Share ໜ້ານີ້

ສະໝັກວຽກ

ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາບຸກຄະລະກອນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຄຸນສົມບັດຕາມເງືອນໄຂ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ລຳດັບ ຕຳແໜ່ງ ຈຳນວນ ສະຖານທີເຮັດວຽກ ເງືອນໄຂ ວັນທີປິດຮັບ
1 ພະນັກງານ Digital Project ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລາຍລະອຽດ 30/05/2019
2 ພະນັກງານ IT Infrastructure IT Operations Manager ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລາຍລະອຽດ 31/05/2019
3 ພະນັກງານ Network & Systems Engineer ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລາຍລະອຽດ 31/05/2019
4 ພະນັກງານ Operations Director ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລາຍລະອຽດ 31/05/2019
5 ພະນັກງານ ໄອທີ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລາຍລະອຽດ 31/06/2019
6 ພະນັກງານ ແປພາສາ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລາຍລະອຽດ 31/06/2019

ຜູ້ທີສົນໃຈສາມາດຍືນໃບສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ທີ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ບ້ານພະຂາວ ເມືອງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ໝ່ວຍບໍລິການໄກ້ບ້ານທ່ານ

ຫຼື ສົ່ງອີເມວມາທີ: recruitment@phongsavanhbank.com

ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີ່ ໂທ: (+856-21) 711511 – 533, Call center : 1188

Download ຟອມສະໝັກວຽກ

info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)711511
ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ: 1,252,102
Copyright Phongsavanh Bank 2018