Share ໜ້ານີ້

ໂອນເງິນ - ຮັບເງິນ ຜ່ານລະບົບ Swift


ລາຍລະອຽດ

ໂປຣໂມຊັນສຸດຄຸ້ມ...ສຳລັບລຸກຄ້າທີ່ໃຊ້ບໍລິການ ໂອນເງິນ- ຮັບເງິນ ລະຫວ່າງປະເທດຜ່ານລະບົບ Swift ໂອນງ່າຍ ຈ່າຍຖືກ ...ຄຸ້ມສຸດຄຸ້ມ ມີທີ່ທະນາຄານພົງສະຫວັນເທົ່ານັ່ນ.

ໂປຣໂມຊັ່ນ
  • ໂອນເງິນເຂົ້າສະກຸນເງິນໂດລາ (ບໍ່ຈຳກັດວົງເງິນ) ຟຣີຄ່າທຳນຽມໃນການໂອນເຂົ້າ
  • ໂອນເງິນອອກສະກຸນໂດລາ ວົງເງິນບໍ່ເກີນ 10,000$ ຟຣີຄ່າທຳນຽມ
ເງື່ອນໄຂ
  1. ໂປຣໂມຊັນນີ້ເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂຄ່າທຳນຽມຂອງທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ ແລະ ອາດມີການຮຽກເກັບຄ່າທຳນຽມຈາກທະນາຄານຕົວແທນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.
  2. ເງື່ອນໄຂອື່ນໆໃຫ້ເປັນໄປຕາມລະບຽບການໂອນເງິນເຂົ້າ ແລະ ອອກຂອງທະນາຄານ.
  3. ທະນາຄານພົງສະຫວັນຂໍສະຫງວນລິຂະສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.
ໄລຍະເວລາໂປຣໂມຊັ່ນ

ໂປຣໂມຊັນເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ເຖິງ ວັນທີ 06/06/2024.

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ສົນໃຈສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ສາຂາ/ໜ່ວຍບໍລິການ ທົ່ວປະເທດ ຫຼື ໂທສອບຖາມທີ່ເບີ Call Center 1188.

YouTube: Phongsavanh Bank
Facebook: Phongsavanh Bank
Website: www.Phongsavanhbank.com

ດິຈິຕອລ ແບ້ງຄິງ
ຫນ້າຫຼັກ Digital Banking
Hi App
Hi Online
Hi Business
info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018