Share ໜ້ານີ້

ສະໝັກວຽກ

ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາບຸກຄະລະກອນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຄຸນສົມບັດຕາມເງືອນໄຂ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ລຳດັບ ຕຳແໜ່ງ ຈຳນວນ ເງືອນໄຂ ປິດຮັບສະໝັກ
1 ຫົວໜ້າໜ່ວຍບໍລິການ 3 ຕຳແໜ່ງ ລາຍລະອຽດ 31/10/2019
2 ຫົວໜ້າຂະແໜງບໍລິການ 3 ຕຳແໜ່ງ ລາຍລະອຽດ 31/10/2019
3 ພະນັກງານບໍລິການ 12 ຕຳແໜ່ງ ລາຍລະອຽດ 31/10/2019
4 ພະນັກງານສິນເສື່ອ 3 ຕຳແໜ່ງ ລາຍລະອຽດ 31/10/2019
5 ພະນັກງານການເງິນ-ບັນຊີ 3 ຕຳແໜ່ງ ລາຍລະອຽດ 31/10/2019

ສະຖານທີເຮັດວຽກ : ໜ່ວຍບໍລິການ ສູນການຄ້າສາກົນ, ໜ່ວຍບໍລິການ ໜອງໜ້ຽວ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ສີບຸນເຮືອງ

ການຄັດເລືອກປະກອບມີ 3 ຮອບ

  • ຮອບຄັດເລືອກເອກະສານ
  • ຮອບສອບເສັງ
  • ຮອບສຳພາດ

ຜູ້ທີສົນໃຈສາມາດຍືນໃບສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ທີ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ບ້ານພະຂາວ ເມືອງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ສົ່ງອີເມວມາທີ: recruitment@phongsavanhbank.com

ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີ່ ໂທ: (+856-21) 711500, Call center : 1188

Download ຟອມສະໝັກວຽກ

info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)711511
ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ: 1,303,269
Copyright Phongsavanh Bank 2018