Share ໜ້ານີ້

ຮັບສະໝັກວຽກ


ລຳດັບ ຕຳແໜ່ງ ຈຳນວນ ສະຖານທີເຮັດວຽກ ວັນທີປິດຮັບສະໝັກ
1 ພະນັກງານບໍລິການ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 26/05/2023
2 ພະນັກງານ ບໍລິຫານຄວາມສຳພັນ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 26/05/2023
3 ພະນັກງານການເງິນ+ການບັນຊີ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ໜ່ວຍບໍລິການ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 26/05/2023
4 ພະນັກງານຂັບລົດ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ສຳນັກງານໃຫ່ຍ, ສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ 26/05/2023
5 ພະນັກງານອະນາໄມ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ສາຂາ/ໜ່ວຍບໍລິການ 26/05/2023

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ ພະນັກງານບໍລິການ:

 1. ສາມາດເວົ້າ ຫຼື ຂຽນພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຈີນໄດ້ດີຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.
 2. ມີບຸກຄະລິກດີ, ລວງສູງ ຍິງ 160 cm , ຊາຍ 170 cm ຂຶ້ນໄປ.
 3. ມີລະດັບ EQ ທີ່ດີເດັ່ນ ແລະ ມີມະນຸດສຳພັນດີ.
 4. ມີຄວາມສາມາດໃນການຄິດຄົ້ນສິ່ງໃໝ່ໆ.
 5. ມີຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະຕົວທີ່ດີ ແລະ ມີການຮັບມືກັບລູກຄ້າທີ່ບໍ່ປະທັບໃຈກັບການບໍລິການໄດ້ດີ.
 6. ມີການປະພຶດທີ່ຕັ້ງໜ້າ.
 7. ມີໄຫວພິບປະຕິພານທີ່ດີ.
 8. ເປັນຄົນທີ່ມັກຮັບຟັງຄົນອື່ນ ແລະ ກ້າສະແດງອອກ.
 9. ມີຄວາມປາດຖະໜາທີ່ຈະເຮັດໃນສິ່ງດີໆ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ.
 10. ມີລະດັບການສຶກສາໃນຂະແໜງສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໝາຍເຫດ

 1. ລວງສູງ ເພດຊາຍ 170 ຊມ, ເພດຍີງ 160 GPA 2.5
 2. GPA 3.0 ຂື້ນໄປ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.
 3. ຜູ້ທີອາໄສດັ່ງລູ່ມນີ້ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
  - ເມືອງຫາດຊາດຟອງ
  - ເມືອງນາຊາຍທອງ
  - ເມືອງປາກງື່ມ
  - ເມືອງວັງວຽງ
  - ເມືອງໂພນໂຮງ

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ ພະນັກງານບໍລິຫານຄວາມສຳພັນ:

 1. ລະດັບການສຶກສາປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ ສາຂາວິຊາການເງິນ, ການທະນາຄານ, ການຕະຫຼາດ, ກົດໝາຍ ຫຼື ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
 2. ມີບຸກຄະລິກດີ, ມີຄວາມສັດຊື່, ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້
 3. ສາມາດເຮັດວຽກໃຫ້ສໍາເລັດທັນເວລາທີ່ກໍານົດໃຫ້ໄດ້.
 4. ສາມາດຂຽນ, ອ່ານ ແລະ ເວົ້າພາສາອັງກິດລະດັບດີຂື້ນໄປ
 5. ສາມາດນໍາໃຊ້ຄັອມພິວເຕີ້ Microsoft Office ລະດັບດີຂຶ້ນໄປ (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 6. ມີມະນຸດສໍາພັນດີ
 7. ມີປະສົບການດ້ານການບໍລິຫານສິນເຊື່ອ

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ ພະນັກງານການເງິນ-ບັນຊີ:

 1. ຈົບການສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປທາງດ້ານບັນຊີ, ການເງິນ-ການທະນາຄານ ຫຼື ໃນສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 2. ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານບັນຊີ-ການເງິນ.
 3. ມີມະນຸດສຳພັນດີ ສາມາດເຮັດວຽກລວມໝູ່ໄດ້.
 4. ມີຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ.
 5. ສາມາດເກັບກຳລາຍລະອຽດ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆຢ່າງເປັນລະບົບ.
 6. ສາມາດບໍລິຫານເວລາໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.
 7. ມີທັກສະໃນດ້ານການນຳໃຊ້ Microsoft Office (Word and Excel).
 8. ຖ້າເປັນຄົນໃນພື້ນທີ່ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ ພະນັກງານຂັບລົດ :

