ລາຍງານຖານະທາງການເງິນ

ຕາຕະລາງລາຍງານຖານະທາງການເງິນ
ຫົວຂໍ້ ປີ ດາວໂລດ ວັນທີອັບໂລດ
ລາຍງານປະຈຳ​ປີ 2013 21.20MB 27-06-2014

ງວດ 3 2014 661KB 11-11-2014
ລາຍງານປະຈຳ​ປີ 2014 3.36MB 11-07-2015

ງວດ 1 2015 1.68MB 30-04-2015
ງວດ 2 2015 1.48MB 07-07-2015
ງວດ 3 2015 1.45MB 13-10-2015
ງວດ 4 2015 1.36MB 22-01-2016
ລາຍງານປະຈຳ​ປີ 2015 3.82MB 09-05-2016

ງວດ 1 2016 1.41MB 25-04-2016
ງວດ 2 2016 1.34MB 27-07-2016
ງວດ 3 2016 1.35MB 11-10-2016
ງວດ 4 2016 1.73MB 17-01-2017
ລາຍງານປະຈຳ​ປີ 2016 3.96MB 04-07-2017

ງວດ 1 2017 1.80MB 11-04-2017
ງວດ 2 2017 1.16MB 12-07-2017
ງວດ 3 2017 1.51MB 13-10-2017
ງວດ 4 2017 1.88MB 14-03-2018
ລາຍງານປະຈຳ​ປີ 2017 4.00MB 25-05-2018

ງວດ 1 2018 3.45MB 11-04-2018
ງວດ 2 2018 3.56MB 20-07-2018
ງວດ 3 2018 1.78MB 17-10-2018
ງວດ 4 2018 2.25MB 02-02-2019

ງວດ 1 2019 1.78MB 08-05-2019
ງວດ 2 2019 1.74MB 29-08-2019
info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)711511
ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ: 1,252,105
Copyright Phongsavanh Bank 2018