Share ໜ້ານີ້

  • ໂອນເງິນເຂົ້າສະກຸນໂດລາ: ບໍ່ຈຳກັດວົງເງິນ ແລະ ຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມ
  • ໂອນເງິນອອກສະກຸນໂດລາ: ຄ່າທຳນຽມ 10ໂດລາ/ລາຍການ ຈຳນວນເງິນບໍ່ເກີນ 10,000ໂດລາ

ເງື່ອນໄຂ:

  1. ໂປຣໂມຊັນເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ເຖິງວັນທີ 11/11/2022 ນີ້.
  2. ໂປຣໂມຊັນນີ້ເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂຄ່າທຳນຽມຂອງທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ ແລະ ອາດມີການຮຽກເກັບຄ່າທຳນຽມຈາກທະນາຄານຕົວແທນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.
  3. ເງື່ອນໄຂອື່ນໆໃຫ້ເປັນໄປຕາມລະບຽບການໂອນເງິນເຂົ້າ ແລະ ອອກຂອງທະນາຄານ.
  4. ທະນາຄານພົງສະຫວັນຂໍສະຫງວນລິຂະສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.

ສົນໃຈສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມທີ່ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ທຸກສາຂາ ແລະ ໜວ່ຍບໍລິການທົ່ວປະເທດ ຫຼື ໂທມາທີ່ Call Center: 1188

#ພົງສະຫວັນມຸ່ງໝັ້ນໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກວ່າ
Call Center: 1188
YouTube: Phongsavanh Bank
Facebook: Phongsavanh Bank
Website: www.Phongsavanhbank.com

info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018