Share ໜ້ານີ້

ການບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.

ທ່ານສາມາດຊື້-ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນອັດຕາທີ່ດີທີ່ສຸດໂດຍປາດສຈາກບັນຫາເງິນປອມໃນກໍລະນີແລກປ່ຽນເງິນສົດໃນທຸກສູນບໍລິການຂອງທະນາຄານໃນທົ່ວປະເທດ.

ສະກຸນເງິນທີ່ສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້.

USD /THB /EUR /GBP /AUD /CAD /CHF /CNY /HKD /JPY /KRW /MYR /SGD /VND

ຂໍ້ສະເໜີພິເສດ.

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບອັດຕາຊື້ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບທຸກສະກຸນເງິນໂດຍສະເພາະອັດຕາຊື້ໂດລາ ແລະ ບາດ ໃນທຸກສາຂາ, ສູນບໍລິການ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຂອງທະນາຄານໃນທົ່ວປະເທດ.

ການແລກປ່ຽນເງິນຕາລວ່ງໜ້າສໍາລັບບໍລິສັດ.

ທ່ານມີປະສົບການກັບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງການປ່ຽນແປງຂອງມູນຄ່າເງິນຕາຕ່າງປະເທດສໍາລັບເງິນບາດ ແລະ ເງິນໂດລາທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ຊໍາລະຫຼືບໍ່? ຫາກເປັນເຊັ່ນນັ້ນ, ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນນະວັດຕະກໍາໃໝ່ຂອງທະນາຄານກໍ່ຄື ການແລກປ່ຽນເງິນຕາລວ່ງໜ້າ ຊຶ່ງທ່ານສາມາດຮູ້ໄດ້ເຖີງອັດຕາແລກປ່ຽນໃນອະນາຄົດສູງສຸດເຖີງ 3 ເດືອນ ເພື່ອເປັນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທາງການແລກປ່ຽນໄດ້ຢ່າງຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ລາຍລະອຽດໂດຍຫຍໍ້ຂອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາລວ່ງໜ້າ:

  • ຊື້ ແລະ ຂາຍເງິນໂດລາ ແລະ ເງິນບາດໃນໄລຍະສູງສຸດ 3 ເດືອນ
  • ຮູ້ ແລະ ກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນໄດ້ລວ່ງໜ້າ
  • ມູນຄ່າການແລກປ່ຽນຂັ້ນຕໍ່າ 30,000 ໂດລາ ແລະ 1,000,000 ບາດ
  • ເງິນຄໍ້າປະກັນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຕ້ອງໄດ້ສະໜອງຕາມແຕ່ລະສະກຸນເງິນ
  • ເອກະສານທຸລະກໍາອ້າງອິງ: ໃບສັ່ງຊື້, ສັນຍາຊື້ຂາຍ, ໃບຮຽກເກັບເງິນ
ຈຸດບໍລິການ.

ການແລກປ່ຽນເງິນສົດ ແລະ ແລກປ່ຽນຜ່ານບັນຊີ: ສາຂາ, ສູນບໍລິການ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຂອງທະນາຄານທີ່ໃກ້ທ່ານ.

  • Call Center: 1188
  • Email: info@phongsavanhbank.com
ຂໍ້ມູນການແລກປ່ຽນເງິນຕາ.
ວັນທີ
ຄັ້ງທີ
ອັດຕາເງິນສົດ ອັດຕາເງິນໂອນ
ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ຂາຍ ອັດຕາຊື້ ຂາຍ

ໝາຍເຫດ:

  • ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ
  • ອັດຕາເງິນໂອນແມ່ນນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຊື້-ຂາຍຜ່ານບັນຊີ ແະລະ ເພື່ອຊໍາລະສະສາງລະຫວ່າງປະເທດ
ດິຈິຕອລ ແບ້ງຄິງ
ຫນ້າຫຼັກ Digital Banking
Hi App
Hi Online
Hi Business
info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018