Share ໜ້ານີ້

ແຈ້ງການ

1) ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ມາດຕະການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ສຳລັບຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ( ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 10/ຄຕຟງ ລົງວັນທີ 25 Aug 2021

2) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ ຕ້ານສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ເລກທີ 50/ສພຊ ລົງວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2014.

3) ອີງຕາມແຈ້ງການເລື່ອງການເປີດບັນຊີເງິນຝາກ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບພິຈາລະນາໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ ເລກທີ 905/ກນງ 31 ສິງຫາ 2020.

4)ແຈ້ງການເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ຕ້ານການເຮັດທຸລະກໍາທາງການເງິນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເລກທີ 233/ຫກ

ດິຈິຕອລ ແບ້ງຄິງ
ຫນ້າຫຼັກ Digital Banking
Hi App
Hi Online
Hi Business
info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018