Share ໜ້ານີ້

ໜັງສືຄ້ຳປະກັນ


 • ການອອກໜັງສືສະໜັບສະໜູນສິນເຊື່ອ.
 • ການອອກໜັງສືຄໍ້າປະກັນການປະມູນ.
 • ການອອກໜັງສືຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ.
 • ການອອກໜັງສືຄໍ້າປະກັນການເບີກຈ່າຍເງິນລ່ວງໜ້າ.
 • ການອອກໜັງສືຄໍ້າປະກັນຜົນງານ(ຄໍ້າປະກັນຄຸນະພາບ).
 • ການອອກໜັງສືຄໍ້າປະກັນການຊື້-ຂາຍ.
 • ທຸກຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
 • ບໍ່ຈຳກັດວົງເງິນ ຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸລະກິດ.
 • ເງິນກີບ, ບາດ ແລະ ໂດລາ
 • ບັນຊີເງິນຝາກຂອງທະນາຄານ ຫຼື ຂອງທະນາຄານອື່ນ.
 • ໃບຕາດິນຖາວອນທີ່ເປັນຂອບທອງ.
 • ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ອອກ​ໜັງສື​ຄ້ຳປະກັນ.
 • ແບບ​ຟອມໜັງສື​ຄ້ຳປະກັນ (ຖ້າ​ມີ).
 • ສຳເນົາໃບ​ອະນຸຍາດ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ.
 • ສຳເນົາໃບ​ທະບຽນ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ.
 • ສຳເນົາໃບ​ທະບຽນ​ອາ​ກອນ.
 • ສຳ​​ເນົາ​ບັດປະຈຳຕົວ.
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່.
 • ສຳເນົາປື້ມສຳມະໂນຄົວ.
 • ເອກະສານອື່ນໆ ຕາມທະນາຄານຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ.
 • ເອກະສານສະຫຼຸບທາງດ້ານຖານະການເງິນ, ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຂອງບໍລິສັດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກຍ້ອນຫຼັງ 3 ປີ.
 • ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງການຄ້ຳປະກັນ.
ລຳດັບ ລາຍການ ຄ່າບໍລິການ
1ໜັງສື​ຄໍ້າປະກັນ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ
1.1 ການ​ອອກ​ໜັງສື​ຄ້ຳປະກັນ​ການ​ປະມູນ​ລາຄາ ຫລື ສັນຍາ​ປະ​ເພດ​ຕ່າງໆ(ກໍລະນີໃຊ້ຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ) 0,25% ຕໍ່ເດືອນ, ​ແຕ່ການເກັບຄ່າທຳນຽມ ແມ່ນຄິດຂັ້ນຕໍ່າ 3 ​ເດືອນ ແລະ ຕໍ່າສຸດ 120.000 ກີບ ບວກ​ 250.000 ກີບ ສຳ​ລັບ​ລົງ​ຕີ​ຫລັກ​ຊັບ ຫຼື ທຽບ​ເທົ່າ
1.2 ການ​ອອກ​ໜັງສື​ຄ້ຳປະກັນ​ການ​ປະມູນ​ລາຄາ ຫລື ສັນຍາ​ປະ​ເພດ​ຕ່າງໆ(ກໍລະນີເງີນຝາກຄ້ຳປະກັນ)

0,15% ຕໍ່ເດືອນສຳລັບບັນຊີເງິນ ຝາກທະຄານອື່ນ.

0,125% ຕໍ່ເດືອນສຳລັບບັນຊີເງິນຝາກ ທພສວ

ການເກັບຄ່າທຳນຽມ ແມ່ນຄິດຂັ້ນຕໍ່າ 3 ​ເດືອນ ແລະ ຕໍ່າສຸດຄິດ 15 ໂດລາ ຫຼື ທຽບເທົ່າ ຂອງເງິນຝາກຄ້ຳປະກັນທັງ 2 ປະເພດ

2ໜັງສື​ຄໍ້າປະກັນ​ຕ່າງປະ​ເທດ(ອີງ​ໃສ່​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ທະນາຄານ​ຕົວ​ແທນ)
ລຳດັບ ລາຍການ ຄ່າບໍລິການ
1ວົງເງິນສິນເຊື່ອບໍ່ເກີນ 800 ລ້ານກີບ, 1 ແສນໂດລາ ຫຼື 3 ລ້ານບາດ100​ ໂດ​ລາ ຕໍ່ ສະບັບ
2ວົງເງິນສິນເຊື່ອເກີນ 800 ລ້ານກີບ, 1 ແສນໂດລາ ຫຼື 3 ລ້ານບາດ1,25% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດ
3ເມື່ອນຳໃຊ້ວົງເງິນສິນເຊື່ອຊຳລະ LCໃຫ້ຄິດໄລ່ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຕາມ ແຕ່ລະສະກຸນໂດຍໃຫ້ນຳໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ພື້ນຖານ + 3% ໂດຍໃຫ້ເລີ່ມຄິດໄລ່ຕັ້ງແຕ່ມື້ທີ່ນຳໃຊ້ວົງເງິນສິນເຊື່ອຊຳລະ LC
ດິຈິຕອລ ແບ້ງຄິງ
ຫນ້າຫຼັກ Digital Banking
Hi App
Hi Online
Hi Business
info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018