Share ໜ້ານີ້

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ

ທ່ານສາມາດຊື້ ແລະ ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນອັດຕາທີ່ເໝາະສົມ ໂດຍປາສະຈາກຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບເງິນປອມໄດ້ທຸກໆສາຂາ, ສູນບໍລິການ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຈຳກັດ ໄດ້ທົ່ວປະເທດ.

ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ແລກປ່ຽນໄດ້:

USD /THB /EUR /GBP /AUD /CAD /CHF /CNY /HKD /JPY /KRW /MYR /SGD /VND

ຂໍ້ສະເໜີພິເສດ:

ທະນາຄານພົງສະຫວັນມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະສະໜອງຄວາມຕ້ອງການການແລກປ່ຽນເງິນທີ່ພິເສດໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ

ຈຸດໃຫ້ການບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາ:

ສາຂາ, ສູນບໍລິການ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຈຳກັດ ທົ່ວປະເທດທີ່ໃກ້ກັບທ່ານ.

ຂໍ້ມູນການແລກປ່ຽນເງິນຕາ:
ວັນທີ
ຄັ້ງທີ
ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
ສະກຸນເງິນ ເງິນສົດ ເງິນໂອນ ເງິນສົດ ເງິນໂອນ

ໝາຍເຫດ: ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.

info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)711511
ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ: 1,327,945
Copyright Phongsavanh Bank 2018