ວິດີໂອ
ກວດສອບສະຖານະການໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ວັນທີ ../../....
ສະກຸນເງິນ ຊື້ ຂາຍ

ຄິດໄລ່ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ປະເພດການແລກປ່ຽນ
ຈາກສະກຸນເງິນ
ຫາສະກຸນເງິນ
ຈຳນວນເງິນ
ຜົນໄດ້ຮັບ
ຈໍານວນເງິນແລກປ່ຽນ 0.00
ອັດຕາແລກປ່ຽນ0.00
ຈໍານວນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບ0.00

ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້

CCY Period Loan Pricing
AAA AA A
FL OD/RV FL OD/RV FL OD/RV
LAK
<=1 Year 10.25% 11.25% 11.00% 12.00% 11.75% 12.75%
>1-<=2 Years 10.75% 11.75% 11.50% 12.50% 12.25% 13.25%
>2-<=3 Years 11.25% 12.00% 12.75%
>3-<=4 Years 11.75% 12.50% 13.25%
>4-<=5 Years 12.25% 13.00% 13.75%
> 5 Years 12.75% 13.50% 14.25%
USD
<=1 Year 10.00% 11.00% 10.75% 11.75% 11.50% 12.50%
>1-<=2 Years 10.50% 11.50% 11.25% 12.25% 12.00% 13.00%
>2-<=3 Years 11.00% 11.75% 12.50%
>3-<=4 Years 11.50% 12.25% 13.00%
>4-<=5 Years 12.00% 12.75% 13.50%
> 5 Years 12.50% 13.25% 14.00%
THB
<=1 Year 10.00% 11.00% 10.75% 11.75% 11.50% 12.50%
>1-<=2 Years 10.50% 11.50% 11.25% 12.25% 12.00% 13.30%
>2-<=3 Years 11.00% 11.75% 12.50%
>3-<=4 Years 11.50% 12.25% 13.00%
>4-<=5 Years 12.00% 12.75% 13.50%
> 5 Years 12.50% 13.25% 14.00%

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ

ກີບ ບາດ ໂດລາ
1.95% 1.50% 1.50%

ຈຳນວນເງິນຝາກເລີ່ມຕົ້ນ

100,000 ກີບ ຫຼື 500 ບາດ ຫຼື 20 ໂດລາ ສະຫະລັດ

ລາຍລະອຽດ

ດິຈິຕອລ ແບ້ງຄິງ
ຫນ້າຫຼັກ Digital Banking
Hi App
Hi Online
Hi Business
info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018