Share ໜ້ານີ້

ບໍລິການໂອນເງິນ

ການໂອນເງິນພາຍໃນປະເທດຜ່ານສາຂາທະນາຄານພົງສະຫວັນ
ຄຸນລັກສະນະ:

ເປັນການໂອນເງິນດ້ວຍວີທີການໂອນເງິນເຂົ້າບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ ແລະ ໂອນເງິນເຂົ້າເລກບັນຊີຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ ດ້ວຍກັນ ເຊິ່ງການໂອນເງິນປະເພດນີ້ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ປອດໄພກັບການບໍລິການໂອນເງິນຜ່ານສາຂາຂອງທະນາຄານຜ່ານລະບົບອອນລາຍ.

ສະດວກ:

  • ຜູ້ຮັບໄດ້ຮັບເງິນທັນທີ
  • ບໍ່ຈໍາກັດວົງເງິນໃນການໂອນ
  • ຜູ້ໂອນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີບັນຊີກັບທະນາຄານກໍ່ໄດ້.
ເງື່ອນໄຂໃນການໂອນເງິນ:

  • ຜູ້ໂອນ: ຕ້ອງມີບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ
  • ຜູ້ຮັບ: ຕ້ອງມີບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ປື້ມບັນຊີເງິນຝາກຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຈຳກັດ.
ຂັ້ນຕອນ:

  • ກະກຽມເອກະສານຢັ້ງຢືນສະຖານະຂອງທ່ານຕາມຂ້າງເທິງນັ້ນສາກ່ອນ
  • ທ່ານສາມາດໂອນດ້ວຍເງິນສົດ ຫຼື ຕັດຈາກບັນຊີຂອງທ່ານ
  • ທ່ານສາມາດທໍາທຸລະກໍາໄດ້ຕາມປ່ອງບໍລິການຕ່າງໆຂອງທະນາຄານ.
ດິຈິຕອລ ແບ້ງຄິງ
ຫນ້າຫຼັກ Digital Banking
Hi App
Hi Online
Hi Business
info@phongsavanhbank.com
ໂທ:(+856-21)716999
Copyright Phongsavanh Bank 2018