ Mobile banking . Internet banking E-Wallet ຂອງທະນາຄານພົງສະຫັວນ ແມ່ນເວົ້າເຄີງສິດໜ້າທີ່ການປະຕິບັດຂອງແຕລະຜະລິດຕະພັນ ທີ່ກຳນົດຂອບເຂດຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ພ້ອມທັງຂໍ້ກຳນົດໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ລະຫວ່າງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ

ລູກຄ້າເຂົ້າໄປທີ່ຕັ້ງຄ່າ ແລ້ວເຂົ້າສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງສາຂາ ແລະ ຕູ້ ATM ແລະ ກົດເຂົ້າລູກຄ້າກໍ່ຈະເຫັນສາຂາ ແລະ ຕູ້ ATM ທີ່ໃກ້ລູກຄ້າທີ່ສຸດ ຫຼືຄົ້ນຫາສາຂາທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ

ທ່ານເຮົາຈະມີໂຍບາຍ ແລະ ອັດຕ່າຄ່າບໍລິການທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເວບໄຊຣຂອງພວກເຮົາ

ທາງເຮົາຂໍລາຍລະອຽດແນ່ເຈົ້າວ່າທີ່ລູກຄ້າແຈ້ງໄດ້ມີຂໍ້ຄວາມຫຍັງບໍ່ທີ່ສະແດງໃນໜ້າຈໍເພືອຈະໄດ້ຊອກວິທີ່ແກ້ໄກຊ່ວຍລູກຄ້າ

ໂດຍທາງເຮົາຂໍລາຍອະອຽດຂອງລູກຄ້າ້ວຍເຈົ້າຊື່ຂອງລູກຄ້າ ແລະ ເບີໂທຕິດຕໍ່ເພື່ອຈະໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທີມງານທີ່ເພີ່ມຮັບຜິດຊອບດຳເນີນການຂໍລາຍລະອຽດ ເພື່ອແກ້

ໂດຍຂໍລາຍລະອຽດຂໍຄວາມທີ່ສະແດງໃນໜ້າຈໍຂອງລູກຄ້າດ້ວຍ

ບໍ່ມີເຈົ້າ ແລະ ເຮົາຈໍແນະນຳຖ້າລູກຄ້າໃຊ້ລະຫັດເກີນ 6 ເດືອນລູກຄ້າຄວນຈະຕັ້ງລະຫັດໃໝ່ເພືອຄວາມປອດໄພຂອງລູກຄ້າ

ໂດຍສາມາດຊ້ໄດ້ກັບທຸກເຄື່ອຄ່າຍພຽງແຕ່ລູກຄ້າເຊື່ອຕໍອິນເຕີເນັດເຈົ້າ

ໂດຍລູກຄ້າທາງເຮົາຂໍລາຍລະອຽດຂອງລູກຄ້າເພື່ອກວດເບີ່ງຜ່ານມາລູກຄ້າໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມບໍ່ເຈົ້າ ຫຼືເປັນຍ້ອນຫຼັງຈາກສະໜັກແອັບ ເພາະທຸກການເຮັດທຸລະກຳຈະມາຂໍ້ຄວາມຂຶ້ນມາດ້ານເທີງຂອງແອັບເຈົ້າ

ລູກຄ້າສາມາດກວດເບິ່ງຍອດເງິນໂດຍການເຂົ້າໄປທີ່ຊ່ອງທາງ ແທັບຂອງບັນຊີແລ້ວລາຍການທີ່ລູກຄ້າເຮັດທຖລະກຳຈະໂຊຂຶ້ນມາ ສຳລັບລາຍການ ການເຮັດທຸລະກຳຂອງເຮົາລູກຄ້າ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ເຄີງ 200 ລາຍການ ຫຼື 30 ວັນຂອງການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ

ລູກຄ້າສາມາດກວດເບິ່ງຍອດເງິນໂດຍການເຂົ້າໄປທີ່ຊ່ອງທາງ ແທັບຂອງບັນຊີແລ້ວລາຍການທີ່ລູກຄ້າເຮັດທຖລະກຳຈະໂຊຂຶ້ນມາ ສຳລັບລາຍການ ການເຮັດທຸລະກຳຂອງເຮົາລູກຄ້າ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ເຄີງ 200 ລາຍການ ຫຼື 30 ວັນຂອງການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ຫຼືວ່າລູກຄ້າສາມາດຂໍລາຍການເຄື່ອນໄຫວ ຜ່ານຊ່ອງທາງ ຮ້ອງຂໍ້ສົ່ງໃບແຈ້ງຍອດ ແລະ ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບລາຍການຜ່ານຊ່ອງທາງອີເມວ

