Share ໜ້ານີ້

Co-Branding Card

1. ຜະລິດຕະພັນ Co-Branding Card

ບັດ Co-Branding ຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ ແມ່ນການຮ່ວມທຸລະກິດຊໍາລະສະສາງສິນຄ້າ ຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ (POS) ລະຫວ່າງ ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ແລະ ບໍລິສັດຄູ່ຄ້າ ສະດວກໃນການນຳໃຊ້ບັດບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖືເງິນສົດຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບວົງເງິນສິນເຊື່ອທີ່ແນ່ນອນຕາມຂະໜາດການຊຳລະສະສາງໃຫ້ແກ່ຮ້ານຄ້າສະມາຊິກຂອງ ບໍລິສັດຄູ່ຄ້າ.2. ຜົນປະໂຫຍດຂອງບັດ Co-Branding
 • ໄດ້ຮັບບັດ Credit ແບບພິເສດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດຄູ່ຄ້າ ເພື່ອຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ
 • ບັດ Co-Branding ຈະມີ Logo ຂອງ ບໍລິສັດຄູ່ຄ້າ ແລະ ທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ
 • ໄດ້ຮັບເຄື່ອງຮູດບັດໃຫ້ ບໍລິສັດຄູ່ຄ້າ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການຊຳລະສະສາງສິນຄ້າ
 • ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການໃຊ້ບໍລິການທຸລະກຳການຊື້-ຂາຍສາມາດຊຳລະດ້ວຍບັດ Credit ຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດເຊິ່ງເປັນທາງເລືອກໃໝ່ແທນການນຳໃຊ້ເງິນສົດ ຫລື ການຊຳລະດ້ວຍວິທີອື່ນ
 • ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖືເງິນສົດຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ຫລື ແຊັກເຂົ້າຫາທະນາຄານເພື່ອຂື້ນເງິນ ປະຫຍັດເວລາ ໃນການຮຽກເກັບເງິນຕາມແຊັກ
 • ການຊຳລະສະສາງວ່ອງໄວຂຶ້ນເພາະເງິນຖືກໂອນເຂົ້າບັນຊີທັນທີ
 • ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ງ່າຍດາຍໃນການລົງບັນຊີ ແລະ ກວດກາຄຸ້ມຄອງ (ຖ້າສົມທຽບໃນການຊໍາລະສະສາງແບບເງິນສົດ)
 • ປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງໃນການນັບເງິນສົດ, ຂົນສົ່ງເງິນ ແລະ ການເກັບຮັກສາເງິນສົດ ແລະ ປ້ອງກັນການສໍ້ໂກງຕ່າງໆທີ່ອາດເກີດຂື້ນ
 • ເປັນຊ່ອງທາງໃນການເພີມໂອກາດການຮ່ວມມືທາງດ້ານທຸລະກິດອື່ນໆ
 • ເປັນການສົ່ງເສີມການຫລຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ເງິນສົດ
3. ຜົນປະໂຫຍດທີ່ ຮ້ານຄ້າສະມາຊິກບໍລິສັດຄູ່ຄ້າໄດ້ຮັບ
 • ຈະໄດ້ຮັບວົງເງິນສິນເຊື່ອທີ່ແນ່ນອນຕາມຂະໜາດການຊຳລະສະສາງໃຫ້ແກ່ຮ້ານຄ້າສະມາຊິກຂອງ ບໍລິສັດຄູ່ຄ້າ
 • ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກຽມເງິນສົດ ຫລື ໄປທະນາຄານແຈ້ງຕັດບັນຊີ ຫລື ຂຽນແຊັກເພື່ອຊຳລະສະສາງໃນການສັ່ງຊື້
 • ສາຂາທະນາຄານພົງສະຫວັນສາມາດໃຫ້ບໍລິການເກັບເງິນສົດຈາກ ຮ້ານຄ້າສະມາຊິກເພື່ອນຳເງິນສົດເຂົ້າບັນຊີຂອງສະມາຊິກຢູ່ທະນາຄານພົງສະຫວັນ
 • ເພີ່ມໂອກາດຫຼາຍຂື້ນໃນການເຂົ້າເຖິງຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆຂອງທະນາຄານພົງສະຫັວນ
 • ທຸກໆທ້າຍເດືອນທະນາຄານຈະອອກໃບແຈ້ງຍອດໜີ້ໃນບັນຊີໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືບັດ ເຊິ່ງຜູ້ຖືບັດຈະໄດ້ຮັບໄລຍະເວລາປອດດອກເບັ້ຍ 20-49 ວັນ.
ດິຈິຕອລ ແບ້ງຄິງ
ຫນ້າຫຼັກ Digital Banking
Hi App
Hi Online
Hi Business
info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018