ວິດີໂອ
ກວດສອບສະຖານະການໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ວັນທີ ../../....
ສະກຸນເງິນ ຊື້ ຂາຍ

ຄິດໄລ່ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ປະເພດການແລກປ່ຽນ
ຈາກສະກຸນເງິນ
ຫາສະກຸນເງິນ
ຈຳນວນເງິນ
ຜົນໄດ້ຮັບ
ຈໍານວນເງິນແລກປ່ຽນ 0.00
ອັດຕາແລກປ່ຽນ0.00
ຈໍານວນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບ0.00

ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ

ກີບ ບາດ ໂດລາ
1.95% 1.50% 1.50%

ຈຳນວນເງິນຝາກເລີ່ມຕົ້ນ

100,000 ກີບ ຫຼື 500 ບາດ ຫຼື 20 ໂດລາ ສະຫະລັດ

ລາຍລະອຽດ

ດິຈິຕອລ ແບ້ງຄິງ
ຫນ້າຫຼັກ Digital Banking
Hi App
Hi Online
Hi Business
info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018