ລູກຄ້າສາມາດຂໍລາຍການ ການເຄື່ອນໄຫວຜ່ານຊ່ອງທາງ ຮ້ອງຂໍ້ໃບແຈ້ງຍອດ ແລະລູກຄ້າສາມາດກຳນົດວັນທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ລະບົບຈະສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າຜ່ານຊ່ອງທາງອີເມວ

ລູກຄ້າສາມາດຂໍລາຍການ ການເຄື່ອນໄຫວຜ່ານຊ່ອງທາງ ຮ້ອງຂໍ້ໃບແຈ້ງຍອດ ແລະລູກຄ້າສາມາດກຳນົດວັນທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ລະບົບຈະສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າຜ່ານຊ່ອງທາງອີເມວ

ລູກຄ້າສາມາດຂໍລາຍການ ການເຄື່ອນໄຫວຜ່ານຊ່ອງທາງ ຮ້ອງຂໍ້ໃບແຈ້ງຍອດ ແລະລູກຄ້າສາມາດກຳນົດວັນທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ລະບົບຈະສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າຜ່ານຊ່ອງທາງອີເມວ

ລູກຄ້າສາມາດຂໍລາຍການ ການເຄື່ອນໄຫວຜ່ານຊ່ອງທາງ ຮ້ອງຂໍ້ໃບແຈ້ງຍອດ ແລະລູກຄ້າສາມາດກຳນົດວັນທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ລະບົບຈະສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າຜ່ານຊ່ອງທາງອີເມວ

ໂດຍພຽງແຕ່ລູກຄ້າປັດທີ່ແທັບດ້ານເທີງສຸດ ແລະ ປັດຈາກຂວາຫາຊ້າຍລູກຄ້າກໍ່ຈະເຫັນຂໍ້ມູນບັນຊີທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການຕາມທີ່ລູກຄ້າແຈ້ງແອັດເຂົ້າເຈົ້າ

ໂດບລູກຄ້າຂໍລາຍລະອຽດຂອງລູກຄ້າດ້ວຍເຈົ້າເພື່ອເຮົາຈະກວດລາຍລະອຽດຂອງລູກຄ້າ ແລະທາງເຮົາຂໍເລກບັນຊີທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການແອັດດ້ວຍ ແລະ ຂໍອະນຸຍາດສອບຖາມວ່າໃນເວລາເປີດລູກຄ້າໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ສາຂາເພີ່ມແອັດບັນຊີເຂົ້າໂດຍການຂຽນແບບພອມບໍ່ເຈົ້າ

ໂດຍລູກຄ້າສາມາດເບີ່ງໄດ້ທຸກປະເພດຕາມລູກຄ້າແຈ້ງລີງເຂົ້າແອັດຕາມລູກຄ້າຕ້ອງການ ໄດ້ເຖີງ 5 ບັນຊີໃນເບື່ອງຕົ້ນ ເຈົ້າ ແຕ່ທັງໝັດຕ້ອງຂຶ້ນກັບລູກຄ້າໃນການຂຽນຟອມໃນການເອົາບັນຊີເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າໃນແອັບ

ໂດຍທາງເຮົາຂໍອະນຸຍາດສອບຖາມເລກບັນຊີຂອງລູກຄ້າດ້ວຍເພື່ອຈະຂໍກວດລາຍລະອຽດຂອງຂໍ້ມູນບັນຊີ ວ່າໄດ້ມີການແອັດເຂົ້າໃນເບື່ອງຕົ້ນບໍ່ ແລະ ຖ້າບໍມີແນະນຳໃຫ້ລູກຄ້າເຂົ້າມາສາຂາໃກ້ບ້ານທ່ານເພື່ອຂໍເພີ່ມບັນຊີເຂົ້າໃນການນຳໃຊ້ແອັບ

