Share ໜ້ານີ້

ເງິນກູ້ສໍາລັບລູກຄ້າທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

ສິນເຊື່ອລາຍຍ່ອຍປະຈຸບັນແມ່ນປະກອບມີ 2 ຜະລິດຕະພັນຄື:
1. ຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອລາຍຍ່ອຍທົ່ວໄປ Quick Cash
ວົງເງິນກູ້ຢືມຕັ້ງແຕ່ 5,000,000 – 50,000,000 ກີບ
 • ໄລຍະເວລາຂໍກູ້ 3 – 5 ປີ
 • ອັດຕາດອກເບ້ຍ 14% ຕໍ່ປີ
 • ຄ່າທຳນຽມອະນຸມັດ 1% ຂອງວົງເງິນກູ້
 • ຄ່າທຳນຽມປິດເງິນກູ້ກ່ອນກຳນົດບໍ່ເກີນ 2% ຂອງວົງເງິນກູ້
 • ຄ່າທຳນຽມດັດແກ້ ຫຼື ຕໍ່ສັນຍາ 1% ຂອງວົງເງິນກູ້
 • ຄ່າປະເມີນຫລັກຊັບ 300,000 ກີບ/ລາຍ
 • ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຕໍ່ອາຍຸສັນຍາເງິນກູ້ ຫລື ທົບທວນເງິນກູ້ ທະນາຄານເກັບຄ່າບໍລິການບໍລິການໃນອັດຕາທີ່ກ່າວຂ້າງເທີງ
ວົງເງິນກູ້ຢືມຕັ້ງແຕ່ 5,000,001 – 100,000,000 ກີບ
 • ໄລຍະເວລາຂໍກູ້ 3 – 5 ປີ
 • ອັດຕາດອກເບ້ຍ 12% ຕໍ່ປີ
 • ຄ່າທຳນຽມອະນຸມັດ 1% ຂອງວົງເງິນກູ້
 • ຄ່າທຳນຽມປິດເງິນກູ້ກ່ອນກຳນົດບໍ່ເກີນ 2% ຂອງວົງເງິນກູ້
 • ຄ່າທຳນຽມດັດແກ້ ຫຼື ຕໍ່ສັນຍາ 1% ຂອງວົງເງິນກູ້
 • ຄ່າປະເມີນຫລັກຊັບ 0,25% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດ. (ຂັ້ນຕໍ່າ 1.000.000 ກີບ - ສຸງສຸດ 5.000.000ກີບ ກໍລະນີມີດິນເກີນ 1 ຕອນແມ່ນເກັບເພີ່ມ ຕອນລະ 500.000 ກີບ)
 • ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຕໍ່ອາຍຸສັນຍາເງິນກູ້ ຫລື ທົບທວນເງິນກູ້ ທະນາຄານເກັບຄ່າບໍລິການບໍລິການໃນອັດຕາທີ່ກ່າວຂ້າງເທີງ
ເງື່ອນໄຂຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການເງິນກູ້
 • ຕ້ອງມີອາຍຸບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 20 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ບໍ່ເກີນ 65 ປີ
 • ຜູ້ມີທີ່ຢູ່ອາໃສຖາວອນ
 • ຜູ້ທີ່ມີອາຊີບຖາວອນ ຫລື ມີປະສົບປະການ ດ້ານການປະກອບອາຊີບຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີຂຶ້ນໄປ
 • ມີລາຍໄດ້ປະຈໍາ ແລະ ພຽງພໍກັບການໃຊ້ຈ່າຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ຊໍາລະຄືນທະນາຄານໄດ້
 • ມີຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນເປັນຂອງຕົນເອງ, ຖ້າເປັນຂອງຄົນອື່ນ ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຫລັກຊັບຕ້ອງເຊັນຄໍ້າປະກັນ (ທີ່ດິນ, ທີ່ດິນພ້ອມສິ່ງປຸກສ້າງ, ເງິນຝາກ, ຫນັງສືຄໍ້າປະກັນຈາກທະນາຄານ)
 • ຜູ້ກູ້ມີທຶນເປັນຂອງຕົນເອງຈໍານວນຫນຶ່ງ ຫລື ມີການລົງທຶນມາກ່ອນ. ສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ຈະກໍ່ຕັ້ງໃຫມ່ ຕ້ອງ້ມີປະສົບການໃນດ້ານທຸລະກິດນັ້ນມາກ່ອນ
 • ຜູ້ກູ້ບໍ່ມີຫນີ້ສິນເກີນຕົວ ຫລື ເປັນຄົນລົ້ມລະລາຍມາກ່ອນ ຫລື ພິຈາລະນາແລ້ວເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງສູງ
2. ຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອ Quick Cash Plus
ປະເພດ, ວົງເງິນ ແລະ ອາຍຸຂອງເງິນກູ້
 • ການປ່ອຍເງິນກູ້ແຕ່ສະກຸນເງິນກີບເທົ່ານັ້ນ ເປັນເງິນກູ້ຄົງທີ ແລະ ມີໄລຍະເວລາການປ່ອຍກູ້ສູງສຸດ 5 ປີ, ວົງເງິນກູ້ຕ່ຳສຸດ 5,000,000 ກີບ ຫາສູງສຸດບໍ່ເກີນ 50,000,000 ກີບ
 • ໂດຍໃຫ້ພິຈາລະນາແຫ່ງລາຍຮັບຕົ້ນຕໍ (ເງິນເດືອນ) ຫຼື ລາຍຮັບປະຈຳຂອງຜູ້ກູ້ທີ່ມີສ່ວນເກີນຈາກການໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຄອບຄົວຜູ້ຂໍກູ້ຫຼັກ, ຖ້າຜູ້ກູ້ມີລາຍຮັບພຽງເງິນເດືອນຢ່າງດຽວ ທະນາຄານສາມາດຫຼັກເງິນເດືອນຂອງຜູ້ກ່ຽວມາຊຳລະໜີ້ໄດ້ບໍ່ເກີນ 35% ຂອງເງິນເດືອນພາຍໃນກຳນົດໄລຍະເວລາທີ່ຜູ້ກູ້ຄິດໄລ່ທັງຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ.
ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ ແລະ ຄ່າທຳນຽມອະນຸມັດ
 • ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ 14% ຕໍ່ປີ ຫຼື 1.17% ຕໍ່ເດືອນ (Effective Rate)
 • ຄ່າທຳນຽມອະນຸມັດ 1% ຂອງວົງເງິນກູ້
 • ຄ່າທຳນຽມປິດເງິນກູ້ກ່ອນກຳນົດສູງສຸດ 2% ຂອງວົງເງິນກູ້ (2018)
 • ຄ່າທຳນຽມດັດແກ້ ຫຼື ຕໍ່ສັນຍາ 1% ຂອງວົງເງິນກູ້
 • ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຕໍ່ອາຍຸສັນຍາເງິນກູ້ ຫລື ທົບທວນເງິນກູ້ ທະນາຄານເກັບຄ່າບໍລິການບໍລິການໃນອັດຕາທີ່ກ່າວຂ້າງເທີງ
ເງື່ອນໄຂຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການເງິນກູ້
 • ເປັນຄົນສັນຊາດລາວ ທີ່ມີທີ່ຢູ່ຖາວອນ ແລະ ສາມາດພົວພັນໄດ້ງ່າຍ.
 • ມີອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງຖາວອນ ແລະ ເຮັດອາຊີບນັ້ນຢ່າງນ້ອຍບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 2 ປີ
 • ຜູ້ກູ້ຕ້ອງມີອາຊີບເປັນພະນັກງານລັດ (ລັດຖະກອນ) ຫຼື ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດ ມີລາຍຮັບປະຈຳເດືອນເປັນປົກກະຕິ ທີ່ມີສ່ວນເຫຼືອຈາກການໃຊ້ຈ່າຍໃນຄອບຄົວສາມາດຊຳລະເງິນກູ້ທັງຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍໄດ້ ໃນແຕ່ລະເດືອນເປັນປົກກະຕິ
 • ຖ້າເປັນ ພະນັກງານຂອງລັດ (ລັດຖະກອນ), ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ແລະ ອື່ນໆ... ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນການຫັກເງິນເດືອນເພື່ອມາຊຳລະໜີ້ ໂດຍເຊັນຢັ້ງຢືນຈາກພະແນກຫ້ອງການ, ພະແນກຈັດຕັ້ງ, ພະແນກການເງິນ ແລະ ຫ້ອງການກົມໃຫຍ່ມາພ້ອມ (ຕາມລະບຽບ).
 • ຫ້ອງການຂອງຜູ້ຂໍກູ້ຕ້ອງມີ ຂໍ້ຕົກລົງພິເສດ ກັບທາງ ທະນາຄານ ແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ເງິນເດືອນຄ້ຳປະກັນກູ້ໄດ້.
 • ກໍລະນີ ພະນັກງານລັດ (ລັດຖະກອນ) ແລະ ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດ ທີ່ເປັນລູກຄ້າເກົ່າຂອງ ທະນາຄານ (ມີຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ) ມີປະຫວັດການຊຳລະໜີ້ປົກກະຕິຢູ່ໃນເກດ A ຕ້ອງການກູ້ເພີ່ມ ສາມາດນຳໃຊ້ເງິນເດືອນຄ້ຳປະກັນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ສາມທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຄ້ຳປະກັນນຳກໍ່ຖືວ່າໃຊ້ໄດ້ (ຕາມລະບຽບ).
 • ການກູ້ຢືມຕ້ອງເຊັນຢັ້ງຢືນ ຮັບຮູ້ໜີ້ສິນຮ່ວມກັນ ຂອງຄູ່ຜົວເມຍ, ໂດຍມີການເຊັນຢັ້ງຢືນຈາກການຈັກຕັ້ງ ຫຼື ອຳນາດການປົກຄອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
 • ຜູ້ກູ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກນາຍບ້ານທີ່ຕົນເອງອາໃສຢູ່ ວ່າບໍ່ມີໜີ້ສິນຄຸມເຄືອ ແລະ ມີປະຫວັດທີ່ດີຢູ່ບ້ານ ຕາມແບບຟອມທີ່ທະນາຄານກຳນົດ.
 • ຖ້າຜູ້ກູ້ມີອາຍຸໃກ້ກະສຽນ (ເກີນ 60 ປີ) ແມ່ນຕ້ອງມີຜູ້ກູ້ຮ່ວມທີ່ເປັນລູກຫຼານ ຫຼື ຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ເປັນພະນັກງານລັດຖະກອນ ຫຼື ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດກູ້ຮ່ວມນຳ ຫຼື ອາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສິ່ງຄ້ຳປະກັນຕື່ມຂຶ້ນກັບດຸນພິນິດຂອງຫົວໜ້າສາຂາ ຫຼື ຫນ່ວຍບໍລິການເປັນຜູ້ພິຈາລະນາ.
 • ອັດຕາສ່ວນ DTI ບໍ່ເກີນ 35%
 • ຜູ້ກູ້ຕ້ອງມີເງິນເດືອນພື້ນຖານ 1,500,000 ກີບ/ເດືອນ ຂຶ້ນໄປ
 • ກໍລະນີລູກຄ້າມີໜີ້ຄ້າງຊຳລະເກີນ 90 ວັນ ແມ່ນປັບໄໝອັດຕາດອກເບ້ຍ +2% ຈາກອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ໄດ້ຮັບຈົນກວ່າຈະຊຳລະເປັນປົກກະຕິຈຶ່ງສາມາດຂໍອຸທອນດອກເບ້ຍເປັນອັດຕາດອກເບ້ຍເດີມ.
ດິຈິຕອລ ແບ້ງຄິງ
ຫນ້າຫຼັກ Digital Banking
Hi App
Hi Online
Hi Business
info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018