Share ໜ້ານີ້

ສະໝັກວຽກ

ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາບຸກຄະລະກອນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຄຸນສົມບັດຕາມເງືອນໄຂ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ລຳດັບ ຕຳແໜ່ງ ຈຳນວນ ສະຖານທີເຮັດວຽກ ປິດຮັບສະໝັກ
1 ພະນັກງານໄອທີ 3 ຕຳແໜ່ງ ສຳນັກງານໃຫຍ່ 30/06/2020
2 ພະນັກງານກວດກາພາຍໃນ 1 ຕຳແໜ່ງ ສຳນັກງານໃຫຍ່ 30/06/2020
3 ພະນັກງານບໍລິການ 1 ຕຳແໜ່ງ ໜ່ວຍບໍລິການສາລາຄໍາພລັສ 30/06/2020

ເງືອນໄຂ

ລະດັບການສຶກສາຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ ສາຂາວິຊາ: ໄອທີ, ຄອມພິວເຕີ ຫຼື ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຕ້ອງການສະເພາະເພດຊາຍ
ສາມາດວິເຄາະ, ແກ້ໄຂບັນຫາຄັອມພິວເຕີ້ໄດ້, ມີຄວາມຮູ້ດ້ານ Backup ລະບົບຄອມພິວເຕີ້
ມີປະສົບການດ້ານ Network Operations
ມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 02 ປີ ຂຶ້ນໄປ
ມີບຸກຄະລິກດີ, ມີຄວາມຊື່ສັດ, ມີຄວາມດຸໝັ່ນ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້
ສາມາດຂຽນ, ອ່ານ ແລະ ເວົ້າພາສາອັງກິດລະດັບດີຂື້ນໄປ
ລະດັບການສຶກສາປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ສາຂາວິຊາ: ການເງິນ, ການທະນາຄານ, ກວດສອບ, ກົດໝາຍ ຫຼື ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ມີບຸກຄະລິກດີ, ມີຄວາມຊື່ສັດ, ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້
ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ
ສາມາດເດີນທາງໄປຕ່າງແຂວງໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງລ່ວງໜ້າ
ສາມາດເຮັດວຽກໃຫ້ສໍາເລັດທັນເວລາທີ່ກໍານົດໃຫ້ໄດ້
ສາມາດຂຽນ, ອ່ານ ແລະ ເວົ້າພາສາອັງກິດລະດັບດີຂື້ນໄປ
ສາມາດນໍາໃຊ້ຄັອມພິວເຕີ້ Microsoft Office ລະດັບດີຂຶ້ນໄປ
ລະດັບການສຶກສາຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ ສາຂາວິຊາ: ການເງິນ, ການທະນາຄານ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເພດຍິງ ສູງ 160 ຂຶ້ນໄປ, ເພດຊາຍ ສູງ 170 Cm ຂຶ້ນໄປ
ມີບຸກຄະລິກດີ, ມີມະນຸດສໍາພັນດີ, ມີຄວາມຊື່ສັດ, ມີຄວາມດຸໝັ່ນ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້
ສາມາດຂຽນ, ອ່ານ ແລະ ເວົ້າພາສາອັງກິດລະດັບດີຂື້ນໄປ
ສາມາດນໍາໃຊ້ຄັອມພິວເຕີ້ Microsoft Office ລະດັບດີຂຶ້ນໄປ

ເອກະສານປະກອບ
1. ໃບຄໍາຮ້ອງຂໍສະໝັກວຽກ (ດາວໂຫຼດຈາກເວັບໄຊ້ ຫຼື ພົວພັນເອົາຈາກສາຂາ-ໜ່ວຍບໍລິການ)
2. ຊີວະປະຫວັດພາສາອັງກິດ
3. ສໍາເນົາໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ
4. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
5. ໃບແຈ້ງໂທດ
6. ໃບຄໍ້າປະກັນ
7. ໃບກວດສຸຂະພາບ
8. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາໂຕ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
9. ເອກະສານອື່ນໆຖ້າມີ

ໝາຍເຫດ: ເອກະສານທຸກຢ່າງຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ກາຍ 03 ເດືອນ ແລະ ເອກະສານສະໝັກທຸກຢ່າງທີ່ມາຍື່ນ ທາງທະນາຄານຈະບໍ່ສາມາດສົ່ງຄືນໃຫ້ໄດ້.

ຊ່ອງທາງສະໝັກ:

  • ໃຫ້ຜູ້ສະໝັກປະກອບເອກະສານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລ້ວມາຍື່ນເອກະສານດ້ວຍຕົວເອງທີ່ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ບ້ານພະຂາວ ເມືອງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ສົ່ງເອກະສານສະໝັກໄປທີ່ ອີເມວ: recruitment@phongsavanhbank.com
  • ສາມາດໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ 021 711500 ໃນໂມງລັດຖະການ

ການຄັດເລືອກປະກອບມີ 3 ຮອບ

  • ຮອບຄັດເລືອກເອກະສານ
  • ຮອບສອບເສັງ
  • ຮອບສຳພາດ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສອບຖາມໄດ້ທີ່ ເບີໂທ: (+856-21) 711500, Call center : 1188

Download ຟອມສະໝັກວຽກ word | pdf

info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)711511
ຜູ້ເຂົ້າຊົມ:
Copyright Phongsavanh Bank 2018