 1. ຈົບລະດັບຊັ້ນມັດທະຍົມຂຶ້ນໄປ ຫຼື ພິຈາລະນາຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
 2. ສາມາດມາວຽກໄດ້ທຸກເວລາໃນກໍລະນີທີ່ ທະນາຄານ ຕ້ອງການໃຊ້ວຽກຮີບດ່ວນ.
 3. ຮູ້ເສັ້ນທາງໃນຂອບເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປັນຢ່າງດີ.
 4. ມີໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ ປະເພດ B ຂຶ້ນໄປ.
 5. ມີປະສົບການຂັບລົດມາກ່ອນ ຫຼື ຂັບລົດຕ່າງແຂວງຍິ່ງເປັນການດີ.
 6. ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ສາມາດຍົກເຄື່ອງໜັກໄດ້.
 7. ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາເລັກນ້ອຍສະເພາະໜ້າເລື່ອງລົດ ເຊັ່ນ: ປ່ຽນຕີນລົດ...
 8. ມີຄວາມຊື່ສັດ, ມີມະນຸດສຳພັນດີ ແລະ ຫ້າວຫັນໃນການປະຕິບັດວຽກງານ.

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ ພະນັກງານອະນາໄມ

 1. ຈົບລະດັບຊັ້ນມັດທະຍົມຂຶ້ນໄປ ຫຼື ພິຈາລະນາຕາມຄວາມເໝາະສົມ
 2. ມີຄວາມຮູ້ ຫຼື ປະສົບການດ້ານການອະນາໄມພາຍໃນອົງກອນ
 3. ສາມາດອ່ານ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຄື່ອງມື, ຄຳແນະນຳ,ອຸປະກອນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການອະນາໄມເປັນຢ່າງດີ
 4. ສາມາດເບິ່ງແຍງກວດກາຄວາມສະອາດ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍພາຍໃນອົງກອນ
 5. ມີຄວາມຊື່ສັດ, ມີມະນຸດສຳພັນດີ ແລະ ຫ້າວຫັນໃນການປະຕິບັດວຽກງານ
 6. ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ

ເອກະສານປະກອບ

 1. ແບບຟອມສະໝັກວຽກ
 2. Cover Letter (ພາສາອັັງກິດ)
 3. CV (ພາສາອັງກິດ)
 4. ສໍາເນົາໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ
 5. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
 6. ໃບແຈ້ງໂທດ
 7. ໃບຄໍ້າປະກັນ
 8. ໃບກວດສຸຂະພາບ
 9. ສໍາເນົາບັດປະຈໍາໂຕ, ສໍາມະໂນຄົວ ຫຼື ພາສປອດ
 10. ເອກະສານອື່ນໆ (ຖ້າມີ)

ຊ່ອງທາງສະໝັກ

 • ເອກະສານສະໝັກສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ຜ່ານ website: www.phongsavanhbank.com
 • ໃຫ້ຜູ້ສະໝັກປະກອບເອກະສານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລ້ວ ສົ່ງເອກະສານສະໝັກໄປທີ່ ທະນາຄານພົງສະຫວັນສຳນັກງານໃຫ່ຍ ຫຼື ອີເມວ: recruitment@phongsavanhbank.com​
 • ສາມາດໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ ເບີໂທ ຫຼື WhatsApp +856 20 22105999 ໃນໂມງລັດຖະການ

ໝາຍເຫດ:

 • ເອກະສານ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ໃບແຈ້ງໂທດ, ໃບຄ້ຳປະກັນ ແລະ ໃບກວດສຸຂະພາບ ຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ກາຍ 03 ເດືອນ
 • ເອກະສານສະໝັກທຸກຢ່າງທີ່ມາຍື່ນ ທາງທະນາຄານຈະບໍ່ສາມາດສົ່ງຄືນໃຫ້ໄດ້.


Download Application Form word | pdf

ດິຈິຕອລ ແບ້ງຄິງ
ຫນ້າຫຼັກ Digital Banking
Hi App
Hi Online
Hi Business
info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018