Share ໜ້ານີ້

ຄ່າ​ທຳນຽ​ມບໍລິການ​ບັດ


1. ຄ່າທຳນຽມບັດ​ເອທີເອັມ
ລຳດັບ ລາຍການ ຄ່າບໍລິການ
1 ຄ່າສະມັກສະມາຊິກ

30.000 ກີບ/ບັດ ສຳລັບບັດຂຽວ.

50.000 ກີບ/ບັດ ສຳລັບບັດຄຳ.

2ຄ່າທຳນຽມປະກອບຮູບເທິງບັດທຸກປະເພດ30.000 ກີບ/ບັດ
3ຄ່າທຳນຽມອອກບັດດ່ວນທຸກປະເພດຄ່າສະມັກສະມາຊິກ + 20.000 ກີບ
4ຄ່າທຳນຽມອອກບັດດ່ວນທຸກປະເພດມີຮູບຄ່າທຳນຽມອອກບັດດ່ວນທຸກປະເພດ + 20.000 ກີບ
5ປ່ຽນບັດໃໝ່

30.000 ກີບ/ບັດ ສຳລັບບັດຂຽວ.

50.000 ກີບ/ບັດ ສຳລັບບັດຄຳ.

6ອອກລະຫັດຄືນໃໝ່

20.000 ກີບ/ບັດ.

40.000 ກີບ/ບັດ (ດ່ວນພາຍໃນວັນ).

7ເປີດບັດເພີ່ມ

30.000 ກີບ/ບັດ ສຳລັບບັດຂຽວ.

50.000 ກີບ/ບັດ ສຳລັບບັດຄຳ.

8ຄ່າທຳນຽມລາຍເດືອນ3.000 ກີບ, 0,4 ໂດລາ ແລະ 13 ບາດ
9ຂໍໃບຢັ້ງຢືນການຂາຍ40.000 ກີບ
10ຖອນເງິນສົດຜ່ານຕູ້ ATM ທະນາຄານກຸງເທບທີ່ປະເທດໄທ

ສໍາລັບບັດ ATM ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນຊີສະກຸນເງິນກີບ ເປັນ 10% ຄ່າທໍານຽມຖອນເງິນຕໍ່າສຸດ 10,000ກີບ ສູງສຸດ 950,000ກີບ

ສໍາລັບບັດ ATM ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນຊີສະກຸນເງິນບາດ ເປັນ 10% ຄ່າທໍານຽມຖອນເງິນຕໍ່າສຸດ 25 ບາດ ສູງສຸດ 2,500ບາດ.

ສໍາລັບບັດ ATM ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນຊີສະກຸນເງິນໂດລາ ບໍ່ເກັບ

11ກວດຍອດເງິນຜ່ານຕູ້ ATM ທະນາຄານກຸງເທບທີ່ປະເທດໄທ3.000 ກີບ, 0,4 ໂດລາ ແລະ 12 ບາດ

2. ຄ່າທຳນຽມບັດເດບິດສາກົນ VISA & UPI
ລຳດັບ ລາຍການ ຄ່າບໍລິການ
1 ຄ່າສະໝັກສະມາຊິກ ບໍ່ເກັບ
2ເປີດບັດເພີ່ມ40.000 ກີບ
3ຄ່າທຳນຽມລາຍເດືອນ

ບັດ ​UPI Debit ເກັບ 8.000 ກີບ, 1 ໂດລາ ແລະ 30 ບາດ.

ບັດ​ VISA Debit ເກັບ 13.000 ກີບ, 1.6 ໂດລາ ແລະ 50 ບາດ.

4ປ່ຽນບັດໃໝ່

40.000 ກີບ ສຳລັບບັດ ​UPI Debit & VISA Debit Classic.

60.000 ກີບ ສຳລັບບັດ​ VISA Debit Gold.

5ຄ່າທຳນຽມອອກບັດດ່ວນທຸກປະເພດຄ່າສະມັກສະມາຊິກ + 20.000 ກີບ
6ອອກລະຫັດຄືນໃໝ່

20.000 ກີບ/ບັດ.

40.000 ກີບ/ບັດ (ດ່ວນພາຍໃນວັນ).

7ຂໍໃບຢັ້ງຢືນການຂາຍ40.000 ກີບ
8ການເໜັງຕີງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ1%
9​​ຄ່າ​ກວດສອບ​ລາຍການຂຶ້ນກັບການຮຽກເກັບຈາກຕ່າງປະເທດ
10ຍອດ​ເງິນ​ຄົງ​ເຫຼືອຂັ້ນຕໍ່າ​ໃນ​ບັນຊີອີງຕາມເງື່ອນໄຂບັນຊີເງິນຝາກປະຫຍັດ/ຊັ້ນ​ໜຶ່ງ
11ຈຳນວນ​ເງິນ​ທີ່​ສາມາດ​ຖອນແລະໂອນຢູ່​ຕູ້ເອທີເອັມ/​ມື້

15 ລ້ານກີບ ສຳລັບບັດ ​UPI Debit & VISA Debit Classic.

