Share ໜ້ານີ້

ບໍລິການໂອນເງິນ

ກວດສອບສະຖານະການໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດຜ່ານລະບົບສະວິບ

ທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ ມີຄວາມຍິນດີແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຮັບຊາບວ່າ ທະນາຄານ ໄດ້ສໍາເລັດການມີ ທະນາຄານ ເຈພີ ມໍແກນ ເຊດສ໌ (JP Morgan Chase U.S) ທະນາຄານຊັ້ນນໍາລະດັບໂລກ ແລະ ທະນາຄານທີ່ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອະເມລິກາ ເປັນໜຶ່ງໃນທະນາຄານຕົວແທນໃໝ່ເພີ່ມຕື່ມອີກທະນາຄານໜຶ່ງໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກການຊໍາລະຊະສາງລະຫວ່າງປະເທດສະກຸນເງິນໂດລາ. ຄວາມສຳເລັດດັ່ງກ່າວນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ທະນາຄານສາມາດບໍລິການລູກຄ້າໄດ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າລວມເຖີງການໂອນເງິນທີ່ໄວຂຶ້ນ ແລະ ການຕິດຕາມສະຖານະຂອງທຸລະກໍາເງິນໂອນຕາມເວລາຕົວຈິງ.

ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍເມື່ອທ່ານໃຊ້ບໍລິການຜ່ານທະນາຄານ ທພສວ

  • ບໍລິການໂອນເງິນໄວຂຶ້ນ
  • ລູກຄ້າສາມາດຕິດຕາມລາຍການໂອນເງິນໄດ້ແບບທັນທີ
  • ໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 200 ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ແບ້ງຄິງ
ຫນ້າຫຼັກ Digital Banking
Hi App
Hi Online
Hi Business
info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018