ບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດ

1. ຄຸນລັກສະນະຂອງບັນຊີ

ຫນຶ່ງໃນຜະລິດຕະພັນທີ່ ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ມອບໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແມ່ນບັນຊີຝາກມີກໍານົດ ເຊິ່ງເປັນການ ລົງທຶນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫນ້ອຍ ແຕ່ມີອັດຕາດອກເບັ້ຍສູງ ແລະ ຍັງເປັນການວາງແຜນຄວາມຕ້ອງການ ດ້ານເງິນທີ່ດີໃນອະນາຄົດ, ດ້ວຍອັດຕາລາຍໄດ້ທີ່ແນ່ນອນໃນ ຊ່ວງໄລຍະກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານເລືອກ.ຖ້າທ່ານຕ້ອງການລາຍຮັບປະຈໍາ ຈາກການລົງທຶນຂອງທ່ານ ແລະ ທ່ານຍັງບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ຈະໃຊ້ເງິນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ບັນຊີຝາກມີກໍານົດ ຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ ແມ່ນບັນຊີທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

2. ຜົນປະໂຫຍດຂອງບັນຊີ
3. ປະເພດສະກຸນເງິນຝາກ
4. ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ການຮັບດອກເບ້ຍບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດ
ປະເພດ ກີບ ໂດລາ ບາດ
3 ເດືອນ 3.16% 2.50% 2.50%
6 ເດືອນ 3.95% 3.50% 3.50%
12 ເດືອນ 5.77% 5.25% 5.00%
18 ເດືອນ 6.68% 6.00% 5.75%
24 ເດືອນ 6.71% 6.25% 6.00%
36 ເດືອນ 6.77% 7.00% 6.50%

(ປັບປຸງໃນວັນທີ 16/09/2019)

ໝາຍເຫດ: ດອກເບ້ຍຈະຈ່າຍໃຫ້ໃນມື້ໝົດກຳນົດຂອງເງິນຝາກປະຈຳ ຫຼື ກ່ອນກຳນົດຕາມລະບຽບການ

5. ຈຳນວນເງິນຝາກເບື້ອງຕົ້ນ

1,000,000 ກີບ ຫຼື 4,000 ບາດ ຫຼື 100 ໂດລາສະຫະລັດ

6. ເງື່ອນໄຂໃນການເປີດບັນຊີ
7. ວິທີການເປີດບັນຊີ

ພິເສດ: ບັນຊີປະເພດນີ້ສາມາດເປີດຮ່ວມກັນຫຼາຍຄົນໄດ້ ພຽງແຕ່ນຳເອົາເອກະສານຢັ້ງຢືນຕາມສະຖານະຂອງຜູ້ທີ່ຈະເປີດບັນຊີຮ່ວມນຳກັນ.

info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)711511
ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ: 1,327,941
Copyright Phongsavanh Bank 2018