Share ໜ້ານີ້

ບັດເສຍ ຫລື ຖືກລັກ

ຂໍ້ຄວນລະວັງຕ່າງໆ ຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ແລະເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຮອບຄອບ ເພື່ອປ້ອງກັນບັດຂອງທ່ານ ຈາກການຖຶກລັກ ຫຼື ເສຍ, ທ່ານຕ້ອງແຈ້ງບັດເສັຍໃຫ້ ໜ່ວຍບໍລິການລູກຄ້າ ທະນາຄານພົງສະຫວັນຢ່າງທັນທີ, ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ທ່ານຍັງຄົງ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ລາຍການຕ່າງໆ, ຖ້າມີ, ທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ອນການແຈ້ງບັດເສຍ.

 1. ບັດເອທີເອັມ / ບັດເດບິດ

  ກໍລະນີບັດ ATM ກືນ ຫລື ນຳໃຊ້ບໍ່ໄດ້, ຕູ້ເອທີເອັມຂັດຂ້ອງ ຫລື ງົດໃຊ້ບໍລິການ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພະແນກ ATM ໂທ: (+856 21) 711617, 020-2222 9380, 020-96914291

 2. ບັດເຄຣດິດ / ບັດເດບິດ

  ກະລຸນາຕິດຕໍ່ໜ່ວຍງານອະນຸມັດການໃຊ້ບັດ ໂທ: (+85621) 711666/711668 ຫຼື 720234/720125 ຫຼື Whatsapp: +85620 2222 2851 / IDLine: phongsavanhbank / IDWeChat: phongsavanhbank ເພື່ອອາຍັດບັດ ແລະ ຕິດຕໍ່ຂໍຮັບບັດໃໝ່.

 3. ຫາກບັດເຄຣດິດສູນຫາຍ ຫລື ຖືກລັກ ຄວນເຮັດແນວໃດ.

  ກະລຸນາຕິດຕໍ່ໜ່ວຍງານອະນຸມັດການໃຊ້ບັດ ໂທ: (+85621) 711666/711668 ຫຼື 720234/720125 ຫຼື Whatsapp: +85620 2222 2851 / IDLine: phongsavanhbank / ID WeChat: phongsavanhbank ເພື່ອ ອາຍັດບັດ ແລະ ຕິດຕໍ່ຂໍຮັບບັດໃໝ່.

 4. ຮັບບັດໃໝ່ແທນບັດເກົ່າຕ້ອງເຮັດແນວໃດ.

  ເມື່ອທ່ານແຈ້ງອາຍັດບັດແລ້ວ ກະລຸນາເຂົ້າມາແຈ້ງເຮັດບັດໃໝ່ໂດຍປະກອບຟອມ Credit Card Multiple Purpose (CCMF) ຍື່ນຕໍ່ພະນັກງານຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນສາຂາໃດກໍ່ໄດ້ທີ່ໃກ້ບ້ານທ່ານ. ທະນາຄານຈະສົ່ງບັດໃໝ່ໃຫ້ທ່ານພາຍໃນ 10 ວັນ ແລະ ຈະຈັດສົ່ງລະຫັດ PIN ໃຫ້ຕາມພາຍຫລັງ.

 5. ຖ້າບັດຫາຍລະຫວ່າງເດີນທາງຢູ່ຕ່າງປະເທດຕ້ອງເຮັດແນວໃດ.

  ກະລຸນາຕິດຕໍ່ໜ່ວຍງານອະນຸມັດການໃຊ້ບັດ ໂທ: (+856 21) 711666/711668 ຫຼື 720234/720125 ຫຼື Whatsapp: (+856 20) 2222 2851 / IDLine: phongsavanhbank /ID WeChat: phongsavanhbank ເພື່ອອາຍັດບັດ ແລະ ຕິດຕໍ່ຂໍຮັບບັດໃໝ່.

 6. ບັດເຄຣດິດຖືກເຄື່ອງ ATM ຍຶດຕ້ອງເຮັດແນວໃດ.

  ບັດເຄຣດິດທຸກບັດທີ່ຖືກເຄື່ອງ ATM ຍຶດຈະຖືກທໍາລາຍເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ ກະລຸນາແຈ້ງອາຍັດບັດ ໜ່ວຍງານອະນຸມັດການໃຊ້ບັດ ໂທ: (+856 21) 711666/711668 ຫຼື 720234/720125 ຫຼື Whatsapp: +85620 2222 2851 / IDLine: phongsavanhbank /ID WeChat:phongsavanhbank ທະນາຄານຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ເພື່ອມາເຮັດບັດທົດແທນ.

 7. ຈື່ລະຫັດບັດເຄຣດິດບໍ່ໄດ້ ທະນາຄານຈະບອກໃຫ້ໄດ້ບໍ.

  ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທະນາຄານພົງສະຫວັນຈໍາກັດ ທຸກສາຂາໄກ້ບ້ານທ່ານ ເພື່ອຮັບແບບຟອມ Credit Card Multiple Purpose (CCMF) ເພື່ອຂໍ PIN ໃໝ່. ຫລັງຈາກນັ້ນ ທະນາຄານຈະຕິດຕໍ່ໃຫ້ ທ່ານມາຮັບເອົາ PIN ໃໝ່ພາຍໃນ 3 ວັນທໍາການ ຖ້າທ່ານຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ 7 ວັນທໍາການ ຖ້າທ່ານຢູ່ຕ່າງແຂວງ.

 8. ບັດເຄຣດິດເປ່ເພ ອອກໃບໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ບໍ.

  ຫາກບັດເຄຣດິດຂອງທ່ານ ເປ່ເພ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທະນາຄານພົງສະຫວັນທຸກສາຂາ ເພື່ອຂໍເຮັດບັດໃໝ່ ໂດຍປະກອບແບບຟອມ Credit Card Multiple Purpose (CCMF). ທະນາຄານຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານໄປຮັບບັດທີ່ສາຂາພາຍໃນ 10 ວັນ. ກະລຸນານໍາ ບັດເດີມຂອງທ່ານ ແລະ ບັດປະຈໍາຕົວມານໍາ ເມື່ອຕິດຕໍ່ຂໍຮັບບັດໃໝ່.

 9. ຕ້ອງເສີຍຄ່າທໍານຽມການອອກບັດໃໝ່ບໍ.

  ກໍລະນີບັດຫາກແຕກຫັກຫຼືພິມຊື່ລູກຄ້າບໍ່ຖືກຕາມການສະໝັກຂອງລູກຄ້າ (ຜິດພາດຈາກທາງທະນາຄານແມ່ນຈະບໍ່ເກັບຄ່າທໍານຽມຈາກລູກຄ້າ), ແຕ່ຖ້າລູກຄ້າເຮັດບັດແຕກຫັກຫຼືເສຍຫາຍແມ່ນຕ້ອງອອກບັດໃໝ່ພ້ອມທັງເກັບຄ່າທໍານຽມ 40,000 ກີບ/ບັດ

info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)711511
ຜູ້ເຂົ້າຊົມ:
Copyright Phongsavanh Bank 2018