ໂດຍຂໍອະນຸຍາດສອບຖາມລາຍລະອຽດຂອງທຸລະກຳຂອງລູກຄ້າດ້ວຍ ເພື່ອຈະເຂົ້າກວດເບີ່ງລາຍການ

ໂດຍສຳລັບການກວດເບີ່ງລຸລະກຳທີ່ລູຄກ້າເຮັດຜ່ານມາໃນແອັບຂອງພວກເຮົາລູກຄ້າສາມາດກວດໄດ້ເຖີງ 200 ລາຍການ ຫຼື 30 ວັນຂອງການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີ ແລະ ຖ້າລູກຄ້າຕ້ອງການຍ້ອນຫຼັງໄປເປັນ 2-3 ເດືອນລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າຊ່ອງທາງຮ້ອງຂໍອອກໃບແຈ້ງຍອດ

ໂດຍເຈົ້າຕ່າງເຈົ້າ ໃນລະບົບ online ຈະສະແດງລາຍລະອຽດຂອງລາຍການໃນຈຸດທີ່ສຳຄັນໃນເບື່ອງຕົ້ນ ແຕ່ບັນຊີສຳຮອງ ຫຼື Statement ຈະເຫັນລາຍລະອຽດດິເທວຫຼາຍກ່ອນ ແລະ ຈະໄດ້ນັບເປັນເອກະສານ

ໃນກໍລະນີ້ ແມ່ນບໍາສາມາເພີ່ນໄດ້ແຕ່ລູກຄ້າສາມາດປ່ຽນຊື່ຜູ້ຮັບເງິນຄົນໃໝ່ໄດ້ ໂດຍການເຂົ້າໄປທີ່ສາຂາ ເພື່ອຂໍແກ້ໄຂຊື່ຜູ້ຮັບເງິນເຈົ້າ

ໂດຍ ອາດຈະເປັນຍ້ອນການຕື່ມຂໍ້ມູນຂອລູກຄ້າບໍ່ຄົບເຂົ້າ ຫຼືອາດຈະບໍ່ຕົງກັນ ເຊັ່ນເບໂທ ຍອດເງິນ ແລະ ລະຫັດການຖອນເງິນອອກບໍ່ຕົງ ຫຼື ລູກຄ້າອາດຈະອອກແລະຂົ້າໃໝ່ລອງເບີ່ງອີກຄັ້ງຖ້າຂໍ້ມູນຖືກຕ້ອງແລ້ວ

ການໂອນເງິນດ່ວນແມ່ນລູກຄ້າສາມາດໂອນເງິນໃຫ້ກັບປາຍທາງໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີບັນຊີພຽງແຕ່ໃຊ້ເບີໂທຂອງຜູ້ຮັບປາຍທາງ ແລະ ຊື່ຂອງລູກຄ້າ ແລະ ລະຫັດເງິນສົດຈາກຕົ້ນທາງພຽງເທົ່ານີ້ລູກຄ້າກໍ່ສາມາດ

ໂດຍພຽງແຕ່ເຂົ້າຊ່ອງທາງການໂອນເງິນ ແລ້ວລູກຄ້າຕ້ອງການໂອນໄປບັນຊີອື່ນຫຼືຈະໂອນໄປຖອນປາຍທາງກັບທະນາຄານ ຫຼືຕົວແທນ ໂອນຖ້າລູກຄ້າໂອນເຂົ້າບັນຊີກໍ່ພຽງແຕ່ຕີເລກບັນຊີປາຍທາງທີ່ຕ້ອງການໂອນ ຫຼື ຈະເປັນການໂອນໄປໃຫ້ທາງທາງທີ່ບໍ່ໄດ້ມີບັນຊີໂອນໃຊ້ເບີໂທລະສັບແທນກໍ່ໄດ້ ເຈົ້າ

ສຳລັບການໂອນຖ້າເຂົ້າບັນຊີແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ມີຄ່າທຳນຽມເຈົ້າແຕ່ຖ້າລູກຄ້າໂອນໄປປາຍທາງທີ່ເປັນຕົວແທນຈະມີຄ່າທຳນຽມຕາມນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານເຈົ້າ

ໂດຍລູກຄ້າສາມາດໂອນເງິນເງິນໄດ້ເຈົ້າແຕ່ລູກຄ້າຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າມາສາຂາໃກ້ບ້ານເພື່ອຂຽນແບບຟອມການເພີ່ມວົງເງິນການນຳໃຊ້ ເຂົ້າ

