ວິດີໂອ
ກວດສອບສະຖານະການໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ວັນທີ ../../....
ສະກຸນເງິນ ຊື້ ຂາຍ

ຄິດໄລ່ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ປະເພດການແລກປ່ຽນ
ຈາກສະກຸນເງິນ
ຫາສະກຸນເງິນ
ຈຳນວນເງິນ
ຜົນໄດ້ຮັບ
ຈໍານວນເງິນແລກປ່ຽນ 0.00
ອັດຕາແລກປ່ຽນ0.00
ຈໍານວນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບ0.00

ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້

ສະກຸນເງິນ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ ໄລຍະເວລາ ປະເພດລູກຄ້າ
AAA AA A
ກີບ 9.50% <=1 ປີ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 1% ຂື້ນໄປ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 2% ຂື້ນໄປ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 3% ຂື້ນໄປ
>1-3 ປີ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 2% ຂື້ນໄປ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 3% ຂື້ນໄປ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 4% ຂື້ນໄປ
>3 ປີ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 3% ຂື້ນໄປ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 4% ຂື້ນໄປ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 5% ຂື້ນໄປ
ໂດລາ 9.00% <=1 ປີ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 1% ຂື້ນໄປ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 2% ຂື້ນໄປ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 3% ຂື້ນໄປ
>1-3 ປີ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 2% ຂື້ນໄປ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 3% ຂື້ນໄປ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 4% ຂື້ນໄປ
>3 ປີ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 3% ຂື້ນໄປ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 4% ຂື້ນໄປ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 5% ຂື້ນໄປ
ບາດ 9.00% <=1 ປີ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 1% ຂື້ນໄປ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 2% ຂື້ນໄປ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 3% ຂື້ນໄປ
>1-3 ປີ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 2% ຂື້ນໄປ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 3% ຂື້ນໄປ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 4% ຂື້ນໄປ
>3 ປີ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 3% ຂື້ນໄປ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 4% ຂື້ນໄປ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 5% ຂື້ນໄປ
ສະກຸນເງິນ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ ໄລຍະເວລາ ປະເພດລູກຄ້າ
AAA AA A
ກີບ 10.50% <=1 ປີ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 1% ຂື້ນໄປ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 3% ຂື້ນໄປ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 5% ຂື້ນໄປ
>1-3 ປີ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 2% ຂື້ນໄປ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 4% ຂື້ນໄປ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 6% ຂື້ນໄປ
ໂດລາ 10.00% <=1 ປີ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 1% ຂື້ນໄປ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 3% ຂື້ນໄປ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 5% ຂື້ນໄປ
>1-3 ປີ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 2% ຂື້ນໄປ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 4% ຂື້ນໄປ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 6% ຂື້ນໄປ
ບາດ 10.00% <=1 ປີ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 1% ຂື້ນໄປ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 3% ຂື້ນໄປ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 5% ຂື້ນໄປ
>1-3 ປີ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 2% ຂື້ນໄປ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 4% ຂື້ນໄປ ດອກເບ້ຍພື້ນຖານ + 6% ຂື້ນໄປ

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ

ກີບ ບາດ ໂດລາ
1.95% 1.50% 1.50%

ຈຳນວນເງິນຝາກເລີ່ມຕົ້ນ

100,000 ກີບ ຫຼື 500 ບາດ ຫຼື 20 ໂດລາ ສະຫະລັດ

ລາຍລະອຽດ

ດິຈິຕອລ ແບ້ງຄິງ
ຫນ້າຫຼັກ Digital Banking
Hi App
Hi Online
Hi Business
info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018