Share ໜ້ານີ້

ຮັບສະໝັກວຽກ


ລຳດັບ ຕຳແໜ່ງ ຈຳນວນ ສະຖານທີເຮັດວຽກ ວັນທີປິດຮັບສະໝັກ
1 ພະນັກງານບໍລິການ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ສາຂາ / ໜ່ວຍບໍລິການ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 07/10/2022
2 ພະນັກງານ ບໍລິຫານຄວາມສຳພັນ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ສາຂາ / ໜ່ວຍບໍລິການ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 07/10/2022
3 ພະນັກງານ ການເງິນ - ບັນຊີ 1 ຕຳແໜ່ງ ໜ່ວຍບໍລິການ ວັງວຽງ 07/10/2022

# ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ

ພະນັກງານບໍລິການ

 1. ສາມາດເວົ້າ ຫຼື ຂຽນພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຈີນໄດ້ດີຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
 2. ມີບຸກຄະລິກດີ, ລວງສູງ ຍິງ 160 cm , ຊາຍ 170 cm ຂຶ້ນໄປ
 3. ມີລະດັບ EQ ທີ່ດີເດັ່ນ ແລະ ມີມະນຸດສຳພັນດີ
 4. ມີຄວາມສາມາດໃນການຄິດຄົ້ນສິ່ງໃໝ່ໆ
 5. ມີຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະຕົວທີ່ດີ ແລະ ມີການຮັບມືກັບລູກຄ້າທີ່ບໍ່ປະທັບໃຈກັບການບໍລິການໄດ້ດີ
 6. ມີການປະພຶດທີ່ຕັ້ງໜ້າ
 7. ມີໄຫວພິບປະຕິພານທີ່ດີ
 8. ເປັນຄົນທີ່ມັກຮັບຟັງຄົນອື່ນ ແລະ ກ້າສະແດງອອກ
 9. ມີຄວາມປາດຖະໜາທີ່ຈະເຮັດໃນສິ່ງດີໆ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ
 10. ມີລະດັບການສຶກສາໃນຂະແໜງສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ພະນັກງານບໍລິຫານຄວາມສຳພັນ

 1. ລະດັບການສຶກສາປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ສາຂາວິຊາການເງິນ, ການທະນາຄານ, ການຕະຫຼາດ, ກົດໝາຍ ຫຼື ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 2. ມີບຸກຄະລິກດີ, ມີຄວາມສັດຊື່, ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້.
 3. ສາມາດເຮັດວຽກໃຫ້ສໍາເລັດທັນເວລາທີ່ກໍານົດໃຫ້ໄດ້.
 4. ສາມາດຂຽນ, ອ່ານ ແລະ ເວົ້າພາສາອັງກິດລະດັບດີຂື້ນໄປ.
 5. ສາມາດນໍາໃຊ້ຄັອມພິວເຕີ້ Microsoft Office ລະດັບດີຂຶ້ນໄປ (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
 6. ມີມະນຸດສໍາພັນດີ.
 7. ມີປະສົບການດ້ານການບໍລິຫານສິນເຊື່ອ.

ພະນັກງານການເງິນ-ບັນຊີ.

 1. ຈົບການສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປທາງດ້ານບັນຊີ, ການເງິນ-ການທະນາຄານ ຫຼື ໃນສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 2. ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານບັນຊີ-ການເງິນ
 3. ມີມະນຸດສຳພັນດີ ສາມາດເຮັດວຽກລວມໝູ່ໄດ້
 4. ມີຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ
 5. ສາມາດເກັບກຳລາຍລະອຽດ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆຢ່າງເປັນລະບົບ
 6. ສາມາດບໍລິຫານເວລາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ
 7. ມີທັກສະໃນດ້ານການນຳໃຊ້ Microsoft Office (Word and Excel)
 8. ຖ້າເປັນຄົນໃນພື້ນທີ່ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

# ເອກະສານປະກອບ

 1. ແບບຟອມສະໝັກວຽກ
 2. Cover Letter (ພາສາອັັງກິດ)
 3. CV (ພາສາອັງກິດ)
 4. ສໍາເນົາໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ
 5. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
 6. ໃບແຈ້ງໂທດ
 7. ໃບຄໍ້າປະກັນ
 8. ໃບກວດສຸຂະພາບ
 9. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາໂຕ, ສໍາມະໂນຄົວ ຫຼື ພາສປອດ
 10. ເອກະສານອື່ນໆ (ຖ້າມີ)

# ຊ່ອງທາງສະໝັກ

 • ເອກະສານສະໝັກສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ຜ່ານ website: www.phongsavanhbank.com
 • ໃຫ້ຜູ້ສະໝັກປະກອບເອກະສານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລ້ວ ສົ່ງເອກະສານສະໝັກໄປທີ່ ທະນາຄານພົງສະຫວັນສຳນັກງານໃຫ່ຍ ຫຼື ອີເມວ: recruitment@phongsavanhbank.com​
 • ສາມາດໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ ເບີໂທ ຫຼື WhatsApp +856 20 22105999 ໃນໂມງລັດຖະການ

ໝາຍເຫດ:

 • ເອກະສານ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ໃບແຈ້ງໂທດ, ໃບຄ້ຳປະກັນ ແລະ ໃບກວດສຸຂະພາບ ຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ກາຍ 03 ເດືອນ
 • ເອກະສານສະໝັກທຸກຢ່າງທີ່ມາຍື່ນ ທາງທະນາຄານຈະບໍ່ສາມາດສົ່ງຄືນໃຫ້ໄດ້.


Download Application Form word | pdf

info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018