ລູກຄ້າສາມາດໂອນພາຍໃນທະນາຄານ ແລະ ຫາປາຍທາງທີ່ບໍ່ມີບັນຊີ ແລະ ບັນຊີຕ່າງທະນາຄານໄດ້ເຈົ້າ

ໂດຍໄດ້ລູກຄ້າສາມາດດຳເນີນການໄດ້ເຈົ້າ

ສຳລັບທຸລະກຳການໂອນຂອງລູກຄ້າຫຼັງຈາກເຮັດທຸລະກຳແລ້ວ ລູກຄ້າສາມາດກວດໃນລາຍການ ການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼືຖ້າເປັນການໂອນທີ່ຫາປາຍທາງບໍ່ມີບັນຊີ ກໍ່ຈະມີລະຫັດເງິນສົດຈຳນວນ 8 ຕົວເລກໃນການໄປຮັບເງິນປາຍທາງເຈົ້າ

ລູກຄ້າຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າມາສາຂາທີ່ໃກ້ບ້ານທ່ານເພື່ອຂຽນແບບຟອມໃນການແກ້ໄຂ ຫຼືຍົກເລີກເຈົ້າ

ໂດຍສຳລັບການໂອນທະນາຄານຈະໃຊ້ເວລາ 1 ວັນທຳການ ແຕ່ຖ້າລູກຄ້າໂອນຕອນເຊົ້າເງິນຈະເຂົ້າ ໃນເວລາ ບ່າຍ ແຕ່ຖ້າລູກຄ້າໂອນຕອນບ່າຍຈະຕ້ອງເປັນຊ່ວງເຊົ້າຂອງມື້ຖດໄປເງິນຈຶ່ງເຂົ້າບັນຊີເຈົ້າ

ຫຼັງຈາກລູກຄ້າເຮັດທຸລະກຳແລ້ວ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢືນຢັ້ນວ່າການໂອນສຳເລັດບັນຊີປາຍທາງ ຫຼືຜູ້ຮັບປາຍທາງກໍ່ສາມາດຮັບເງິນໄດ້ເລີຍເຈົ້າ

ໂອນທາງເຮົາຂໍເລກປາຍທາງທີ່ລູກຄ້າໂອນໄປແນ່ເຈົ້າ ທາງເຮົາຈະກວດໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ເພື່ອເບີ່ງລາຍລະອຽດເຈົ້າ

ລູກຄ້າຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າມາສາຂາທີ່ໃກ້ບ້ານທ່ານເພື່ອຂຽນແບບຟອມໃນການແກ້ໄຂ ຫຼືຍົກເລີກເຈົ້າການໂອນ ແລະ ທາງພະນັກງານສາຂາເພີ່ນຈະດຳເນີນການໃຫ້ເຈົ້າ ມີແຕ່ທາງເຮົາຈະດຳເນີນການບ໋ອກບັນຊີໃຫ້ເຈົ້າແຕ່ເຮົາຂໍລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂ້ມູນຂອງລູກຄ້າທີ່ເຮັດທຸລະກຳການໂອນດ້ວຍເພື່ອກວດສອບ ເຊັ່ນເລກບັນຊີທີ່ລູກຄ້າໂອນ ຍອດເງິນທີ່ໂອນ ເວລາການໂອນ ແລະ ຊື່ບັນຊີທີ່ໂອນ ແລະ ສາເຫດທີ່ໂອນຜິດຍ້ອນຫຍັງ

ໂດຍລູກຄ້າສາມາດຮ້ອງຮຽນກ່ຽວກັບຂໍ້ຜິດພາດຂອງທຸລະກຳໄດ້ກັບທາງພວກເຮົາເລີຍເຈົ້າ ຂໍອະນຸຍາດຂໍລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂໍ້ຜິດພາດດ້ວຍເຈົ້າເພື່ອຈະໄດ້ດຳເນີນການຕິດຕາມ ແລະ ແກ້ໄຂ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ເຈົ້າ

ນະປະຈຸບັນແມ່ນທາງເຮົາຢູ່ໃນລະຫວ່າງການພັດທະນາ ຕ້ອງຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກເຈົ້າ ແຕ່ລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າໄປສາຂາທີ່ໃກ້ບ້ານທ່ານ ເຈົ້າຂໍອະນຸຍາດລູກຄ້າຢູ່ໃນເຂດໃດເຈົ້າທາງເຮົາຈະແນະນຳສາຂາທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດໃຫ້ເຈົ້າ ້