20 ລ້ານກີບ ສໍາລັບບັດ​ VISA Debit Gold.

12ຖອນເງິນສົດ3% ຫຼື 50,000 ກີບ, 6 ໂດລາ ແລະ 200 ບາດ
13ກວດຍອດເງິນ4.000 ກີບ, 0,5 ໂດລາ ແລະ 16 ບາດ

3. ຄ່າທຳນຽມບັດເຄຣດິດ VISA, MASTER, JCB & UPI
ລຳດັບ ລາຍການ ຄ່າບໍລິການ
1ຄ່າສະໝັກສະມາຊິກ

200.000 ກີບ ສຳລັບບັດເງິນ

300.000 ກີບ ສຳລັບບັດຄຳ

2ຄ່າທຳນຽມລາຍປີ

300.000 ກີບ ສຳລັບບັດເງິນ

400.000 ກີບ ສຳລັບບັດຄຳ

3ຄ່າທຳນຽມບັດເສີມ
3.1 ຄ່າສະໝັກສະມາຊິກບໍ່​ເກັບ
3.2 ຄ່າທຳນຽມລາຍປີ

150.000 ກີບ ສຳລັບບັດເງິນ.

200.000 ກີບ ສຳລັບບັດຄຳ.

4ຄ່າທຳນຽມບໍລິການ
4.1 ອັດຕາດອກເບ້ຍ.18%/ປີ
4.2 ປ່ຽນບັດໃໝ່. 40.000 ກີບ
4.3 ອອກລະຫັດຄືນໃໝ່.

20.000 ກີບ ສຳລັບບັດ​ເງິນ.

30.000 ກີບ ສຳລັບບັດ​ຄຳ.

4.4 ອອກລະຫັດຄືນໃໝ່(ດ່ວນພາຍໃນມື້) 40.000 ກີບ
4.5 ຖອນເງິນສົດ

3% ຫຼື ຕ່ຳ​ສຸດ 50.000 ກີບ/ລາຍການ.

ຖອນ​ໄດ້ສູງສຸດ 75% ຂອງວົງເງິນໃນບັດ.

4.6 ຊຳລະຄືນຕົ້ນທຶນຕ່ຳສຸດຕໍ່ເດືອນ 10% ຂອງຍອດເຫຼື​ອ ຫຼື ຕໍ່າສຸດບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 250.000 ກີບ
4.7 ຊຳລະຊັກຊ້າ 1% ຂອງຍອດຊຳລະ​ຂັ້ນ​ຕ່ຳ​ພາຍ​ໃນ​ເດືອນ (ບໍ່​ຫຼຸ​ດ 25.000 ກີບ/ເດືອນ ແລະ ບໍ່​ເກີ​ນ 150.000 ກີບ)
4.8 ຊ່ວງໄລຍະປອດດອກເບ້ຍ 20 ມື້ ໄລຍະເວລາປອດດອກເບ້ຍແມ່ນສະເພາະລາຍການຊື້-ຂາຍ ສ່ວນລາຍການຮູດເງິນສົດແມ່ນຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍແຕ່ມື້ມີລາຍການ (grace days -2)
4.9 ຂໍໃບຢັ້ງຢືນການຂາຍ 40.000 ກີບ
4.10 ການເໜັງຕີງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ 1%
4.11 ຂໍໃບແຈ້ງຖານະການເງິນ 20.000 ກີບ
4.12 ຂໍເພີ່ມວົງເງິນ 40.000 ກີບ
4.13 ຄ່າ​ກວດສອບ​ລາຍການ ຂຶ້ນກັບການຮຽກເກັບຈາກຕ່າງປະເທດ

4. ຄ່າທຳນຽມຮັບບັດ
ລຳດັບ ລາຍການ ຄ່າບໍລິການ
1ຄ່າທຳນຽມຖອນເງິນສົດ ສຳລັບບັດຕ່າງປະເທດ​ ແລະ ບັດ​ພາຍ​ໃນ​ປ​ະ​ເທດຂອງ​ທະນາຄານ​ອື່ນ

ຢູ່ຕູ້ເອທີເອມ: 20.000 ກີບ/ລາຍການ

ຢູ່ເຄົາເຕີ້: 2,5% ຫຼື ຕໍ່າສຸດ 20.000 ກີບ/ລາຍການ

2ຄ່າທຳນຽມເກັບນຳຮ້ານຄ້າ
2.1 ບັດທີ່ບໍ່ໄດ້ອອກໂດຍ PSVB2%-3%/ລາຍການ (ຂຶ້ນກັບແຕ່ລະຮ້ານຄ້າ)
2.2 ບັດ Credit ທີ່ອອກໂດຍ PSVB0%-1%/ລາຍການ (ຂຶ້ນກັບແຕ່ລະຮ້ານຄ້າ)
2.3 ບັດເອທີເອັມຂອງ PSVB0%-1%/ລາຍ​ການ (ຂຶ້ນກັບແຕ່ລະຮ້ານຄ້າ)
info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018