Share ໜ້ານີ້

ເຄື່ອງຮູດບັດ(POS)

ສະດວກ: ຮັບຊຳລະດວ້ຍບັດເຄຣດິດຈາກທົ່ວໂລກ.

ປອດໄພ: ຈາກການສໍ້ໂກງບັດ ເພາະເຮົາມີທີມງານປອ້ງກັນ ການສໍ້ໂກງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.

ອຸ່ນໃຈ: ກັບທີມປຶກສາມືອາຊີບ ພອ້ມໃຫ້ຄຳແນະນຳຕະຫຼອດການໃຊ້ງານ

ໃຊ້ງ່າຍ: ດວ້ຍລະບົບລາຍງານຜົນການຂາຍທຸກວັນ.


ຮັບຟຣີ ເຄື່ອງຮູດບັດ: ທະນາຄານບໍ່ເກັບຄ່າເຊົ່າເຄື່ອງ, ຄ່າໃບບິນ, ຄ່າຕິດຕັ້ງ, ຄ່າສະໝັກ ແລະ ບໍ່ມີຄ່າມັດຈຳໃດໆ.

ຮັບຟຣີ ປ້າຍໂລໂກ້ວີຊາ, ມາສເຕີຄາດ, ເຈຊີບີ ແລະ ຢູນຽນເພ: ເມື່ອທ່ານເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ຮ້ານຄ້າເຄື່ອງຮູດບັດເຄຣດິດ ຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນແລ້ວ, ທາງພະນັກງານເຮົາຈະໄດ້ນຳເອົາ ປ້າຍທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ ວີຊາ, ມາສເຕີຄາດ, ເຈຊີບີ ແລະ ຢູນຽນເພ ໃຫ້ທ່ານຕິດໄວ້ໜ້າຮ້ານຟຣີ, ເພື່ອເປັນສິ່ງປະຈັກຕາ ແລະ ດຶງດູດລູກຄ້າໃຫ້ແກ່ຮ້ານຄ້າໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ຮັບຟຣີ ບໍລິການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຮູດບັດ ແລະ ວິທີການນຳໃຊ້: ມີການບໍລິການຕິດຕັ້ງທີ່ວອ່ງໄວ ແລະເປັນຂັ້ນຕອນ, ພອ້ມທັງມີພະນັກງານທີ່ມີຄວາມ ຊຳນິຊຳນານເປັນຜູ້ໃຫ້ຄຳອະທິບາຍ ແລະ ຝຶກແອບໃຫ້ພະນັກງານຂອງທ່ານ ຕໍ່ກັບວິທີການນຳໃຊ້ ທີ່ມີຄວາມຄອ່ງແຄ້ວ ແລະ ຖືກຕອ້ງທີ່ສຸດ.

ເພີ່ມໂອກາດທາງທຸລະກິດ: ໃນເມື່ອທ່ານກາຍເປັນສະມາຊິກ ເຄື່ອງຮູດບັດເຄຣດິດ ແລະ ບັດເອທີເອັມ ຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນແລ້ວ, ລູກຄ້າ ແລະ ຍອດຂາຍຂອງທ່ານຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ເພາະວ່າພວກເຮົາມີລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ 200,000 ລາຍ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີຜູ້ສົນໃຈຈະສະໝັກເປັນ ລູກຄ້າບັດເຄຣດິດ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ເຊິ່ງລູກຄ້າເຫຼົ້ານັ້ນກໍສາມາດ ໄປໃຊ້ບໍລິການ ຫຼື ຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍທີ່ຮ້ານຄ້າຂອງທ່ານ. ເຄື່ອງຮູດບັດຂອງທ່ານຍັງສາມາດ ຮັບບັດທຸກໆບັດຈາກທົ່ວໂລກ ທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍວີຊາ, ມາສເຕີຄາດ, ເຈຊີບີ ແລະ ຢູນຽນເພ.

ບໍ່ເສຍເວລາໃນການນັບເງິນ ແລະ ເກັບຮັກສາເງິນສົດ: ທ່ານບໍ່ຕອ້ງຫຍຸ້ງຍາກໃນການນັບເງິນ ແລະ ກັງວົນກັບການເກັບຮັກສາ ເງິນສົດໄວ້ຢູ່ຮ້ານ, ບໍລິສັດ ຫຼື ເຮືອນຂອງທ່ານເອງ. ເມື່ອລູກຄ້າຊໍາລະດວ້ຍບັດ ຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດຂອງທ່ານ, ທະນາຄານ ກໍຈະເປັນຜູ້ໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີ ຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ຕອ້ງຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການນຳເງິນໄປຝາກທະນາຄານເອງ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ການຂົນສົ່ງ, ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຖືກປຸ້ນຈີ້, ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການນັບເງິນບໍ່ຄົບຖວ້ນ, ເພີ່ມການຮັບປະກັນ, ຄວາມລະອຽດ ແລະ ຖືກຕອ້ງກວ່າເກົ່າ.

ເພີ່ມຍອດຂາຍໃຫ້ແກ່ທາງທຸລະກິດ: ລູກຄ້າມີກຳລັງຊື້ເພີ່ມຂຶ້ນ ຍອ້ນມີບັດເຄຣດິດທີ່ມີວົງເງິນຫຼາຍກວ່າເງິນສົດ ແລະ ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ພົກພາເງິນສົດມາເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ເມື່ອກຳລັງຊື້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ມູນຄ່າໃນການຊື້ກໍເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ. ລູກຄ້າຖືເງິນສົດມາບໍ່ຫຼາຍ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຢາກໄດ້ເຄື່ອງຂອງ ທີ່ມີມູນຄ່າສູງ ແຕ່ເງິນສົດບໍ່ພໍລູກຄ້າກໍສາມາດນຳໃຊ້ ບັດເພື່ອງຊໍາລະໃນການຊື້ເຄື່ອງເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້. ຖ້າທ່ານມີເຄື່ອງຮູດບັດເຄຣດິດ ລູກຄ້າກໍສາມາດຮູດບັດຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ທະນາຄານ ຈະເປັນຜູ້ຊໍາລະມູນຄ່າສິນຄ້າໃຫ້ທ່ານເອງ.

ທະນາຄານ ຈະເປັນຜູ້ໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີ ຂອງທ່ານໂດຍກົງ: ເມື່ອລູກຄ້າຊໍາລະດວ້ຍບັດ ຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດຂອງທ່ານ, ທະນາຄານ ກໍຈະເປັນຜູ້ໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານ ໂດຍບໍ່ຕອ້ງຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການນຳເງິນໄປຝາກທະນາຄານເອງ.


ຮ້ານຄ້າທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ເປັນສະມາຊິກເຄື່ອງຮູດບັດເຄຣດິດ ຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ພາກສ່ວນວິຊາການສະໜັບສະໜູນ ຮ້ານຄ້າ, ສູນບັດ ,ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຫຼື ຕິດຕໍ່ພະນັກງານບໍລິການ ຢູ່ໜ່ວຍບໍລິການໃກ້ບ້ານທ່ານ

ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 711668

info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)711511
ຜູ້ເຂົ້າຊົມ:
Copyright Phongsavanh Bank 2018