ລາຍງານຖານະທາງການເງິນ

ຫົວຂໍ້ ປີ ດາວໂລດ ວັນທີອັບໂລດ
ໄຕມາດ 1 2023 1.81MB 02-06-2023
ໄຕມາດ 2 2023 1.39MB 20-09-2023
ໄຕມາດ 3 2023 1.45MB 13-12-2023
ໄຕມາດ 4 2023 1.38MB 18-03-2024

ຫົວຂໍ້ ປີ ດາວໂລດ ວັນທີອັບໂລດ
ລາຍງານປະຈຳ​ປີ 2022 1.39MB 28-07-2023
ໄຕມາດ 4 2022 1.57MB 27-02-2023
ໄຕມາດ 3 2022 1.56MB 17-11-2022
ໄຕມາດ 2 2022 1.46MB 07-09-2022
ໄຕມາດ 1 2022 1.66MB 25-05-2022

ຫົວຂໍ້ ປີ ດາວໂລດ ວັນທີອັບໂລດ
ລາຍງານປະຈຳ​ປີ 2021 2.01MB 25-06-2022
ໄຕມາດ 4 2021 1.65MB 14-03-2022
ໄຕມາດ 3 2021 1.63MB 14-03-2022
ໄຕມາດ 2 2021 1.65MB 04-08-2021
ໄຕມາດ 1 2021 1.63MB 19-06-2021

ຫົວຂໍ້ ປີ ດາວໂລດ ວັນທີອັບໂລດ
ລາຍງານປະຈຳ​ປີ 2020 1.44MB 25-06-2021
ໄຕມາດ 4 2020 1.88MB 26-01-2020
ໄຕມາດ 3 2020 1.76MB 24-10-2020
ໄຕມາດ 2 2020 1.74MB 30-07-2020
ໄຕມາດ 1 2020 1.79MB 28-04-2020

ຫົວຂໍ້ ປີ ດາວໂລດ ວັນທີອັບໂລດ
ລາຍງານປະຈຳ​ປີ 2019 1.96MB 15-05-2021
ໄຕມາດ 4 2019 1.82MB 28-01-2020
ໄຕມາດ 3 2019 1.74MB 17-10-2019
ໄຕມາດ 2 2019 1.74MB 29-08-2019
ໄຕມາດ 1 2019 1.78MB 08-05-2019

ຫົວຂໍ້ ປີ ດາວໂລດ ວັນທີອັບໂລດ
ລາຍງານປະຈຳ​ປີ 2018 2.36MB 16-01-2020
ໄຕມາດ 4 2018 2.25MB 02-02-2019
ໄຕມາດ 3 2018 1.78MB 17-10-2018
ໄຕມາດ 2 2018 3.56MB 20-07-2018
ໄຕມາດ 1 2018 3.45MB 11-04-2018

ຫົວຂໍ້ ປີ ດາວໂລດ ວັນທີອັບໂລດ
ລາຍງານປະຈຳ​ປີ 2017 4.08MB 25-05-2018
ໄຕມາດ 4 2017 1.88MB 14-03-2018
ໄຕມາດ 3 2017 1.51MB 13-10-2017
ໄຕມາດ 2 2017 1.16MB 12-07-2017
ໄຕມາດ 1 2017 1.80MB 11-04-2017

ຫົວຂໍ້ ປີ ດາວໂລດ ວັນທີອັບໂລດ
ລາຍງານປະຈຳ​ປີ 2016 4.04MB 04-07-2017
ໄຕມາດ 4 2016 1.73MB 17-01-2017
ໄຕມາດ 3 2016 1.35MB 11-10-2016
ໄຕມາດ 2 2016 1.34MB 27-07-2016
ໄຕມາດ 1 2016 1.41MB 25-04-2016

ຫົວຂໍ້ ປີ ດາວໂລດ ວັນທີອັບໂລດ
ລາຍງານປະຈຳ​ປີ 2015 3.82MB 09-05-2016
ໄຕມາດ 4 2015 1.36MB 22-01-2016
ໄຕມາດ 3 2015 1.45MB 13-10-2015
ໄຕມາດ 2 2015 1.48MB 07-07-2015
ໄຕມາດ 1 2015 1.68MB 30-04-2015

ຫົວຂໍ້ ປີ ດາວໂລດ ວັນທີອັບໂລດ
ລາຍງານປະຈຳ​ປີ 2014 3.36MB 11-07-2015
ໄຕມາດ 3 2014 661KB 11-11-2014

ຫົວຂໍ້ ປີ ດາວໂລດ ວັນທີອັບໂລດ
ລາຍງານປະຈຳ​ປີ 2013 21.20MB 27-06-2014
ດິຈິຕອລ ແບ້ງຄິງ
ຫນ້າຫຼັກ Digital Banking
Hi App
Hi Online
Hi Business
info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018