Share ໜ້ານີ້

ໂອນເງິນ - ຮັບເງິນ ຜ່ານລະບົບ Swift


ລາຍລະອຽດ

ພິເສດ...ຂ່າວດີສຳລັບທ່ານທີ່ໃຊ້ບໍລິການ ໂອນເງິນ - ຮັບເງິນ ຜ່ານລະບົບ Swift ໂອນງ່າຍ ຈ່າຍຖືກ ຟຣີຄ່າທຳນຽມ...ຄຸ້ມສຸດຄຸ້ມ ມີທີ່ທະນາຄານພົງສະຫວັນເທົ່ານັ່ນ.

ໂປຣໂມຊັ່ນ
  • ໂອນເງິນອອກສະກຸນໂດລາ ຈຳນວນບໍ່ເກີນ 10,000$ ເສຍຄ່າທຳນຽມພຽງ 10$
  • ໂອນເງິນເຂົ້າທຸກສະກຸນ ບໍ່ຈຳກັດວົງເງິນ ແລະ ຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມ
ເງື່ອນໄຂ
  1. ໂປຣໂມຊັນນີ້ເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂຄ່າທຳນຽມຂອງທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ ແລະ ອາດມີການຮຽກເກັບຄ່າທຳນຽມຈາກທະນາຄານຕົວແທນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.
  2. ເງື່ອນໄຂອື່ນໆໃຫ້ເປັນໄປຕາມລະບຽບການໂອນເງິນເຂົ້າ ແລະ ອອກຂອງທະນາຄານ.
  3. ທະນາຄານພົງສະຫວັນຂໍສະຫງວນລິຂະສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.
ໄລຍະເວລາໂປຣໂມຊັ່ນ

ໂປຣໂມຊັນເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ເຖິງວັນທີ 25/07/2023 ນີ້.

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ
Call Center: 1188
YouTube: Phongsavanh Bank
Facebook: Phongsavanh Bank
Website: www.Phongsavanhbank.com

info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018