ໂດຍລູກຄ້າຕ້ອງຮູ້ຂໍ້ມຸນຂອງປາຍທາງທີ່ຈະໂອນຄື ເລກບັນຊີ ຊື່ບັນຊີ ແຕ່ໃນກໍລະນີບໍ່ມີບັນຊີ ແມ່ນຊື່ລູກຄ້າປາຍທາງ ເບີໂທລະສັບຂອງຜູ້ຮັບ ເລກເອກະສານຢັ້ງຢືນຕົວຕົນໃນການອ້າງອີງໃນເວລາໄປຮັບເງິນ ເຈົ້າ

ໂດຍໄດ້ເຈົ້າຖ້າເປັນບັນຊີຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນເຈົ້າ ແຕ່ຖ້າເປັນບັນຊີຕ່າງທະນາຄານທາງເຮົາຈະບໍ່ສາມາດຢັ້ງຢືນຊື່ໄດ້ເຈົ້າ

ລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າໄປຊຳລະໄດ້ທີ່ຊ່ອງທາງການໂອນເງິນ ແລະ ເລືອກບັນຊີທີ່ມັກເພື່ອຕີເລກບັນຊີທີ່ລກູຄ້າຕ້ອງການໂອນປະຈຳເຂົ້າໃນກຸ້ມເຈົ້າ

ໂດຍລູກຄ້າສາມາດແກ້ໄຂລາຍການທີ່ມັກໂອນຈາກລາຍການເກົ່າເປັນໂລາຍການໂທໃໝ່ເລີຍເຈົ້າ

ໂດຍລູກຄ້າສຳລັບການເຂົ້າຂັ້ນຕອນການໂອນ ເຂົ້າໄປທີ່ຈັກການລະບົບເງິນສົດ ແລ້ວເຂົ້າຕັ້ງຄ່າຕະຕະລາງການໂອນຄິກຄຳວ່າໃໝ່ແລ້ວລູກຄ້າຈະເຫັນລາຍລະອຽດການກຳນົດ ແລະລູກຄ້າກໍ່ສາມາດຕັ້ງຄ່າເຈົ້າ

ໂດຍລູກຄ້າສຳລັບການເຂົ້າໄປທີ່ຈັດການແກ້ໄຂການໂອນແບບກຳນົດເວລາສຳລັບອາຄົດ ແລ້ວເຂົ້າຕັ້ງຄ່າຕະຕະລາງການໂອນຄິກຄຳວ່າຄົ້ນຫາ ແລ້ວລູກຄ້າຈະເຫັນລາຍລະອຽດການກຳນົດທີ່ລູກຄ້າຫາຊື່ທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການແກ້ໄຂ ແລະລູກຄ້າກໍ່ສາມາດຕັ້ງຄ່າປ່ຽນແປງເວລາໄດ້ເລີຍເຈົ້າ

ໂດຍລູກຄ້າສຳລັບການເຂົ້າຕັ້ງຄ່າຕະຕະລາງການໂອນຄິກຄຳວ່າຄົ້ນຫາ ແລ້ວລູກຄ້າຈະເຫັນລາຍລະອຽດການກຳນົດທີ່ລູກຄ້າຫາຊື່ທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການຍົກເລີກ ແລະລູກຄ້າກໍ່ສາມາດຕັ້ງຄ່າຍົກເລີກໄດ້ເລີຍເຈົ້າ

ໂດຍລູກຄ້າສຳລັບການເຂົ້າຕັ້ງຄ່າຕະຕະລາງການໂອນຄິກຄຳວ່າຄົ້ນຫາ ແລ້ວລູກຄ້າຈະເຫັນລາຍລະອຽດການກຳນົດທີ່ລູກຄ້າກຳນົດແລ້ວລູກຄ້າສາມາດຄິກເຂົ້າໄປເບີ່ງແຕ່ລະລາຍການໄດ້ເລ້ຍເຈົ້າລູກຕ້າຈະເຫັນລາຍລະອຽດຂອງລາຍການ

info@phongsavanhbank.com
(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018